ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٤٤: چون سخن زان زلف و رخ گویی مگو از کفر و دین

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
چـون سخـن زان زلف و رخ گویی مگو از کفر و دینزان که هر جای این دو رنگ آمد نه آن ماند نه این
نـیـســت بــا زلـفــیـن او پــیـکـار دارالـضــرب کـفــرنـیسـت بـا رخـسـان او بـی شـاه دارالـمـلـک دین
خــود ز رنــگ زلــف و نــور روی او بــرســاخــتــنــدکـفـر خـالـی از گـمـان و دیـن جــمـالـی از یـقـیـن
خـــاکــپـــای و خـــار راهــش دیــده را و دســت راتـوده تـوده سنبـلسـت و دسـتـه دسـتـه یاسمین
چـون بـه کوی اندر خـرامد آن چـنان بـاشـد ز لطفپای آن بـت ز آستان چون دست موسی ز آستین
چــون نـقــاب از رخ بــرانــدازد ز خــاتــونــان خــلــدبــانـگ بــرخــیـزد کـه: هـیـن ای آفـریـنـش آفـریـن
لـعـبـت چـین خـوانـدم او را و بـد خـوانـدم نـه نـیکلاجـرم زین شـرم شـد رویم چـو زلفش پـر ز چـین
لعبت چین چون توان خواند آن نگاری را که هستزیر یک چـین از دو زلـفـش صـدهـزار ار تـنـگ چـین
خــود حــدیـث عـاشــقـی بــگـذار و انـصـافـم بــدهکـافـری نـبــود چــنـانـی را صــفـت کـردن چــنـیـن
خـط او را گر تـو خـط خوانی خطا بـاشد که نیستآن مــگــر دولــت گــیــای خـــطـــه روح الــامــیــن
آسـمـان آن خـط بـر آن عـارض نـه بـهر آن نـوشـتتـا من و تـو رنجـه دل گـردیم و آن بـت شـرمـگـین
لیک چـون دید آسـمان کـز حـسـن او چـون آفـتـابرامــش و آرامــش و آرایــشــســـت انــدر زمــیــن
حـسـن را بــر چــهـره او بــنـده کـرد و بــر نـوشـتآسـمان از مشـک بـر گـردش صـلـاح الـمسـلـمین
از دو یـاقـوتــش دو چــیـز طـرفـه یـابــم در دو حـالچـون بـگوید حـلقه بـاشد چـون خمش گردد نگین
دل چـو ز آن لـب دور مـانـد گـر بـسـوزد گـو بـسـوزموم را ز آتـش چـه چـاره چـون جـدا شد ز انگبـین
هـر زمـان گـویی سـنـایی کـیسـت خـیز انـدر نـگـرهـم سـنـا و هـم سـنـایـی را در آن صـورت بـبـیـن
خـود سـنـایی او بـود چـون بـنگـری زیرا بـر اوسـتلب چـو بـاقامت الف ابـرو چـو نون دندان چـو سینپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.