ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت دانشمند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
فـقـیهـی کـهـن جـامـه ای تـنـگـدسـتدر ایـوان قـاضـی بــه صـف بــرنـشـســت
نــگــه کــرد قــاضــی در او تــیــز تــیــزمـعــرف گـرفــت آســتــیـنـش کــه خــیـز
نـدانـی کـه بــرتــر مـقـام تــو نـیـســتفــروتــر نــشــیـن، یـا بــرو، یـا بــایـســت
نـه هـرکـس ســزاوار بــاشـد بــه صـدرکرامت بـه فـضـل اسـت و رتـبـت بـه قـدر
دگـر ره چـه حـاجـت بــه پـنـد کـسـت؟هـمـیـن شـرمـسـاری عـقـوبــت بــسـت
بــه عـزت هـر آن کـو فـروتـر نـشـسـتبــه خــواری نـیـفـتــد ز بــالـا بــه پــسـت
بـــه جــای بـــزرگــان دلــیــری مــکــنچـو سـر پـنجـه ات نیسـت شـیری مکـن
چــو دیـد آن خــردمــنــد درویـش رنــگکه بنشست و برخاست بـختش به جنگ
چـــو آتـــش بــــرآورد بــــیـــچـــاره دودفــروتــر نـشــســت از مـقـامـی کـه بــود
فــقـیـهـان طــریـق جــدل ســاخــتــنـدلـــم و لـــا اســـلـــم درانـــداخــــتــــنـــد
گــشــادنــد بـــر هــم در فــتــنــه بـــازبــــه لــــا و نـــعــــم کــــرده گــــردن دراز
تـو گفتـی خـروسـان شـاطـر بـه جـنگفــتــادنــد در هـم بــه مــنــقــار و چــنـگ
یکی بی خود از خشمناکی چو مستیـکـی بــر زمـیـن مـی زنـد هـر دو دسـت
فــتــادنــد در عــقــده ای پــیــچ پــیــچکـــه در حـــل آن ره نـــبـــردنـــد هـــیـــچ
کــهــن جـــامــه در صــف آخــرتـــریــنبـــه غــرش درآمــد چـــو شــیــر عــریــن
بــگـفــت ای صــنـا دیـد شــرع رســولبـــه ابـــلــاغ تـــنــزیــل و فــقــه و اصــول
دلـــایــل قـــوی بـــایـــد و مـــعـــنـــوینــه رگــهــای گــردن بـــه حــجــت قــوی
مـرا نـیـز چــوگـان لـعـب اسـت و گـویبــگــفــتــنــد اگــر نــیــک دانــی بــگــوی
بـه کـلک فـصـاحـت بـیانی کـه داشـتبـه دلـهـا چـو نـقـش نـگـیـن بـرنـگـاشـت
سـر از کوی صـورت بـه معـنی کـشـیدقــلــم در ســر حـــرف دعــوی کــشــیــد
بــگــفــتــنــدش از هــر کــنــار آفــریــنکـه بــر عــقـل و طــبــعــت هـزار آفــریـن
سـمـنـد سـخـن تـا بــه جـایـی بــرانـدکـه قـاضــی چــو خــر در وحــل بــازمـانـد
بــرون آمـد از طـاق و دسـتــار خـویـشبــه اکـرام و لـطــفـش فـرســتــاد پــیـش
کـه هـیـهـات قــدر تــو نـشــنـاخــتــیـمبـــه شــکــر قــدومــت نــپـــرداخــتـــیــم
دریــغ آیــدم بـــا چـــنــیــن مـــایــه ایکــه بــیــنــم تــو را در چــنــیـن پــایـه ای
مـــعـــرف بـــه دلـــداری آمـــد بــــرشکــه دســتــار قــاضــی نـهـد بــر ســرش
بـه دسـت و زبـان مـنع کـردش کـه دورمـــنـــه بـــر ســـرم پـــای بـــنـــد غـــرور
کــه فــردا شــود بـــر کــهــن مــیــزرانبـــه دســتــار پـــنــجــه گــزم ســرگــران
چــو مــولــام خــوانـنـد و صــدر کــبــیـرنـمــایـنـد مــردم بــه چــشــمـم حــقــیـر
تــــفــــاوت کـــنـــد هـــرگـــز آب زلـــالگــرش کــوزه زریــن بـــود یــا ســـفـــال؟
خــرد بـــایــد انــدر ســر مــرد و مــغــزنــبـــایــد مــرا چــون تــو دســتـــار نــغــز
کـس از سـر بـزرگـی نـبـاشـد بـه چـیزکـدو سـر بــزرگ اسـت و بــی مـغـز نـیـز
مــیـفــراز گــردن بــه دســتــار و ریـشکه دستـار پـنبـه ست و سبـلت حشیش
بـه صـورت کـسـانی کـه مـردم وشـنـدچـو صـورت هـمـان بــه کـه دم درکـشـنـد
بــه قــدر هـنـر جــســت بــایـد مـحــلبــلـنـدی و نـحــسـی مـکـن چــون زحــل
نــی بــوریــا را بـــلــنــدی نــکــوســتکـه خــاصـیـت نـیـشـکـر خــود در اوسـت
بـدین عـقـل و همـت نـخـوانـم کـسـتوگــر مــی رود صـــد غــلــام از پـــســـت
چـه خـوش گفت خـر مهره ای در گلیچــو بــر داشــتــش پــر طـمـع جــاهـلـی
مـرا کـس نـخـواهـد خـریـدن بــه هـیـچبـــه دیــوانــگـــی در حـــریــرم مـــپـــیــچ
خــبــزدو هـمـان قـدر دارد کـه هـسـتوگــر در مــیــان شــقــایــق نــشــســـت
نه منعـم بـه مال از کسـی بـهتـرسـتخــر ار جــل اطـلـس بــپــوشـد خــرسـت
بـدین شـیوه مـرد سـخـنگـوی چـسـتبــه آب سـخــن کـیـنـه از دل بــشـســت
دل آزرده را ســخــت بــاشــد ســخــنچـو خـصـمـت بــیـفـتـاد سـسـتـی مـکـن
چـو دسـتـت رسـد مـغـز دشـمـن بــرآرکــه فــرصــت فــرو شــویــد از دل غــبــار
چـنـان مـانـد قـاضـی بـه جـورش اسـیرکــه گــفـــت ان هــذا لــیــوم عـــســـیــر
بــه دنــدان گــزیــد از تــعــجــب یـدیـنبــمــانــدش در او دیـده چــون فــرقــدیـن
وزان جــا جــوان روی هـمـت بــتــافــتبـرون رفـت و بـازش نـشـان کـس نـیافـت
غـریـو از بــزرگـان مـجــلـس بــخـاسـتکه گویی چنین شوخ چشم از کجاست؟
نـقـیـب از پـیـش رفـت و هـر سـو دویـدکـه مـردی بـدین نعـت و صـورت کـه دید؟
یکـی گـفـت از این نوع شـیرین نـفـسدر این شـهر سـعـدی شـنـاسـیم و بـس
بــر آن صـد هـزار آفـریـن کـایـن بـگـفـتحـق تـلـخ بـیـن تـا چـه شـیـریـن بـگـفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.