ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سر آغاز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 13:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
بـــیــا تــا بـــرآریــم دســتــی ز دلکــــه نـــتــــوان بــــرآورد فــــردا ز گـــل
بـه فـصـل خـزان درنـبـیـنـی درخـتکـه بـی بـرگ مـاند ز سـرمای سـخـت
بـــرآرد تـــهــی دســتــهــای نــیــازز رحــمــت نــگــردد تــهـیـدســت بــاز؟
مـپـندار از آن در کـه هرگـز نبـسـتکــه نــومــیــد گــردد بـــرآورده دســـت
قـضــا خــلـعــتــی نـامـدارش دهـدقـــدر مــیــوه در آســـتـــیــنــش نــهــد
همـه طـاعـت آرند و مـسـکـین نیازبــیــا تــا بــه درگــاه مــســکــیـن نــواز
چـو شـاخ بــرهـنـه بــرآریـم دسـتکه بی برگ از این بیش نتوان نشست
خــداونـدگـارا نـظــر کــن بــه جــودکــه جــرم آمــد از بــنــدگــان در وجــود
گــنــاه آیــد از بـــنــده خـــاکــســاربــــه امـــیـــد عـــفـــو خــــداونـــدگـــار
کــریــمــا بــه رزق تــو پــرورده ایـمبــه انـعـام و لـطــف تــو خــو کـرده ایـم
گـدا چـون کـرم بـینـد و لـطـف و نـازنــگــردد ز دنــبـــال بــخــشــنــده بـــاز
چـو مـا را بـه دنـیـا تـو کـردی عـزیـزبـه عـقـبـی هـمـین چـشـم داریم نـیـز
عزیزی و خواری تو بـخشی و بـسعــزیــز تــو خــواری نــبـــیــنــد ز کــس
خـدایـا بــه عـزت کـه خـوارم مـکـنبـــه ذل گــنــه شـــرمــســـارم مــکــن
مسـلـط مکـن چـون منی بـر سـرمز دســت تــو بــه گــر عــقــوبـــت بــرم
بـه گـیـتـی بـتـر زین نـبـاشـد بـدیجـفـا بـردن از دسـت هـمـچـون خـودی
مـرا شـرمـســاری ز روی تــو بــسدگـر شـرمـســاری مـکـن پــیـش کـس
گـرم بـر سـر افـتـد ز تـو سـایـه ایســپــهــرم بــود کــهــتــریـن پــایـه ای
اگـر تــاج بــخــشــی ســر افـرازدمتــــو بــــردار تــــا کـــس نـــیـــنـــدازدم
تـو دانی که مسـکین و بـیچـاره ایمفــــرو مـــانـــده نـــفـــس امـــاره ایـــم
نمی تـازد این نفس سرکش چـنانکـه عــقــلـش تــوانـد گـرفــتــن عــنـان
که بـا نفس و شیطان برآید به زور؟مــصـــاف پـــلــنــگـــان نــیــایــد ز مــور
بــه مـردان راهـت کــه راهـی بــدهوز ایــن دشــمــنــانــم پــنــاهــی بــده
خـــدایـــا بـــه ذات خـــداونـــدیـــتبــه اوصــاف بــی مــثــل و مــانـنـدیـت
بــه لـبــیـک حـجــاج بــیـت الـحـرامبــه مـدفــون یـثــرب عــلـیـه الـســلـام
بــه تـکـبــیـر مـردان شـمـشـیـر زنکــــه مـــرد وغــــا را شــــمـــارنـــد زن
بـــه طــاعــات پـــیــران آراســـتـــهبـــه صــدق جـــوانــان نــوخـــاســـتـــه
کـه مـا را در آن ورطــه یـک نـفــسز نــنــگ دو گــفــتــن بـــه فــریــاد رس
امیدسـت از آنان کـه طـاعـت کـنندکـه بــی طـاعـتـان را شـفـاعـت کـنـنـد
بــه پــاکــان کــز آلــایـشــم دور داروگــــر زلـــتــــی رفــــت مـــعــــذور دار
بـه پـیـران پـشـت از عـبــادت دو تـاز شــرم گــنــه دیــده بـــر پــشــت پــا
که چـشـمم ز روی سـعـادت مبـندزبـــانــم بــه وقــت شــهــادت مــبــنــد
چــــراغ یـــقــــیـــنـــم فــــرا راه دارز بـــنــد کـــردنــم دســـت کــوتـــاه دار
بـــگـــردان ز نـــادیــدنــی دیــده اممــده دســت بـــر نــاپـــســنــدیــده ام
مـن آن ذره ام در هوای تـو نـیسـتوجـود و عـدم ز احـتـقـارم یـکـی اسـت
ز خـورشید لطفت شـعاعی بـسـمکـه جــز در شـعـاعـت نـبــیـنـد کـســم
بدی را نگه کن که بهتر کس استگـدا را ز شـاه الـتــفـاتــی بــس اسـت
مـرا گـر بــگـیـری بــه انـصـاف و دادبــنـالـم کـه عــفـوم نـه ایـن وعــده داد
خـــدایـــا بـــه ذلـــت مـــران از درمکـــه صـــورت نــبـــنــدد دری دیــگـــرم
ور از جـهـل غـایـب شـدم روز چـنـدکــنــون کــامــدم در بــه رویـم مــبــنــد
چــه عـذر آرم از نـنـگ تــردامـنـی؟مـگـر عــجــز پــیـش آورم کــای غــنـی
فـقـیـرم بـه جـرم و گـنـاهـم مـگـیـرغــنــی را تـــرحـــم بـــود بـــر فــقــیــر
چـرا بـاید از ضـعف حـالم گریسـت؟اگـر مـن ضـعـیفـم پـنـاهـم قـوی اسـت
خـدایا بـه غفلت شـکسـتـیم عـهدجــه زور آورد بــا قـضــا دســت جــهـد؟
چـه بـرخـیـزد از دسـت تـدبـیـر مـا؟هـمـیـن نـکـتـه بــس عـذر تـقـصـیـر مـا
همـه هرچـه کـردم تـو بـر هم زدیچــه قــوت کـنـد بــا خــدایـی خــودی؟
نه من سـر ز حـکمت بـدر می بـرمکـه حـکـمـت چـنین مـی رود بـر سـرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.