ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت (٥)

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 14:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سعدی, شعر کهن
پارسازاده ای را نعمت بیکران از ترکه عمان بدست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت. فی الجمله نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد.
باری به نصیحتش گفتم: ای فرزند دخل آب روانست و عیش آسیاب گردان یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کنکـه مـیـگـویـنـد مـلـاحــان سـرودی
اگــر بــاران بــکــوهــســتــان نــبــاردبه سالی دجله گردد خشک رودی
عقل و ادب پیش گیر و لهو و لعب بگذار که چون نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوری. پسر از لذت نای و نوش این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت: راحت عاجلی به تشویش محنت آجل منغص کردن خلاف رای خردمندان است
خــداونــدان کــام و نــیــکــبـــخــتــیچـرا سخـتـی بـرند از بـیم سختـی
بـــرو شـــادی کــن ای یــار دلــفــروزغــم فــردا نـشــایـد خــوردن امـروز
فکیف مرا که در صدر مروت نشسته ام و عقد فتوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام افتاده
هـر کـه عـلـم شــد بــســخــا و کـرمبــنــد نــشــایـد کــه نــهـد بــر درم
نـام نـکـوئی چــو بــرون شـد بــکـویدر نــتــوانـی کــه بــبــنـدی بــروی
دیدم که نصیحت نمی پذیرد و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمی کند، ترک مناصحت کردم و روی از مصاحبت بگردانیدم، و قول حکما را کار بستم که گفته اند: بلغ ما علیک فأن لم یقبلوا ما علیک
گـرچــه دانـی کـه نـشـنـونـد بــگـویهرچـه دانـی ز نـیکـخـواهی و پـنـد
زود بــاشـد کـه خــیـره ســر بــیـنـیبـــدو پـــای اوفــتـــاده انــدر بـــنــد
دســت بــر دســت مـیـزنـد کـه دریـغنــشــنـیـدم حــدیـث دانـشــمــنــد
تا پس از مدتی آنچه اندیشه من بود از نکبت حالش بصورت بدیدم، که پاره پاره بهم میدوخت و لقمه لقمه همی اندوخت.
دلم از ضعف حالش بهم برآمد مروت ندیدم در چنان حالی ریش درویش را بملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. پس با دل خود گفتم
حـریـف سـفـلـه در پــایـان مـسـتــینـیـنـدیـشــد ز روز تــنـگــدســتــی
درخــت انــدر بــهــاران بــرفــشــانــدزمـسـتـان لـاجـرم بـی بــرگ مـانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.