ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مــرا در ســپــاهــان یــکــی یــار بـــودکــه جـــنــگــاور و شــوخ و عــیــار بـــود
مدامش به خون دست و خنجر خضاببــر آتــش دل خــصـم از او چــون کـبــاب
نـدیـدمـش روزی کـه تـرکـش نـبـسـتز پــولــاد پــیـکــانـش آتــش نــجــســت
دلـــاور بــــه ســـرپــــنـــجـــه گـــاوزورز هـولـش بــه شـیـران در افـتــاده شـور
بــه دعــوی چــنــان نـاوک انـداخــتــیکــه عــذرا بــه هــر یـک دو انــداخــتــی
چــنـان خــار در گـل نـدیـدم کــه رفــتکــه پــیـکــان او در ســپــرهـای جــفــت
نـزد تــارک جــنـگـجـویـی بــه خـشـتکه خـود و سـرش را نه در هم سـرشت
چــو گــنـجــشــک روز مـلــخ در نـبــردبه کشتن چه گنجشک پیشش چه مرد
گــرش بــر فــریــدون بـــدی تــاخــتــنامـــانــش نـــدادی بـــه تـــیــغ آخـــتـــن
پــلــنـگــانـش از زور ســرپــنــجــه زیـرفــرو بـــرده چــنــگــال در مــغــز شــیــر
گــرفــتــی کــمــربــنـد جــنـگ آزمــایوگــر کـــوه بـــودی بـــکـــنــدی ز جـــای
زره پـــوش را چـــون تـــبـــرزیـــن زدیگـــذر کـــردی از مـــرد و بـــر زیـــن زدی
نــه در مـــردی او را نــه در مـــردمــیدوم در جــهــان کــس شــنــیــد آدمــی
مــرا یـک دم از دســت نــگــذاشــتــیکـه بـا راسـت طـبـعـان سـری داشـتـی
ســفــر نــاگــهــم زان زمــیـن در ربــودکـه بــیـشــم در آن بــقـعـه روزی نـبــود
قـضــا نـقـل کـرد از عــراقـم بــه شــامخــوش آمـد در آن خــاک پــاکــم مـقــام
مـع الـقـصــه چــنـدی بــبــودم مـقـیـمبــه رنـج و بــه راحـت، بــه امـیـد و بـیـم
دگــر پــر شــد از شــام پــیــمــانــه امکــــشــــیـــد آرزومـــنـــدی خــــانـــه ام
قــضـــا را چـــنــان اتـــفـــاق اوفــتـــادکـــه بـــازم گـــذر بـــر عـــراق اوفـــتـــاد
شـبـی سـر فـرو شـد بـه انـدیشـه امبــه دل بــرگـذشـت آن هـنـر پــیـشـه ام
نــمــک ریــش دیــریـنــه ام تــازه کــردکـه بــودم نـمـک خــورده از دســت مـرد
بـــه دیــدار وی در ســپــاهــان شــدمبـه مـهـرش طـلـبــکـار و خـواهـان شـدم
جـــوان دیــدم از گــردش دهــر، پـــیــرخـــدنــگــش کــمــان، ارغــوانــش زریــر
چـو کـوه سـپـیـدش سـر از بـرف مـویدوان آبـــش از بـــرف پـــیـــری بـــه روی
فــلــک دســت قــوت بـــر او یــافــتـــهســـر دســـت مــردیــش بـــر تـــافــتـــه
بــدر کــرده گــیـتــی غــرور از ســرشســــر نـــاتــــوانـــی بــــه زانـــو بــــرش
بــدو گــفــتــم ای ســرور شــیـر گــیـرچــه فـرســوده کـردت چــو روبــاه پــیـر؟
بـــخـــنــدیــد کـــز روز جـــنــگ تـــتـــربـــدر کــردم آن جـــنــگــجــویــی ز ســر
زمــیـن دیـدم از نـیـزه چــو نـیـســتــانگــرفــتـــه عــلــمــهــا چــو آتـــش در آن
بــر انـگـیـخـتــم گـرد هـیـجــا چــو دودچــو دولـت نـبــاشـد تــهـور چــه سـود؟
مـن آنـم کــه چــون حــمـلــه آوردمـیبــه رمـح از کــف انـگـشــتــری بــردمـی
ولــی چـــون نــکــرد اخـــتـــرم یــاوریگــرفــتـــنــد گــردم چــو انــگــشــتـــری
غــنــیـمــت شــمــردم طــریـق گــریـزکـه نـادان کـنـد بــا قــضــا پــنـجــه تــیـز
چــه یـاری کـنـد مـغــفــر و جــوشــنـمچـــو یــاری نــکــرد اخـــتـــر روشـــنــم؟
کـلـیـد ظـفـر چـون نـبـاشـد بـه دسـتبــه بــازو در فــتــح نـتــوان شــکــســت
گــروهــی پــلــنــگ افــگــن پــیــل زوردر آهـــن ســـر مـــرد و ســـم ســـتـــور
هــمــان دم کــه دیـدیـم گــرد ســپــاهزره جـــامــه کــردیــم و مــغــفــر کــلــاه
چـو ابــر اسـب تــازی بــرانـگـیـخـتــیـمچــو بـــاران بـــلــالــک فــرو ریــخــتــیــم
دو لـشـکـر بـه هـم بـر زدنـد از کـمـیـنتــو گــفــتــی زدنـد آســمـان بــر زمـیـن
ز بـــاریــدن تـــیــر هــمــچـــو تـــگــرگبـه هر گـوشـه بـرخـاسـت طـوفـان مرگ
بــه صــیــد هــزبــران پــرخــاش ســازکـــمـــنـــد اژدهـــای دهــن کـــرده بـــاز
زمــیـن آســمــان شــد ز گــرد کــبــودچـو انـجـم در او بـرق شـمـشـیـر و خـود
ســواران دشــمــن چــو دریــافــتــیــمپـــیــاده ســپـــر در ســپـــر بـــافــتــیــم
بـه تـیـر و سـنـان مـوی بـشـکـافـتـیـمچــو دولــت نــبـــد روی بـــر تــافــتــیــم
چـــه زور آورد پـــنــجـــه جـــهــد مــردچـــو بـــازوی تـــوفــیــق یــاری نــکــرد؟
نـه شــمـشــیـر کــنـداوران کــنـد بــودکــه کــیــن آوری ز اخـــتـــر تـــنــد بـــود
کــس از لـشــکــر مـا ز هـیـجــا بــروننـیـامـد جـز آغـشـتـه خـفـتـان بــه خـون
چـو صـد دانه مـجـمـوع در خـوشـه ایفـــتـــادیــم هــر دانــه ای گــوشـــه ای
بــه نــامــردی از هـم بــدادیـم دســتچو ماهی که بـا جوشن افتد به شست
کــســان را نـشــد نــاوک انــدر حــریـرکـه گـفـتــم بــدوزنـد ســنـدان بــه تــیـر
چــو طــالــع ز مــا روی بــر پــیــچ بــودســپــر پــیـش تــیـر قــضــا هــیــچ بــود
از ایـن بــوالـعـجـب تـر حـدیـثـی شـنـوکـه بــی بــخـت کـوشـش نـیـرزد دو جـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.