ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بــــتــــی دیـــدم از عـــاج در ســـومـــنـــاتمــرصـــع چـــو در جـــاهــلــیــت مــنــات
چــنــان صــورتــش بــســتــه تــمــثــالــگــرکــه صـــورت نــبـــنــدد از آن خـــوبـــتـــر
ز هــــر نــــاحـــــیــــت کــــاروانــــهــــا روانبــــــه دیـــــدار آن صـــــورت بـــــی روان
طـــمـــع کـــردن رایـــان چـــیــن و چـــگـــلچــو سـعـدی وفـا زان بــت ســخــت دل
زبـــــان آوران رفـــــتـــــه از هــــر مــــکــــانتــضــرع کــنــان پـــیــش آن بـــی زبـــان
فــــرو مـــانـــدم از کـــشــــف آن مـــاجــــراکــه حــیـی جــمــادی پــرســتــد چــرا؟
مــغـــی را کــه بـــا مــن ســـر و کــار بـــودنــکــو گــوی و هــم حــجــره و یــار بــود
بــه نــرمــی بـــپــرســیــدم ای بـــرهــمــنعــجــب دارم از کــار ایــن بــقــعــه مــن
کــه مــدهــوش ایــن نــاتـــوان پـــیــکــرنــدمـــقـــیــد بـــه چـــاه ظـــلـــال انـــدرنــد
نــه نــیــروی دســتــش، نــه رفــتـــار پـــایورش بــفــگــنــی بــر نــخــیــرد ز جــای
نـبـیـنـی کـه چـشـمـانـش از کـهـربــاسـت؟وفا جـستـن از سنگ چـشمان خطاست
بــر ایـن گـفـتـم آن دوسـت دشـمـن گـرفـتچـو آتـش شـد از خـشـم و در من گرفت
مـــغـــان را خـــبــــر کـــرد و پــــیـــران دیـــرنـــدیــدم در آن انـــجـــمـــن روی خـــیــر
فــــتــــادنــــد گــــبــــران پــــازنــــد خــــوانچـو سـگ در مـن از بــهـر آن اسـتـخـوان
چــو آن را کــژ پـــیــشــشــان راســت بـــودره راســت در چــشــمـشــان کـژ نـمـود
کــه مــرد ار چــه دانـا و صــاحــبــدل اســتبـه نـزدیـک بـی دانـشـان جـاهـل اسـت
فــرو مــانــدم از چــاره هــمــچــون غــریــقبــــرون از مــــدارا نــــدیــــدم طــــریـــق
چـو بـیـنـی کـه جـاهـل بـه کـیـن انـدرسـتسـلـامـت بـه تـسـلـیم و لـین انـدرسـت
مــهــیــن بـــرهــمــن را ســتــودم بـــلــنــدکــه ای پــیــر تــفــســیـر اســتــا و زنــد
مـرا نـیـز بــا نـقـش ایـن بــت خــوش اسـتکه شکلی خوش و قامتی دلکش است
بـــــدیــــع آیــــدم صــــورتــــش در نــــظــــرولـــیــکـــن ز مـــعـــنــی نــدارم خـــبـــر
کــه ســالــوک ایـن مــنــزلــم عــن قــریــببــد از نـیـک کـمـتــر شــنـاســد غــریـب
تـــو دانــی کـــه فـــرزیــن ایــن رقـــعـــه اینــصــیــحــتــگــر شــاه ایـن بــقــعــه ای
چــه مـعـنـی اســت در صــورت ایـن صــنـمکـــه اول پـــرســـتـــنــدگـــانــش مــنــم
عــبــادت بــه تــقــلــیـد گــمــراهـی اســتخــنــک رهـروی را کــه آگــاهـی اســت
بـــرهــمــن ز شـــادی بـــرافـــروخـــت رویپـسـنـدیـد و گـفـت ای پـسـنـدیده گـوی
ســوالـت صــواب اســت و فـعـلـت جــمـیـلبــه مـنـزل رســد هـر کــه جــویـد دلـیـل
بـــســی چــون تــو گــردیــدم انــدر ســفــربــتــان دیـدم از خـویـشـتــن بــی خــبــر
جز این بت که هر صبح از این جا که هستبــــــرآرد بــــــه یـــــزدان دادار دســــــت
وگـر خـواهـی امـشـب هـمـیـن جـا بــبــاشکـه فـردا شــود ســر ایـن بــر تــو فــاش
شــب آن جــا بـــبـــودم بـــه فــرمــان پــیــرچــو بــیــژن بـــه چــاه بـــلــا در اســیــر
شـــبـــی هـــمـــچـــو روز قـــیـــامـــت درازمــغــان گــرد مــن بــی وضــو در نــمــاز
کــــشــــیـــشــــان هـــرگـــز نـــیـــازرده آببــــغـــلـــهـــا چـــو مـــردار در آفـــتــــاب
مــگــر کــرده بـــودم گــنــاهــی عـــظـــیــمکــه بــردم در آن شــب عــذابــی الــیـم
هــمــه شــب در ایـن قــیـد غــم مــبــتــلــایــکــم دســت بــر دل، یــکــی بــر دعــا
کــه نــاگــه دهــل زن فــرو کــوفـــت کــوسبــخــوانـد از فــضــای بــرهـمـن خــروس
خــطـیـب ســیـه پــوش شـب بــی خــلـافبــر آهـخــت شــمـشــیـر روز از غــلــاف
فـــتــــاد آتــــش صـــبــــح در ســـوخـــتــــهبــه یـک دم جــهـانـی شــد افــروخــتــه
تـــو گــفـــتـــی کــه در خـــطـــه زنــگــبـــارز یــک گــوشـــه نــاگــه در آمــد تـــتـــار
مـــغـــان تـــبـــه رای نـــاشـــســـتـــه رویبــه دیـر آمــدنــد از در و دشــت و کــوی
کـــس از مــرد در شـــهــر و از زن نــمـــانــددر آن بـــتـــکــده جـــای در زن نــمــانــد
مـن از غــصــه رنـجــور و از خــواب مــســتکــه نـاگـاه تــمـثــال بــرداشــت دســت
بـــه یــک بـــار از ایــنــهــا بـــرآمــد خــروشتــو گـفـتـی کـه دریـا بــرآمـد بــه جـوش
چــو بــتــخــانـه خــالــی شــد از انــجــمــنبــرهـمــن نـگــه کــرد خــنـدان بــه مــن
کــه دانـم تــو را بــیـش مــشــکــل نـمــانـدحـقـیقـت عـیان گـشـت و بـاطـل نمـانـد
چـو دیـدم کـه جـهـل انـدر او مـحـکـم اسـتخــیـال مــحــال انــدر او مــدغــم اســت
نــیــارســتـــم از حــق دگــر هــیــچ گــفــتکـه حـق ز اهـل بــاطـل بــبــایـد نـهـفـت
چـــو بـــیــنــی زبـــر دســـت را زور دســـتنـه مـردی بــود پــنـجـه خـود شـکـسـت
زمــانــی بـــه ســـالـــوس گـــریــان شـــدمکـه مـن زانچـه گـفـتـم پـشـیمـان شـدم
بــــه گـــریـــه دل کـــافــــران کـــرد مـــیـــلغجـب نیسـت سـنگ ار بـگردد بـه سیل
دویــدنــد خـــدمـــت کـــنـــان ســـوی مـــنبـــه عـــزت گـــرفـــتـــنــد بـــازوی مـــن
شــدم عــذر گــویــان بـــر شـــخـــص عــاجبــه کـرسـی زر کـوفـت بــر تـخـت سـاج
بــتــک را یــکــی بــوســه دادم بــه دســتکـه لـعـنـت بـر او بــاد و بـر بــت پـرسـت
بـــه تـــقــلــیــد کــافـــر شـــدم روز چـــنــدبـــرهــمــن شـــدم در مــقـــالـــات زنــد
چــو دیــدم کــه در دیــر گــشــتـــم امــیــننــگـــنــجـــیــدم از خـــرمــی در زمــیــن
در دیــر مــحـــکــم بـــبـــســـتـــم شــبـــیدویـدم چــپ و راســت چــون عــقـربــی
نــــگــــه کــــردم از زیــــر تــــخــــت و زبــــریــکـــی پـــرده دیــدم مــکـــلـــل بـــه زر
پــــس پــــرده مـــطـــرانـــی آذرپــــرســــتمـجــاور ســر ریـســمــانـی بــه دســت
بــــه فـــورم در آن حــــل مـــعـــلـــوم شـــدچـــو داود کـــاهـــن بــــر او مـــوم شـــد
کــه نــاچـــار چــون در کــشــد ریــســمــانبـــر آرد صــنــم دســت، فــریــاد خـــوان
بـــرهــمــن شــد از روی مــن شــرمــســارکـه شـنـعـت بــود بــخــیـه بــر روی کـار
بــــتـــازیـــد ومـــن در پـــیـــش تـــاخـــتـــمنــگــونــش بــه چــاهــی در انــداخــتــم
کـــه دانــســـتـــم ار زنـــده آن بـــرهــمـــنبــمــانــد، کــنـد ســعــی در خــون مــن
پــــســـنـــدد کـــه از مـــن بــــرآیـــد دمـــارمــبـــادا کــه ســـرش کــنــم آشـــکـــار
چـــو از کــار مــفــســـد خـــبـــر یــافـــتـــیز دســـتـــش بـــرآور چـــو دریـــافـــتـــی
کــه گــر زنــده اش مــانــی، آن بــی هــنــرنـــخـــواهــد تـــو را زنـــدگـــانـــی دگـــر
وگـــر ســـر بـــه خـــدمـــت نــهــد بـــر درتاگـــر دســـت یـــابــــد بــــبــــرد ســـرت
فــــریـــبــــنـــده را پــــای در پــــی مــــنـــهچـــو رفـــتـــی و دیــدی امــانــش مــده
تـمـامـش بــکـشـتـم بـه سـنـگ آن خـبـیـثکــه از مــرده دیــگــر نــیــایــد حـــدیــث
چــو دیــدم کــه غــوغــایــی انــگــیــخــتــمرهــا کــردم آن بـــوم و بـــگــریــخـــتـــم
چـــو انـــدر نـــیـــســـتــــانـــی آتـــش زدیز شــیــران بـــپـــرهــیــز اگــر بـــخــردی
مــــکــــش بــــچــــه مــــار مــــردم گــــزایچـو کـشـتـی در آن خـانـه دیـگـر مـپــای
چـــو زنـــبـــور خـــانـــه بـــیـــاشـــوفـــتـــیگــریــز از مــحــلــت کــه گــرم اوفــتـــی
بـــه چــاپـــک تـــر از خــود مــیــنــداز تـــیــرچــو افــتــاد، دامــن بــه دنــدان بــگــیــر
در اوراق ســعــدی چــنـیـن پــنــد نـیـســتکـه چــون پــای دیـوار کـنـدی مـایـســت
بــه هــنــد آمــدم بــعــد از آن رســتــخــیــزوزان جـــا بـــه راه یــمــن تـــا حــجـــیــز
از آن جـمـلـه سـخـتـی کـه بـر من گـذشـتدهـانـم جــز امـروز شــیـریـن نـگــشــت
در اقـــبـــال و تأیـــیـــد بـــوبـــکـــر ســـعـــدکــه مــادر نــزایـد چــنــو قــبــل و بــعــد
ز جــــــور فــــــلــــــک دادخــــــواه آمــــــدمدر ایــن ســایــه گــســتــرپـــنــاه آمــدم
دعــــاگــــوی ایـــن دولــــتــــم بــــنـــده وارخــدایــا تــو ایــن ســایــه پـــایــنــده دار
کــه مــرهــم نــهــادم نــه در خـــورد ریــشکــه در خــورد انــعــام و اکــرام خــویـش
کــی ایـن شــکــر نـعــمــت بــه جــای آورموگــر پــای گــردد بـــه خــدمــت ســرم؟
فـــرج یـــافـــتـــم بــــعـــد از آن بــــنـــدهـــاهـنـوزم بــه گـوش اســت از آن پــنـدهـا
یــکــی آن کــه هــرگــه کــه دســـت نــیــازبـــــــرآرم بـــــــه درگــــــاه دانــــــای راز
بــــیـــاد آیـــد آن لـــعـــبــــت چـــیـــنـــیـــمکــنــد خــاک در چــشــم خــود بــیـنـیـم
بـــدانــم کــه دســتـــی کــه بـــرداشــتـــمبــه نــیــروی خــود بـــر نــیــفــراشــتــم
نـه صــاحــبــدلـان دســت بــرمـی کـشــنـدکـه سـر رشـتـه از غـیب درمـی کـشـند
در خـــیــر بـــازســـت و طـــاعـــت ولـــیــکنـه هـر کـس تـوانـاسـت بــر فـعـل نـیـک
هــمــیــن اســـت مــانــع کـــه در بـــارگــاهنـشــایـد شــدن جــز بــه فــرمـان شــاه
کــلــیــد قــدر نــیــســـت در دســـت کــستــوانـای مـطـلـق خــدای اســت و بــس
پـــس ای مــرد پـــویــنــده بـــر راه راســـتتــو را نـیـســت مـنـت، خــداونـد راسـت
چــو در غــیـب نــیـکــو نــهــادت ســرشــتنـــیـــایـــد ز خـــوی تـــو کـــردار زشـــت
ز زنـــبــــور کـــرد ایـــن حـــلـــاوت پــــدیـــدهـمــان کــس کــه در مــار زهــر آفــریـد
چــو خــواهــد کــه مــلــک تــو ویـران کــنــدنـخـسـت از تـو خـلـقـی پــریـشـان کـنـد
وگــر بـــاشــدش بــر تــو بــخــشــایــشــیرســانـد بــه خــلــق از تــو آســایـشــی
تــــکــــبــــر مــــکــــن بــــر ره راســــتــــیکـه دسـتــت گـرفـتــنـد و بــرخـاسـتــی
ســخــن ســودمــنـدســت اگــر بــشــنـویبــه مــردان رســی گــر طــریــقــت روی
مـــقـــامـــی بـــیــابـــی گـــرت ره دهــنـــدکـه بــر خــوان عـزت ســمـاطــت نـهـنـد
ولـــیــکـــن نــبـــایــد کـــه تـــنــهــا خـــوریز درویـــــش درمــــــنــــــده یــــــاد آوری
فــرســـتـــی مــگــر رحـــمــتـــی در پـــیــمکــه بـــر کــرده خـــویــش واثـــق نــیــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.