ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی سفاهت نااهلان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
طـمـع بــرد شـوخـی بـه صـاحـبــدلـینــبـــود آن زمــان در مــیــان حــاصــلــی
کـمـربـنـد و دسـتـش تـهی بـود و پـاککـه زر بـرفـشـاندی بـه رویش چـو خـاک
بــرون تــاخــت خــواهـنـده خـیـره روینــکــوهــیــدن آغــاز کــردش بـــه کــوی
کــه زنـهـار از ایـن کــژدمــان خــمـوشپــــلـــنـــگــــان درنـــده صــــوف پــــوش
کـه چـون گـربــه زانـو بـه دل بــرنـهـنـدوگـر صـیـدی افـتــد چـو سـگ درجــهـنـد
ســوی مـســجــد آورده دکــان شــیـدکـه در خـانـه کـمـتــر تــوان یـافـت صـیـد
ره کــــاروان شــــیـــر مـــردان زنـــنـــدولـــی جـــامــه مــردم ایــنــان کـــنــنــد
ســپــیــد و ســیــه پــاره بــر دوخــتــهبـــضـــاعـــت نـــهـــاده زر انـــدوخـــتـــه
زهـی جــو فــروشــان گــنــدم نـمــایجــهـانـگـرد شــبــکــوک خــرمـن گــدای
مبـین در عـبـادت کـه پـیرند و سـسـتکـه در رقـص و حـالـت جـوانند و چـسـت
چــرا کــرد بــایـد نـمــاز از نــشــســتچـو در رقـص بــر مـی تـوانـنـد جـسـت؟
عــصــای کــلــیـمــنــد بــســیـار خــواربـــه ظـــاهــر چـــنــیــن زرد روی و نــزار
نــه پـــرهــیــزگــار و نــه دانــشــورنــدهمـین بـس کـه دنیا بـه دین مـی خـرند
عــبــائی بــلــیـلــانــه در تــن کــنــنــدبــه دخــل حــبــش جــامــه زن کــنــنــد
ز ســنــت نــبــیـنــی در ایــشــان اثــرمـگــر خــواب پــیـشــیـن و نـان ســحــر
شـکـم تـا سـر آگـنـده از لـقـمـه تـنـگچــو زنــبـــیــل دریــوزه هــفــتـــاد رنــگ
نخواهم در این وصف از این بیش گفتکـه شـنـعـت بـود سـیرت خـویش گـفـت
فـرو گـفـت از ایـن شـیوه نـادیـده گـوینــبـــیــنــد هــنــر دیــده عــیــب جـــوی
یــکــی کــرده بــی آبــرویــی بــســیچـــه غـــم داردش ز آبـــروی کــســـی؟
مریدی بـه شـیخ این سـخـن نقـل کردگـر انـصــاف پــرســی، نـه از عـقـل کـرد
بـدی در قـفـا عـیـب مـن کـرد و خـفـتبـــتـــر زو قــریــنــی کــه آورد و گــفـــت
یـکــی تــیـری افــگــنـد و در ره فــتــادوجـــــود نــــیــــازرد و رنــــجـــــم نــــداد
تــو بــرداشــتــی و آمـدی ســوی مـنهـمـی در ســپــوزی بــه پــهـلــوی مـن
بــخــنــدیــد صــاحــبــدل نــیـک خــویکه سهل است از این صعب تر گو بگوی
هنوز آنچـه گفـت از بـدم اندکی اسـتاز آنها کـه من دانم این صـد یکی اسـت
ز روی گـمـان بـر مـن اینـها کـه بـسـتمن از خـود یقـین می شـنام که هسـت
وی امـســال پــیـوســت بــا مـا وصـالکــجــا دانــدم عــیــب هــفــتــاد ســال؟
بـه از مـن کـس انـدر جـهان عـیب مـننــدانــد بـــجـــز عـــالــم الــغــیــب مــن
نــدیـدم چــنــیـن نــیـک پــنــدار کــسکه پـنداشت عیب من این اسـت و بـس
بـه مـحـشـر گـواه گـنـاهـم گـر اوسـتز دوزخ نـتــرســم کـه کــارم نـکــوســت
گــرم عــیـب گــویـد بــد انــدیـش مــنبــیـا گــو بــبــر نـســخــه از پــیـش مــن
کـــســـان مـــرد راه خـــدا بـــوده انـــدکــه بـــرجــاس تـــیــر بـــلــا بـــوده انــد
زبــون بــاش تــا پــوســتــیــنــت درنــدکـه صــاحــبــدلـان بــار شــوخــان بــرنـد
گـر از خــاک مـردان ســبــویـی کــنـنـدبـه سـنگـش مـلـامـت کـنـان بـشـکـننـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.