ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در فضیلت خاموشی و آفت بسیار سخنی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چـنـیـن گـفـت پـیـری پـسـنـدیـده دوشخـوش آید سـخـنـهای پـیران بـه گـوش
کـه در هـنـد رفــتــم بــه کـنـجــی فــرازچــه دیـدم؟ پــلــیـدی ســیـاهــی دراز
تـو گـفـتـی کـه عـفـریـت بـلـقـیـس بـودبــه زشــتــی نــمــودار ابــلــیـس بــود
در آغــوش وی دخــتـــری چـــون قــمــرفــرو بـــرده دنــدان بـــه لــبـــهــاش در
چـــنــان تـــنــگـــش آورده انــدر کـــنــارکـه پــنـداری الـلـیـل یـغـشــی الـنـهـار
مـــرا امـــر مـــعـــروف دامــن گـــرفـــتفضـول آتـشـی گشـت و در من گرفـت
طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگکـه ای نـاخـدا تــرس بــی نـام و نـنـگ
بـه تـشـنیع و دشـمنام و آشـوب و زجـرسـپــیـد از سـیـه فـرق کـردم چـوفـجـر
شــد آن ابــر نــاخــوش ز بـــالــای بـــاغپـــدیــد آمـــد آن بـــیــضـــه از زیــر زاغ
ز لـا حــولـم آن دیـو هـیـکـل بــجــســتپــری پــیـکـر انـدر مـن آویـخـت دسـت
کـــه ای زرق ســــجــــاده زرق پــــوشســـیــه کــار دنــیــاخـــر دیــن فــروش
مــرا عــمــرهــا دل ز کــف رفــتــه بـــودبر این شخص و جان بر وی آشفته بود
کـنـون پــخــتــه شــد لـقـمـه خــام مـنکــه گــرمـش بــدر کــردی از کــام مـن
تـــظـــلـــم بـــرآورد و فـــریــاد خـــوانـــدکـه شـفـقـت بـرافـتـاد و رحـمت نمـاند
نـمـانـد از جــوانـان کـسـی دســتــگـیـرکـه بــسـتــانـدم داد از ایـن مـرد پــیـر؟
کــه شــرمــش نـیـایـد ز پــیـری هـمـیزدن دســت در ســتـــر نــامــحــرمــی
هـمـی کـرد فــریـاد و دامـن بــه چــنـگمــرا مــانـده ســر در گــریـبــان ز نـنـگ
فـرو گـفـت عــقـلـم بــه گـوش ضــمـیـرکـه از جـامـه بـیرون روم هـمـچـو سـیر
نـه خـصـمـی کـه بــا او بــرآیـی بــه داوبـــگــردانــدت گــرد گــیــتــی بــه گــاو
بـــرهــنــه دوان رفـــتـــم از پـــیــش زنکـه در دسـت او جـامـه بـهـتـر کـه مـن
پـــس از مــدتـــی کــرد بـــر مــن گــذارکـه مـی دانـیـم؟ گـفــتــمـش زیـنـهـار!
کـه مـن تـوبــه کـردم بــه دسـت تـو بــرکـــه گـــرد فـــضـــولــی نــگــردم دگــر
کــســی را نـیـایـد چــنـیـن کــار پــیـشکـه عـاقـل نـشـینـد پـس کـار خـویـش
از آن شــنـعــت ایـن پــنــد بــرداشــتــمدگـــر دیــده نـــادیــده انـــگـــاشـــتـــم
زبــان در کــش ار عــقــل داری و هـوشچـو سعدی سـخـن گوی ورنه خـموشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.