ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
ســیــهــکــاری از نــردبـــانــی فــتـــادشــنـیـدم کــه هـم در نــفــس جــان بــداد
پــسـر چــنـد روزی گـرســتــن گـرفـتدگــر بــا حــریـفــان نـشــســتــن گــرفــت
بـه خـواب انـدرش دیـد و پـرسـید حـالکه چـون رستـی از حـشر و نشر و سؤال؟
بـگفـت ای پـسـر قصـه بـر من مخـوانبـــــه دوزخ در افـــــتـــــادم از نـــــردبـــــان
نـکــو ســیـرتــی بــی تــکــلـف بــرونبــــه از نـــیـــک نـــامـــی خـــراب انـــدرون
بـــه نـــزدیــک مـــن شـــب رو راهــزنبــــه از فـــاســـق پــــارســـا پــــیـــرهـــن
یــکـــی بـــر در خـــلـــق رنــج آزمــایچـــه مــزدش دهــد در قــیــامــت خــدای؟
ز عـمرو ای پـسـر چـشـم اجـرت مـدارچـــو در خـــانــه زیــد بـــاشـــی بـــه کـــار
نـگـویـم تــوانـد رســیـدن بــه دوســتدر این ره جـز آن کس که رویش در اوسـت
ره راســت رو تــا بـــه مــنــزل رســیتــو در ره نــه ای، زیــن قــبـــل واپـــســی
چـو گاوی که عصار چـشمش بـبـستدوان تا به شب، شب همان جا که هست
کــســی گـر بــتــابــد ز مـحــراب رویبــه کــفــرش گــواهـی دهـنـد اهـل کــوی
تـو هـم پـشـت بــر قـبـلـه ای در نـمـازگـــرت در خــــدا نـــیـــســــت روی نـــیـــاز
درخــتــی کـه بــیـخــش بــود بــرقــراربـــپـــرور، کـــه روزی دهـــد مـــیـــوه بــــار
گـرت بــیـخ اخــلـاص در بــوم نـیـسـتاز این بـر کـسـی چـون تـو محـروم نیسـت
هر آن کـافـگـنـد تـخـم بـر روی سـنـگجــوی وقــت دخــلــش نـیـایـد بــه چــنــگ
مــــنــــه آبـــــروی ریــــا را مــــحـــــلکــــــه ایــــــن آب در زیــــــر دارد وحـــــــل
چـو در خـفـیـه بـد بـاشـم و خـاکـسـارچـــه ســـود آب نــامــوس بـــر روی کـــار؟
به روی و ریا خرقه سهل است دوختگـــرش بـــا خـــدا در تـــوانـــی فـــروخـــت
چـه دانند مردم کـه در جـامه کیسـت؟نـویـســنـده دانـد کــه در نـامـه چــیـســت
چـــه وزن آورد جـــایــی انـــبـــان بـــادکـــه مــیــزان عـــدل اســـت و دیــوان داد؟
مــرائی کــه چــنـدیـن ورع مـی نـمـودبــدیــدنــد و هــیــچــش در انــبـــان نــبــود
کــنــنــد ابــره پــاکــیــزه تــر ز آســتــرکــه ایـن در حــجــاب اســت و آن در نـظــر
بـــزرگــان فــراغ از نــظــر داشـــتـــنــدازان پــــرنـــیـــان آســــتــــر داشـــتــــنـــد
ور آوازه خـــواهــی در اقــلــیــم فــاشبــرون حــلـه کــن گـو درون حــشــو بــاش
بـبــازی نـگـفـت ایـن سـخـن بــا یـزیـدکــه از مــنــکـــر ایــمــن تـــرم کـــز مــریــد
کـسـانی که سـلطـان و شـاهنشـهندســــراســـر گـــدایـــان ایـــن درگـــهـــنـــد
طـمـع در گـدا، مـرد مـعـنـی نـبــسـتنــشــایــد گــرفــتـــن در افــتـــاده دســـت
هـمــان بــه گــر آبــســتــن گــوهــریکـه هـمـچـون صـدف سـر بـه خـود در بـری
چــو روی پــرسـتــیـدنـت در خـداسـتاگـــر جـــبـــرئیــلـــت نــبـــیــنــد رواســـت
تـو را پـند سعدی بـس است ای پـسراگـــر گـــوش گـــیـــری چـــو پـــنـــد پــــدر
گــر امــروز گــفــتـــار مــا نــشـــنــویمــبـــادا کــه فــردا پـــشـــیــمــان شـــوی
از ایـن بــه نــصــیــحــتــگــری بــایـدتنــدانــم پـــس از مــن چــه پــیــش آیــدت!پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.