ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت توبه کردن ملک زاده گنجه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یـکــی پــادشــه زاده در گـنـجــه بــودکـه دور از تــو نـاپــاک و ســرپــنـجــه بــود
بـه مسـجـد در آمد سـرایان و مسـتمـی انـدر سـر و سـاتــگـیـنـی بــه دسـت
بــه مـقـصـوره در پــارســایـی مـقـیـمزبـــانــی دلــاویــز و قـــلــبـــی ســـلــیــم
تــنـی چــنـد بــر گـفـت او مـجــتــمـعچــو عــالـم نـبــاشــی کـم از مـســتــمـع
چـو بـی عزتـی پـیشـه کرد آن حـرونشـــدنـــد آن عـــزیـــزان خــــراب انـــدرون
چــو مــنــکــر بـــود پــادشــه را قــدمکـــــه یــــارد زد از امــــر مــــعـــــروف دم؟
تــحــکــم کــنـد ســیـر بــر بــوی گــلفـــــرو مــــانــــد آواز چـــــنــــگ از دهــــل
گــرت نـهـی مـنـکــر بــرآیـد ز دســتنـشـاید چـو بـی دسـت و پـایان نشـسـت
وگــر دســت قــدرت نــداری، بــگــویکـــه پـــاکـــیــزه گــردد بـــه انــدرز خـــوی
چــو دسـت و زبــان را نـمـانـد مـجــالبـــه هــمـــت نــمـــایــنــد مـــردی رجـــال
یـکـی پــیـش دانـای خــلـوت نـشـیـنبــنـالــیـد و بــگــریـســت ســر بــر زمــیـن
کـه بـاری بـر این رند ناپـاک و مـسـتدعــا کــن کــه مـا بــی زبــانـیـم و دســت
دمــی ســوزنــاک از دلــی بــا خــبــرقــوی تـــر کــه هــفــتـــاد تـــیــغ و تـــبـــر
بـــر آورد مــرد جـــهــانــدیــده دســتچــه گــفــت ای خــداونـد بــالـا و پــســت
خوش است این پسر وقتش از روزگارخـــدایــا هـــمـــه وقـــت او خـــوش بـــدار
کـسـی گـفـتــش ای قـدوه راسـتــیبــر ایـن بــد چــرا نـیـکـویـی خــواسـتــی؟
چـو بـد عـهـد را نـیک خـواهـی ز بـهـرچـه بـد خـواسـتـی بـر سـر خـلـق شـهر؟
چــنـیـن گـفـت بــیـنـنـده تــیـز هـوشچــو ســر ســخــن در نــیـابــی مــجــوش
بــه طــامـات مـجــلــس نـیـاراســتــمز داد آفـــریــن تـــوبـــه اش خـــواســـتـــم
کـه هـرگـه کـه بـازآید از خـوی زشـتبــه عـیـشـی رسـد جــاودان در بــهـشـت
هـمـیـن پــنـج روزســت عـیـش مـدامبـــه تـــرک انــدرش عــیــشــهــای مــدام
حـدیثـی کـه مرد سـخـن سـاز گـفـتکــســی زان مـیـان بــا مـلـک بــاز گـفــت
ز وجـد آب در چـشـمش آمـد چـو میغبـــبـــاریـــد بـــر چـــهـــره ســـیـــل دریـــغ
بـه نیران شـوق انـدرونـش بـسـوخـتحــیـا دیـده بــر پــشـت پــایـش بــدوخــت
بــر نـیـک مـحــضــر فــرســتــاد کــسدر تــــوبــــه کـــوبــــان کـــه فـــریـــاد رس
قــدم رنـجــه فــرمــای تــا ســر نـهـمســر جـــهــل و نــاراســـتـــی بـــر نــهــم
نـصــیـحــتــگــر آمــد بــه ایـوان شــاهنــــظـــــر کــــرد در صـــــفــــه بـــــارگــــاه
شـکـر دید و عـناب و شـمـع و شـرابده از نـــعـــمـــت آبــــاد و مـــردم خــــراب
یکـی غـایب از خـود، یکی نیم مسـتیـکـی شـعـر گـویـان صـراحــی بــه دسـت
ز ســویـی بــرآورده مــطــرب خــروشز دیــگــر ســـو آواز ســـاقـــی کــه نــوش
حــریـفــان خــراب از مـی لـعــل رنـگسـرچــنـگـی از خــواب در بــر چــو چــنـگ
نـــبـــود از نـــدیـــمـــان گـــردن فـــرازبــجــز نـرگـس آن جــا کــســی دیـده بــاز
دف و چــنــگ بــا یـکــدگــر ســازگــاربـــــرآورده زیــــر از مــــیــــان نــــالـــــه زار
بــفـرمـود و درهـم شـکـسـتــنـد خـردمـبــدل شــد ایـن عـیـش صـافـی بــه درد
شـکـسـتـند چـنگ و گـسـسـتـند رودبــــدر کـــرد گـــویـــنـــده از ســـر ســـرود
بــه مـیـخــانـه در سـنـگ بــردن زدنـدکـــدو را نـــشــــانـــدنـــد و گـــردن زدنـــد
مــی لــالــه گــون از بــط ســرنـگــونروان هـمـچــنـان کــز بــط کـشــتــه خــون
خــم آبــسـتــن خـمـر نـه مـاهـه بــوددر آن فــتــنــه دخــتـــر بـــیــنــداخــت زود
شـکـم تـا بـه نـافـش دریدنـد مـشـکقـدح را بــر او چــشـم خــونـی پــر اشــک
بــفـرمـود تــا سـنـگ صـحــن ســرایبـــکـــنـــدنـــد و کـــردنــد نــو بـــاز جـــای
کــه گــلــگــونـه خــمــر یـاقــوت فــامبــه شــســتــن نـمـی شــد ز روی رخــام
عـجـب نیسـت بـالوعه گر شـد خـرابکــه خـــورد انــدر آن روز چـــنــدان شــراب
دگـر هـر کـه بـر بـط گـرفـتـی بـه کـفقــفــا خــوردی از دســت مــردم چـــو دف
وگـر فـاسـقـی چـنگ بـردی بـه دوشبـــمــالــیــدی او را چــو طــنــبـــور گــوش
جـوان را سـر از کـبـر و پـنـدار مـسـتچــو پــیـران بــه کـنـج عـبــادت نـشـسـت
پــدر بــارهــا گــفــتــه بــودش بــهـولکـه شـایـسـتــه رو بــاش و پــاکـیـزه قـول
جــفــای پــدر بـــرد و زنــدان و بـــنــدچــنــان ســودمــنــدش نـیـامــد کــه پــنـد
گرش سخـت گفتـی سخنگوی سهلکـه بــیـرون کـن از سـر جــوانـی و جــهـل
خــیــال و غــرورش بـــر آن داشــتــیکـــه درویـــش را زنـــده نـــگـــذاشـــتـــی
سـپــر نـفـگـنـد شـیـر غـران ز جــنـگنــیــنــدیــشـــد از تـــیــغ بـــران پـــلــنــگ
بـنرمـی ز دشـمـن تـوان کـرد دوسـتچو با دوست سختی کنی دشمن اوست
چـو سندان کسی سخـت رویی نکردکــه خــایـســک تأدیــب بــر ســر نــخــورد
بــه گـفـتـن درشـتـی مـکـن بــا امـیـرچـو بـینی که سـخـتـی کند، سـسـت گیر
بـه اخـلـاق بــا هـر کـه بـیـنـی بـسـازاگــر زیــر دســـت اســت و گــر ســرفــراز
کـه ایـن گـردن از نـازکـی بــر کــشــدبــه گـفـتــار خـوش، و آن سـر انـدر کـشـد
بـه شـیـریـن زبــانـی تـوان بــرد گـویکــه پــیـوســتــه تــلـخــی بــرد تــنـد روی
تـو شـیـریـن زبـانـی ز سـعـدی بـگـیـرتــرش روی را گــو بــه تــلــخــی بـــمــیــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.