ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت سلطان تکش و حفظ اسرار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
تـکـش بــا غـلـامـان یـکـی راز گـفـتکـه ایـن را نـبــایـد بـه کـس بــاز گـفـت
بـه یک سـالـش آمـد ز دل بـر دهـانبــه یـک روز شـد مـنـتــشـر در جــهـان
بـــفـــرمـــود جـــلـــاد را بـــی دریــغکــه بــردار ســرهـای ایـنــان بــه تــیـغ
یکی زان میان گفت و زنهار خواستمکش بـندگان کاین گناه از تـو خـاسـت
تـو اول نبـستـی که سرچـشمه بـودچو سیلاب شد پیش بستن چه سود؟
تــو پــیـدا مـکـن راز دل بــر کــســیکــه او خــود نـگــویـد بــر هـر کــســی
جـواهـر بــه گـنـجـیـنـه داران سـپــارولــی راز را خـــویــشـــتـــن پـــاس دار
سخن تـا نگویی بـر او دست هستچـو گـفـتـه شـود یـابـد او بـر تـو دسـت
سـخـن دیوبـنـدی اسـت در چـاه دلبـــه بـــالــای کــام و زبـــانــش مــهــل
تـــــوان بـــــاز دادن ره نـــــره دیـــــوولــی بـــاز نــتــوان گــرفــتــن بــه ریــو
تـو دانی که چـون دیو رفـت از قفـسنــیــایـد بــه لــا حــول کــس بــاز پــس
یـکـی طـفـل بـرگـیـرد از رخـش بـنـدنـیـایـد بــه صــد رســتــم انـدر کــمـنـد
مـگـوی آن کــه گـر بــر مـلـا اوفــتــدوجـــــودی ازان در بـــــلــــا اوفـــــتـــــد
بـه دهقان نادان چه خوش گفت زن:بــه دانـش ســخــن گــوی یـا دم مــزن
مـگـوی آنـچـه طـاقـت نـداری شـنودکـه جـو کـشـتـه گـنـدم نـخـواهی درود
چـه نیکو زده ست این مثـل بـرهمنبــود حــرمـت هـر کـس از خـویـشـتــن
چــو دشــنـام گـویـی دعـا نـشـنـویبــجــز کــشــتــه خــویـشــتــن نـدروی
مــگــوی و مــنــه تــا تــوانــی قــدماز انــــدازه بــــیـــرون وز انــــدازه کــــم
نــبــایـد کــه بــســیـار بــازی کــنـیکـه مـر قـیـمـت خـویـش را بــشـکـنـی
وگـر تـنـد بـاشـی بـه یـک بـار و تـیـزجـــهـــان از تـــو گـــیــرنـــد راه گـــریــز
نـه کـوتــاه دســتــی و بــیـچــارگـینــه زجــر و تــطــاول بــه یــک بــارگــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.