ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت معروف کرخی و مسافر رنجور

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
کسـی راه معـروف کـرخـی بـجـسـتکـه بـنـهاد مـعـروفـی از سـر نـخـسـت
شــنـیـدم کـه مـهـمـانـش آمـد یـکـیز بــیـمــاریـش تــا بــه مــرگ انــدکــی
سـرش مـوی و رویـش صـفـا ریـخـتــهبــه مــویـیـش جــان در تــن آویــخــتــه
شـب آن جـا بـیفـگـنـد و بـالـش نـهـادروان دســت در بــانـگ و نـالــش نـهـاد
نه خـوابـش گرفتـی شـبـان یک نفسنــه از دســت فــریــاد او خــواب کــس
نـهـادی پـریـشـان و طـبــعـی درشـتنمی مرد و خـلقی بـه حـجـت بـکشت
ز فــریـاد و نـالـیـدن و خــفــت و خــیـزگـــرفـــتـــنــد از او خـــلــق راه گـــریــز
ز دیــار مــردم در آن بـــقـــعـــه کــسهـمـان نـاتـوان مـانـد و مـعـروف و بـس
شـنیدم کـه شـبـها ز خـدمت نخـفـتچو مردان میان بست و کرد آنچه گفت
شـبـی بـر سـرش لشـکـر آورد خـوابکــه چــنـد آورد مـرد نـاخــفــتــه تــاب؟
به یک دم که چشمانش خفتن گرفتمـســافــر پــراگـنـده گـفــتــن گــرفــت
کـه لـعـنـت بـر ایـن نـسـل نـاپـاک بـادکــه نـامـنـد و نـامـوس و زرقــنـد و بــاد
پــلــیــد اعــتــقــادان پــاکــیـزه پــوشفـــریـــبـــنـــده پـــارســـایــی فـــروش
چـه داند لـت انبـانی از خـواب مسـتکـه بـیچـاره ای دیده بـر هم نـبـسـت؟
سـخـنهای مـنـکـر بـه مـعـروف گـفـتکـه یـک دم چـرا غـافـل از وی بـخـفـت
فـرو خـورد شـیـخ ایـن حـدیـث از کـرمشـــنــیــدنــد پـــوشـــیــدگـــان حـــرم
یـکــی گـفــت مـعــروف را در نـهـفــتشـنیدی کـه درویش نالان چـه گـفـت؟
بـرو زین سـپـس گـو سـر خـویش گـیرگــرانــی مــکــن جــای دیـگــر بــمــیـر
نکـویی و رحـمـت بـه جـای خـودسـتولــی بــا بــدان نـیـکــمـردی بــدســت
ســر ســفــلــه را گــرد بــالــش مـنـهســــر مـــردم آزار بــــر ســـنـــگ بــــه
مـکـن بـا بـدان نـیـکـی ای نـیکـبـخـتکــه در شــوره نـادان نـشــانـد درخــت
نــگـــویــم مـــراعـــات مــردم مــکـــنکــرم پــیـش نــامــردمــان گــم مــکــن
بــه اخـلـاق نـرمـی مـکـن بــا درشـتکـه سـگ را نمالند چـون گربـه پـشـت
گر انصاف خـواهی سـگ حـق شناسبــه ســیـرت بــه از مــردم نـاســپــاس
بـه بـرفـاب رحـمت مکن بـر خـسـیسچــو کــردی مـکــافــات بــر یـخ نـویـس
نـدیـدم چــنـیـن پــیـچ بــر پــیـچ کـسمـکـن هـیچ رحـمـت بـر این هیچ کـس
بــخـنـدیـد و گـفـت ای دلـارام جــفـتپـریشـان مشـو زین پـریشـان که گفت
گـر از ناخـوشـی کـرد بـر مـن خـروشمرا ناخـوش از وی خوش آمد بـه گوش
جــفـای چــنـیـن کـس نـبــایـد شـنـودکــه نــتـــوانــد از بـــی قــراری غــنــود
چـو خـود را قـوی حـال بـینی و خـوشبــه شــکـرانـه بــار ضــعـیـفـان بــکـش
اگر خـود همین صورتـی چـون طلسمبـمـیری و اسـمـت بـمـیرد چـو جـسـم
وگــــر پـــــرورانــــی درخـــــت کـــــرمبـــر نــیــک نــامــی خـــوری لـــاجـــرم
نبـینی که در کرخ تـربـت بـسی استبــجــز گـور مـعـروف، مـعـروف نـیـسـت
بــه دولـت کـسـانـی سـر افـراخـتــنـدکــه تـــاج تـــکــبـــر بـــیــنــداخــتـــنــد
تـکـبــر کـنـد مـرد حـشـمـت پــرسـتنداند کـه حـشـمت بـه حـلم اندرسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.