ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صلاح و فساد ایشان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
زن خــــوب فـــرمـــانـــبــــر پــــارســــاکـــنـــد مـــرد درویـــش را پــــادشـــا
بـــرو پـــنـــج نـــوبـــت بـــزن بـــر درتچـــو یــاری مــوافـــق بـــود در بـــرت
هـمـه روز اگـر غــم خــوری غــم مـدارچـو شـب غـمـگـسـارت بـود در کـنـار
کـرا خـانـه آبــاد و هـمـخـوابـه دوسـتخـدا را بـه رحـمت نظر سوی اوسـت
چــو مـسـتــور بــاشـد زن و خـوبــرویبـه دیدار او در بـهشـت اسـت شوی
کـسـی بــر گـرفـت از جــهـان کـام دلکـــه یـــک دل بـــود بــــا وی آرام دل
اگـر پــارسـا بــاشـد و خـوش سـخــننـگـه در نـکــویـی و زشــتــی مـکــن
زن خوش منش دل نشان تـر که خوبکــه آمــیـزگــاری بــپــوشــد عــیـوب
بــبــرد از پــری چــهــره زشــت خــویزن دیو سـیمـای خـوش طـبـع، گـوی
چـو حـلوا خـورد سرکه از دست شوینـه حــلـوا خـورد سـرکـه انـدوده روی
دلـــارام بــــاشـــد زن نـــیـــک خــــواهولــیــکـــن زن بـــد، خـــدایــا پـــنــاه!
چـو طـوطـی کـلـاغـش بـود هم نفـسغـنـیـمـت شـمـارد خـلـاص از قـفـس
ســر انــدر جــهــان نــه بـــه آوردگــیوگــرنــه بــنــه دل بــه بــیــچــارگــی
تـهـی پـای رفـتـن بــه از کـفـش تـنـگبـلـای سـفـر بـه کـه در خـانـه جـنـگ
بـــه زنــدان قــاضـــی گــرفـــتـــار بـــهکــه در خــانــه دیــدن بــر ابــرو گــره
سـفـر عـیـد بــاشـد بــر آن کـدخــدایکـه بــانـوی زشـتـش بــود در سـرای
در خـــرمــی بـــر ســـرایــی بـــبـــنــدکــه بــانـگ زن از وی بــرآیـد بــلــنــد
چــــون زن راه بــــازار گــــیــــرد بــــزنوگـرنـه تـو در خـانـه بـنـشـین چـو زن
اگـــر زن نــدارد ســـوی مـــرد گـــوشســراویـل کـحــلـیـش در مـرد پــوش
زنـی را کـه جـهل اسـت و نـاراسـتـیبـلـا بــر سـر خـود نـه زن خـواسـتـی
چـو در کیله یک جـو امانت شـکـسـتاز انـبــار گــنـدم فــرو شــوی دســت
بر آن بنده حق نیکویی خواسته استکه با او دل و دست زن راست است
چــو در روی بـــیــگــانــه خــنــدیــد زندگـــر مـــرد گـــو لـــاف مــردی مــزن
زن شـوخ چــون دسـت در قـلـیـه کـردبــرو گــو بــنـه پــنـجــه بــر روی مـرد
چو بـینی که زن پـای بـر جـای نیستثـبــات از خـردمـنـدی و رای نـیـسـت
گــریــز از کــفــش در دهــان نــهــنــگکـه مـردن بـه از زنـدگـانـی بـه نـنـگ
بــپـوشـانـش از چـشـم بـیـگـانـه رویوگـر نشـنود چـه زن آنگه چـه شـوی
زن خـوب خـوش طبـع رنج اسـت و بـاررهــا کـــن زن زشـــت نــاســـازگـــار
چـه نغز آمد این یک سـخـن زان دوتـنکـه بـودنـد سـرگـشـتـه از دسـت زن
یـکــی گــفــت کــس را زن بــد مـبــاددگـر گـفـت زن در جـهـان خـود مـبـاد
زن نــو کــن ای دوســت هـر نــوبــهـارکــه تــقــویــم پــاری نــیــایــد بــکــار
کــســی را کــه بــیـنـی گــرفــتــار زنمـکـن سـعـدیـا طـعـنـه بــر وی مـزن
تـو هـم جـور بـیـنـی و بــارش کـشـیاگـر یـک ســحــر در کـنـارش کـشـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.