ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی آسانی پس از دشواری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شـنـیـدم ز پــیـران شـیـریـن سـخــنکـه بـود انـدر ایـن شـهـر پـیـری کـهـن
بـسـی دیـده شـاهـان و دوران و امـرســرآورده عــمــری ز تــاریــخ عــمــرو
درخــت کــهــن مــیـوه تــازه داشــتکـه شـهـر از نـکـویـی پــرآوازه داشـت
عــجــب در زنــخــدان آن دل فــریــبکه هرگز نبـوده سـت بـر سـرو سـیب
ز شــوخــی و مـردم خــراشــیـدنـشفــرج دیــد در ســـر تـــراشـــیــدنــش
بـه مـوسـی، کـهن عـمـر کـوتـه امیدسرش کرد چون دست موسی سپید
ز سـر تـیـزی آن آهـنـیـن دل کـه بـودبــه عـیـب پــری رخ زبــان بــرگـشــود
بـه مـویـی کـه کـرد از نـکـوییـش کـمنـهـادنـد حــالــی ســرش در شــکــم
چـو چـنگ از خـجـالـت سـر خـوبـروینگـونسـار و در پـیشـش افـتـاده مـوی
یـکـی را کـه خـاطـر در او رفـتــه بــودچـو چـشـمان دلـبـندش آشـفـتـه بـود
کــســی گـفــت جــور آزمـودی و درددگــر گــرد ســـودای بـــاطــل مــگــرد
ز مـهرش بـگـردان چـو پـروانه پـشـتکه مقـراض، شـمع جـمالش بـکشـت
بــرآمــد خــروش از هـوادار چــســتکـه تـردامـنـان را بــود عـهـد سـسـت
پـسـر خـوش مـنش بـاید و خـوبـرویپــدر گـو بــه جــهـلـش بــیـنـداز مـوی
مرا جـان بـه مهرش بـرآمیخـتـه ستنه خـاطـر بـه مـویی در آویخـتـه سـت
چـــو روی نــکـــوداری انــده مــخـــورکــه مــوی ار بــیــفــتــد بــرویــد دگــر
نـه پــیـوسـتــه رز خــوشـه تــر دهـدگــهــی بــرگ ریـزد، گــهـی بــر دهــد
بـزرگـان چـو خـور در حـجـاب اوفـتـنـدحــسـودان چــو اخـگـر در آب اوفـتــنـد
بــــرون آیـــد از زیـــر ابــــر آفـــتــــاببــه تــدریــج و اخــگــر بــمــیـرد در آب
ز ظلمت مترس ای پسندیده دوستکه ممکن بـود کـاب حـیوان در اوسـت
نه گیتـی پـس از جـنبـش آرام یافت؟نه سـعـدی سـفـر کرد تـا کـام یافـت؟
دل از بـی مـرادی بـه فـکـرت مـسـوزشب آبـسـتـن اسـت ای بـرادر بـه روزپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.