ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت ذوالنون مصری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چــنــیـن یــاد دارم کــه ســقــای نــیـلنـکـرد آب بــر مـصـر سـالـی سـبــیـل
گـروهـی ســوی کـوهـســاران شـدنـدبــه فــریـاد خــواهـان بــاران شــدنــد
گــرســتــنــد و از گــریــه جــویـی روانبـــیــایــد مـــگـــر گـــریــه آســـمـــان
بـه ذوالنون خـبـر بـرد از ایشـان کسـیکه بر خلق رنج است و زحمت بسی
فـــرو مـــانــدگـــان را دعـــائی بـــکـــنکـه مـقـبــول را رد نـبــاشـد ســخــن
شـنیدم کـه ذوالـنون بـه مدین گـریخـتبـسـی بـرنـیـامـد کـه بــاران بـریـخـت
خـبـر شد بـه مدین پـس از روز بـیسـتکـه ابـر سـیه دل بـرایشـان گـریسـت
ســبـــک عــزم بـــاز آمــدن کــرد پــیــرکـه پـر شـد بـه سـیـل بـهـاران غـدیـر
بــپــرســیـد از او عــارفــی در نـهـفــتچـه حکمت در این رفتـنت بـود؟ گفت
شــنـیـدم کــه بــر مــرغ و مــور و ددانشـــود تـــنــگ روزی ز فــعـــل بـــدان
در ایـن کـشـور انـدیـشـه کـردم بـسـیپــریـشـان تـر از خـود نـدیـدم کـسـی
بـــرفـــتـــم مــبـــادا کـــه از شـــر مــنبـــبـــنــدد در خـــیــر بـــر انــجـــمـــن
بــهـی بــایـدت لـطــف کـن کـان بــهـاننــدیـدنــدی از خــود بــتــر در جــهـان
تــو آنـگــه شــوی پــیـش مـردم عــزیـزکـه مـر خـویشـتـن را نگـیری بـه چـیز
بــزرگـی کـه خــود را نـه مـردم شـمـردبــه دنـیـا و عــقـبــی بــزرگـی بــبــرد
از ایـن خــاکــدان بــنـده ای پــاک شــدکه در پـای کـمتـر کـسـی خـاک شـد
الــا ای کـــه بـــر خـــاک مــا بـــگــذریبـــه جـــان عـــزیــزان کـــه یـــادآوری
که گر خاک شد سعدی، او را چه غم؟کـه در زنـدگـی خـاک بـوده سـت هم
بـــه بــیــچــارگــی تــن فــرا خــاک دادوگــر گــرد عــالــم بـــرآمــد چــو بـــاد
بــســی بــرنـیـایـد کـه خــاکـش خــورددگــر بـــاره بـــادش بــه عــالــم بـــرد
مـگـر تــا گـلـسـتـان مـعـنـی شـکـفـتبـر او هیچ بـلبـل چـنین خـوش نگفـت
عـجــب گـر بــمـیـرد چــنـیـن بــلـبــلـیکـه بــر اســتــخــوانـش نـرویـد گـلـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.