ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
چـــوانــی هــنــرمــنــد فـــرزانــه بـــودکـه در وعـظ چــالـاک و مـردانـه بــود
نـکـونـام و صـاحــبــدل و حـق پــرسـتخـط عارضش خـوشتـر از خـط دست
قـوی در بــلـاغـات و در نـحــو چــسـتولـی حـرف ابـجـد نـگـفـتـی درسـت
یـکــی را بــگــفــتــم ز صــاحــبــدلــانکــه دنـدان پــیـشــیـن نـدارد فــلــان
بـــرآمــد ز ســـودای مــن ســـرخ رویکـز این جـنـس بـیهوده دیگـر مـگـوی
تـو در وی همان عیب دیدی که هستز چـندان هنر چـشم عقلت بـبـسـت
یـقـیـن بــشــنـو از مـن کـه روز یـقـیـننــبــیـنــنــد بــد، مــردم نــیـک بــیـن
یکی را که عقل است و فرهنگ و رایگـرش پـای عـصـمـت بـخـیزد ز جـای
بـه یـک خـرده مـپـسـنـد بــر وی جـفـابــزرگـان چـه گـفـتـنـد؟ خـذمـا صـفـا
بـود خـار و گـل بـا هـم ای هـوشـمـنـدچه در بـند خاری تـو؟ گل دسته بـند
کـرا زشـت خــویـی بــود در ســرشـتنـبــیـنـد ز طـاووس جــز پــای زشـت
صـفـائی بــدســت آور ای خــیـره رویکــه نــنــمــایــد آیـیـنــه تــیـره، روی
طــریـقـی طــلـب کـز عـقـوبــت رهـینه حـرفـی کـه انگشـت بـر وی نهی
مـنـه عـیب خـلـق ای خـردمـنـد پـیشکه چشمت فرو دوزد از عیب خویش
چـــــرا دامــــن آلــــوده را حــــد زنــــمچـو در خـود شـناسـم که تـر دامنم؟
نـشـایـد کـه بـر کـس درشـتـی کـنـیچـو خـود را بـه تأویل پـشـتـی کـنـی
چــو بــد نـاپــسـنـد آیـدت خــود مـکـنپـس آنگه بـه همسـایه گـو بـد مکـن
مـن ار حـق شـناسـم وگـر خـود نمـایبــرون بــا تــو دارم، درون بــا خــدای
چــو ظــاهـر بــه عــفـت بــیـاراســتــمتـــصــرف مــکــن در کــژو راســـتـــم
اگـر سـیـرتــم خـوب و گـر مـنـکـرسـتخــدایـم بــه سـر از تــو دانـاتــرسـت
تــو خــامـوش اگــر مـن بــهـم یـا بــدمکــه حـــمــال ســود و زیــان خـــودم
کـســی را بــه کــردار بــد کـن عــذابکه چـشم از تـو دارد بـه نیکی ثـواب
نـــکـــو کـــاری از مـــردم نـــیـــک راییـکـی را بـه ده مـی نـویـسـد خـدای
تـو نـیز ای عـجـب هـر کـه را یک هـنـربــبــیـنـی، ز ده عــیـبــش انـدر گــذر
نـه یـک عـیـب او را بــر انـگـشـت پـیـچجـهـانـی فـضـیـلـت بــرآور بــه هـیـچ
چـو دشمن که در شـعر سـعدی، نگاهبــه نــفــرت کــنــد و انــدرون تــبـــاه
نــدارد بــه صــد نــکــتــه نــغــز گــوشچــو زحـفـی بــبــیـنـد بــرآرد خـروش
جـز این علتـش نیسـت کان بـد پـسندحــسـد دیـده نـیـک بــیـنـش بــکـنـد
نه مـر خـلـق را صـنع بـاری سـرشـت؟سـیاه و سـپـید آمد و خـوب و زشـت
نه هر چـشم و ابـرو که بـینی نکوستبـخـور پـسـتـه مغـز و بـینداز پـوسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.