ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 21:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
شــنـیـدم کــه مـســتــی ز تــاب نـبــیـدبــه مــقــصــوره مــســجــدی در دویــد
بــــنــــالــــیــــد بــــر آســــتــــان کــــرمکــه یــارب بــه فــردوس اعــلــی بـــرم
مــوذن گــریـبــان گــرفــتــش کــه هـیـنسگ و مسجـد! ای فارغ از عقل و دین
چه شایسته کردی که خواهی بهشت؟نــمــی زیــبـــدت نــاز بـــا روی زشــت
بـگفت این سخن پـیر و بـگریست مستکه مستم بدار از من ای خواجه دست
عـــجــــب داری از لـــطـــف پــــروردگـــارکــه بــاشــد گــنــهــکــاری امــیــدوار؟
تــو را مــی نــگــویـم کــه عــذرم پــذیــردر تــوبــه بــازسـت و حــق دسـتــگـیـر
هــمــی شـــرم دارم ز لــطـــف کـــریــمکـه خـوانم گـنه پـیش عـفـوش عـظـیم
کـــســـی را کـــه پـــیــری درآرد ز پـــایچـو دسـتــش نـگـیـری نـخـیـزد ز جـای
مــن آنــم ز پـــای انــدر افـــتـــاده پـــیــرخــدایـا بــه فــضــل تــوام دســت گـیـر
نــگــویـم بــزرگــی و جــاهـم بــبــخــشفــرومــانـدگــی و گــنــاهـم بــبــخــش
اگـــــر یـــــاری انـــــدک زلـــــل دانـــــدمبـــه نــابـــخـــردی شــهــره گــردانــدم
تـــو بـــیــنــا و مــا خـــائف از یــکـــدگـــرکــه تــو پــرده پــوشــی و مـا پــرده در
بــــرآورده مــــردم ز بــــیـــرون خــــروشتــو بـــا بــنــده در پــرده و پــرده پــوش
بــه نــادانـی ار بــنـدگــان ســرکــشــنـدخـــداونــدگــاران قـــلــم در کــشـــنــد
اگـر جــرم بــخــشــی بــه مـقــدار جــودنــمـــانــد گـــنــهــکـــاری انــدر وجـــود
وگــر خــشــم گــیــری بـــه قــدر گــنــاهبـــه دوزخ فــرســت و تـــرازو مــخـــواه
گــرم دســت گـیـری بــه جــایـی رســموگــر بــفــگــنـی بــر نــگــیـرد کــســم
کــــه زور آورد گـــر تــــو یـــاری دهـــی؟کـه گـیـرد چـو تــو رسـتــگـاری دهـی؟
دو خـواهـنـد بــودن بــه مـحــشـر فـریـقنــدانــم کـــدامـــان دهــنــدم طـــریــق
عـجــب گـر بــود راهـم از دسـت راسـتکه از دسـت من جـز کـژی بـرنخـاسـت
دلــم مــی دهـد وقــت وقــت ایـن امـیـدکـه حــق شــرم دارد ز مـوی ســفــیـد
عــــجـــــب دارم ار شـــــرم دارد ز مــــنکـه شـرمـم نـمـی آیـد از خــویـشـتــن
نـه یـوسـف کـه چـنـدان بــلـا دیـد و بـنـدچـو حـکمش روان گشت و قدرش بـلند
گـــنــه عـــفـــو کـــرد آل یــعـــقـــوب را؟کــه مــعــنــی بـــود صـــورت خـــوب را
بـــه کــردار بـــدشـــان مــقـــیــد نــکــردبــضــاعــات مــزجــاتــشــان رد نــکــرد
ز لـطــفــت هـمـیـن چــشــم داریـم نـیـزبـر این بـی بـضـاعـت بـبـخـش ای عزیز
کـس از مـن سـیه نامـه تـر دیده نیسـتکـه هـیچـم فـعـال پـسـنـدیده نـیسـت
جــز ایـن کـاعـتــمـادم بــه یـاری تــسـتامـــیـــدم بـــه آمـــرزگـــاری تـــســـت
بــــضــــاعــــت نـــیـــاوردم الـــا امـــیـــدخـــدایــا ز عـــفـــوم مــکـــن نــاامــیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.