ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مـلــک صــالــح از پــادشــاهـان شــامبــرون آمــدی صــبــحــدم بـــا غــلــام
بــگـشــتــی در اطــراف بــازار و کــویبــرسـم عـرب نـیـمـه بـر بـسـتـه روی
که صاحـب نظر بـود و درویش دوسـتهر آن کاین دو دارد ملک صالح اوست
دو درویش در مسـجـدی خـفـتـه یافتپـریشـان دل و خـاطـر آشـفـتـه یـافـت
شـب سـردشـان دیـده نـابــرده خـوابچـــو حــر بـــا تأمــل کــنــان آفــتـــاب
یـکــی زان دو مـی گـفــت بــا دیـگـریکــه هــم روز مــحـــشــر بـــود داوری
گــر ایــن پـــادشـــاهــان گــردن فـــرازکـه در لـهو و عـیشـنـد و بـا کـام و نـاز
درآیــنــد بـــا عــاجــزان در بـــهــشــتمـن از گـور سـر بـر نـگـیـرم ز خـشـت
بـهشـت بـرین مـلـک و مأوای مـاسـتکـه بــنـد غـم امـروز بــر پـای مـاسـت
همه عمر از اینان چـه دیدی خـوشـیکـه در آخــرت نـیـز زحــمـت کـشــی؟
اگــر صــالــح آن جـــا بـــه دیــوار بـــاغبــرآیـد، بــه کــفــشــش بــدرم دمــاغ
چو مرد این سخن گفت و صالح شنیددگــر بــودن آن جــا مــصــالــح نــدیــد
دمــی رفــت تـــا چــشــمــه آفــتـــابز چـشـم خـلایق فـرو شـسـت خـواب
دوان هر دو را کـس فـرسـتـاد و خـواندبه هیبـت نشست و به حرمت نشاند
بـــرایــشــان بـــبـــاریــد بـــاران جـــودفـرو شـســتــشــان گـرد ذل از وجــود
پــس از رنـج ســرمـا و بــاران و سـیـلنــشــســتــنــد بــا نــامــداران خــیـل
گـدایـان بــی جــامـه شــب کــرده روزمـعـطــر کـنـان جــامـه بــر عـود ســوز
یـکـی گـفــت از ایـنـان مـلـک را نـهـانکه ای حـلقـه در گوش حـکمت جـهان
پــســنــدیـدگــان در بــزرگــی رســنـدز مـا بــنـدگــانـت چــه آمـد پــســنـد؟
شهنشه ز شـادی چـو گل بـر شکفتبــخــنــدیـد در روی درویـش و گــفــت
مـن آن کـس نـیـم کـز غــرور حــشــمز بــیــچــارگــان روی در هــم کــشــم
تـو هم بـا من از سـر بـنه خـوی زشتکـه نـاســازگـاری کـنـی در بــهـشــت
مـــن امـــروز کـــردم در صـــلـــح بــــازتـــو فــردا مــکــن در بـــه رویــم فــراز
چـنـیـن راه اگـر مـقـبــلـی پـیـش گـیـرشــرف بــایـدت دســت درویـش گــیـر
بـر از شـاخ طوبـی کسـی بـر نداشـتکــه امــروز تـــخــم ارادت نــکــاشــت
ارادت نـــداری ســـعـــادت مـــجــــویبــه چـوگـان خـدمـت تــوان بــرد گـوی
تــو را کـی بــود چـون چــراغ الـتــهـابکـه از خـود پـری همچـو قـندیل از آب؟
وجــودی دهـد روشـنـایـی بــه جــمـعکه سوزیش در سینه بـاشد چو شمعپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.