ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت پیرمرد و تحسر او بر روزگار جوانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــبـــی در جـــوانــی و طــیــب نــعــمجــوانـان نـشـسـتــیـم چــنـدی بــهـم
چـو بـلـبـل، سـرایـان چـو گـل تـازه رویز شـوخـی در افـگنده غـلغـل بـه کوی
جــهــانــدیــده پــیــری ز مــا بــر کــنــارز دور فـــلـــک لـــیــل مــویــش نــهــار
چـو فـندق دهان از سـخـن بـسـتـه بـودنه چون ما لب از خنده چون پسته بود
جـــوانــی فــرا رفـــت کــای پـــیــرمــردچـه در کنج حـسـرت نشینی بـه درد؟
یــکــی ســـر بـــرآر از گــریــبـــان غـــمبــــه آرام دل بــــا جـــوانـــان بــــچـــم
بـــرآورد ســر ســالــخــورد از نــهــفــتجـوابــش نـگـر تــا چـه پــیـرانـه گـفـت
چــو بـــاد صــبـــا بـــر گــلــســتــان وزدچـــمــیــدن درخـــت جـــوان را ســـزد
چـمد تـا جـوان است و سر سـبـز خـویدشکسـتـه شود چـون بـه زردی رسـید
بــهــاران کــه بــیــد آرود بــیـد مــشــکبــریـزد درخــت گـشـن بــرگ خــشـک
نــزیــبـــد مــرا بـــا جـــوانــان چـــمــیــدکـه بــر عـارضـم صــبــح پــیـری دمـیـد
بــه قــیــد انــدرم جــره بــازی کــه بــوددمــادم ســر رشــتــه خــواهــد ربـــود
شما راست نوبت بر این خوان نشستکـه مـا از تـنـعـم بــشـسـتـیـم دسـت
چـو بـر سـر نـشـسـت از بـزرگـی غـبـاردگــر چــشــم عــیـش جــوانـی مــدار
مــــرا بــــرف بـــــاریــــده بــــر پــــر زاغنـشـایـد چــو بــلـبــل تــمـاشـای بــاغ
کـنـد جــلـوه طـاووس صــاحــب جــمـالچـه مـی خـواهی از بـاز بـرکـنده بـال؟
مـــرا غــــلـــه تــــنـــگ انـــدر آمـــد دروشـمـا را کـنـون مـی دمـد ســبــزه نـو
گــلــســتـــان مــا را طــراوت گــذشــتکه گل دسته بـندد چو پژمرده گشت؟
مـرا تــکـیـه جــان پــدر بــر عـصــاســتدگـر تــکـیـه بــر زنـدگـانـی خـطـاسـت
مسـلـم جـوان راسـت بـر پـای جـسـتکـه پـیران بـرند اسـتـعـانـت بـه دسـت
گــــل ســــرخ رویـــم نــــگــــر زر نــــابفــرو رفــت، چـــون زرد شــد آفــتـــاب
هــوس پـــخــتـــن از کــودک نــاتـــمــامچــنـان زشـت نـبــود کـه از پــیـر خــام
مـرا مـی بـبـایـد چـو طـفـلـان گـریسـتز شـرم گـنـاهان، نـه طـفـلـانه زیسـت
نـکــو گـفــت لـقــمـان کـه نـازیـســتــنبــه از ســالــهـا بــر خــطــا زیـســتــن
هــم از بــامــدادان در کــلــبــه بــســتبـه از سـود و سـرمـایـه دادن ز دسـت
جــوان تــا رســانــد ســیـاهـی بــه نـوربـرد پـیـر مـسـکـین سـپـیـدی بـه گـورپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.