ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت در معنی ادراک پیش از فوت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــبــی خــوابــم انـدر بــیـابــان فـیـدفــرو بـــســت پــای دویــدن بــه قــیــد
شـتــربــانـی آمـد بــه هـول و سـتـیـززمــام شــتــر بــر ســرم زد کــه خــیــز
مــگــر دل نـهـادی بــه مــردن ز پــسکـه بـر مـی نـخـیزی بـه بـانـگ جـرس؟
مرا همچو تو خواب خوش در سرستولـیـکـن بــیـابــان بــه پـیـش انـدرسـت
تـو کـز خـواب نوشـین بـه بـانگ رحـیلنـخـیـزی، دگـر کـی رسـی در سـبــیـل
فـرو کـوفــت طــبــل شــتــر ســاروانبــــه مـــنـــزل رســــیـــد اول کــــاروان
خــنـک هـوشـیـاران فـرخـنـده بــخــتکـه پـیـش از دهـل زن بــسـازنـد رخـت
بــه ره خــفــتــگــان تــا بــر آرنـد ســرنـــبـــیـــنـــنـــد ره رفـــتـــگـــان را اثـــر
سـبـق بــرد رهـرو کـه بـرخـاسـت زودپـس از نـقـل بــیـدار بــودن چـه سـود؟
کـنـون بــایـد ای خــفـتــه بــیـدار بــودچـو مرگ اندر آرد ز خـوابـت، چـه سود؟
چـو شـیـبــت درآمـد بـه روی شـبــابشـبــت روز شـد دیـده بــرکـن ز خـواب
مـن آن روز بــرکــنـدم از عــمــر امـیـدکـه افــتــادم انـدر ســیـاهـی ســپــیـد
دریـغــا کــه بــگـذشــت عــمـر عــزیـزبـخـواهـد گـذشـت این دمـی چـنـد نـیز
گذشـتـت آنچـه در ناصـوابـی گذشـتور ایـن نـیـز هـم در نـیـابــی گــذشــت
کـنـون وقـت تـخـم اسـت اگـر پــروریگـــر امــیــدواری کـــه خـــرمـــن بـــری
بــه شـهـر قـیـامـت مـرو تــنـگـدسـتکه وجـهی ندارد بـه حـسـرت نشسـت
گـرت چـشـم عـقـل اسـت تـدبـیر گورکنون کن که چشمت نخورده ست مور
بــه مـایـه تــوان ای پــسـر سـود کـردچـه سود افتـد آن را که سرمایه خورد؟
کـنون کـوش کآب از کـمـر در گـذشـتنه وقتـی که سـیلابـت از سـر گذشـت
کنونت که چـشم اسـت اشـکی بـبـارزبـــان در دهــان اســت عــذری بـــیــار
نـه پــیـوســتــه بــاشـد روان در بــدننـــه هــمـــواره گـــردد زبـــان در دهــن
ز دانــنــدگــان بـــشــنــو امــروز قــولکـه فـردا نـکـیـرت بــپــرســد بــه هـول
غـنـیـمـت شـمـار این گـرامـی نـفـسکــه بــی مـرغ قــیـمـت نـدارد قــفــس
مکن عمر ضـایع بـه افسـوس و حـیفکـه فـرصـت عـزیزسـت و الوقـت سـیفپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.