ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت عداوت در میان دو شخص

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
مـیـان دو تــن دشـمـنـی بــود و جـنـگسـر از کـبــر بــر یـکـدیـگـر چـون پـلـنـگ
ز دیــدار هـــم تـــا بـــه حـــدی رمـــانکــه بــر هـر دو تــنـگ آمـدی آســمــان
یــکــی را اجـــل در ســر آورد جــیــشســـرآمـــد بــــر او روزگـــاران عـــیـــش
بــدانــدیـش او را درون شــاد گــشــتبــه گـورش پـس از مـدتـی بــرگـذشـت
شــبــســتــان گــورش در انــدوده دیـدکــه وقــتــی ســرایـش زر انــدوده دیـد
خــرامــان بــه بـــالــیــنــش آمــد فــرازهمـی گـفـت بـا خـود لـب از خـنـده بـاز
خوشا وقت مجموع آن کس که اوستپـس از مرگ دشـمن در آغوش دوسـت
پـس از مـرگ آن کـس نـبـاید گـریسـتکه روزی پـس از مرگ دشمن بـزیسـت
ز روی عــــــداوت بــــــه بـــــــازوی زوریـکـی تــخــتــه بــرکــنـدش از روی گـور
ســر تـــا جـــور دیــدش انــدر مــغــاکدو چـشـم جـهـان بـینـش آگـنـده خـاک
وجــــودش گـــرفــــتــــار زنـــدان گـــورتـــنــش طـــعــمــه کــرم و تـــاراج مــور
چـنان تـنگـش آگـنده خـاک اسـتـخـوانکــه از عــاج پـــر تــوتــیــا ســرمــه دان
ز دور فـــلـــک بــــدر رویـــش هـــلـــالز جـــور زمــان ســـرو قـــدش خـــلـــال
کــف دســت و ســرپــنــجــه زورمــنــدجـــدا کـــرده ایـــام بـــنـــدش ز بـــنـــد
چــنــانــش بـــر او رحــمــت آمــد ز دلکـه بـسـرشـت بـر خـاکـش از گـریه گل
پـشـیمان شـد از کـرده و خـوی زشـتبــفـرمـود بــر ســنـگ گـورش نـبــشـت
مـکـن شــادمـانـی بــه مـرگ کـســیکـه دهـرت نـمـانـد پــس از وی بــسـی
شـنـید این سـخـن عـارفـی هـوشـیـاربــــنـــالـــیـــد کــــای قــــادر کـــردگـــار
عــجــب گـر تــو رحــمـت نـیـاری بــر اوکـه بـگـریـسـت دشـمـن بـه زاری بـر او
تـــن مـــا شـــود نــیــز روزی چـــنـــانکــه بـــروی بـــســوزد دل دشــمــنــان
مـــگـــر در دل دوســـت رحــــم آیـــدمچـو بــیـنـد کـه دشـمـن بــبــخـشـایـدم
بــه جــایـی رســد کـار ســر دیـر و زودکــه گــویـی در او دیـده هــرگــز نــبــود
زدم تــیــشــه یــک روز بـــر تــل خــاکبـــه گـــوش آمــدم نــالـــه ای دردنــاک
کــه زنـهـار اگــر مــردی آهـســتــه تــرکه چشم و بناگوش و روی است و سرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.