ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت مرد کوته نظر و زن عالی همت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
یــکــی طـــفـــل دنــدان بـــرآورده بـــودپـــدر ســـر بـــه فـــکــرت فـــرو بـــرده بـــود
کــه مـن نـان و بــرگ از کــجــا آرمـش؟مـــروت نـــبــــاشــــد کـــه بــــگـــذارمـــش
چو بیچاره گفت این سخن، پیش جفتنــگـــر تـــا زن او را چـــه مــردانــه گــفـــت:
مــخــور هـول ابــلــیـس تــا جــان دهـدهـمــان کــس کــه دنــدان دهــد نــان دهـد
تــــوانــــاســــت آخــــر خــــداونـــد روزکــه روزی رســانــد، تــو چــنــدیـن مــســوز
نـــگـــارنـــده کـــودک انـــدر شــــکــــمنــویــســـنــده عـــمــر و روزی اســـت هــم
خـــداونــدگــاری کــه عــبـــدی خــریــدبـــدارد، فـــکــیــف آن کـــه عـــبـــد آفـــریــد
تــو را نـیـسـت ایـن تــکـیـه بــر کـردگـارکــــه مـــمـــلـــوک را بــــر خــــداونـــدگــــار
***
شـــنـــیـــدی کـــه در روزگـــار قـــدیــمشــدی ســنــگ در دســت ابـــدال ســیــم
نـپــنـداری ایـن قـول مـعـقـول نـیـســتچو راضی شدی سیم و سنگت یکی است
چــو طـفـل انـدرون دارد از حــرص پــاکچـه مـشـتـی زرش پـیش همـت چـه خـاک
خـبـر ده بـه درویـش سـلـطـان پـرسـتکـه سـلـطـان ز درویـش مـسـکـیـن تـرسـت
گــدا را کــنــد یــک درم ســیــم ســیــرفــریــدون بــه مــلــک عــجــم نــیـم ســیــر
نـگــهـبــانـی مـلـک و دولـت بــلـاســتگــدا پــادشــاه اســت و نـامـش گــداســت
گـدایی کـه بـر خـاطـرش بـنـد نـیـسـتبــه از پــادشـاهـی کـه خــرسـنـد نـیـســت
بـخـسـبـنـد خـوش روسـتـایی و جـفـتبــه ذوقـی کـه ســلـطـان در ایـوان نـخــفـت
اگــر پــادشــاه اســت و گـر پــیـنـه دوزچـــو خـــفــتـــنــد گــردد شـــب هــر دو روز
چــو ســیـلــاب خــواب آمـد و مـرد بــردچـه بـر تـخـت سـلطـان، چـه بـر دشـت کرد
چـو بـینی تـوانـگـر سـر از کـبـر مـسـتبــرو شــکــر یــزدان کــن ای تــنــگــدســت
نــداری بـــحــمــدالــلــه آن دســتــرسکـــه بــــرخـــیـــزد از دســـتــــت آزار کـــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.