ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امین الملة قاضی عبدالودودبن عبدالصمد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای چــو نـعـمـان بــن ثــابــت در شـریـعـت مـقـتــداوی بــحـجـت پــیـشـوای شـرع و دیـن مـصـطـفـا
از تــو روشـن راه حـجــت هـمـچـو گـردون از نـجـوماز تـو شـادان اهل سـنت همـچـو بـیمـار از شـفـا
کـس ندیده میل در حـکـمـت چـو در گـردون فـسـادکـس نـدیـده جــور در صـدرت چــو در جــنـت وبــا
بـــدر دیــن از نــور آثـــار تـــو مــی گـــردد مـــنــیــرشـاخ حـرص از ابــر احـسـان تــو مـی یـابــد نـمـا
هـر کـه شــاگـرد تــو شـد هـرگـز نـگـردد مـبــتــدعهـر کــه مـداح تــو شــد هـرگـز نـگــردد بــی نـوا
مـلـک شــرع مـصـطـفـا آراســتــی از عـدل و عـلـمهمـچـنـان چـون بـوسـتـانـها را بـه فـروردین صـبـا
بــدعــت و الـحــاد و کـفــر از فــر تــو گـمـنـام شــدشـاد بــاش ای پــیـشـکـار دیـن و دنـیـا مـرحــبــا
تـــا گــریــبـــان قـــدر بـــگــشـــاد، چـــرخ آب گــونپــاک دامـن تــر ز تــو قــاضــی نـدیـد انـدر قــضــا
گـر چــه نـاهـمـوار بــود از پــیـشـکـاران کـار حــکـمپــیـش ازیـن، لـیـکـن ز فـر عـدلـت انـدر عـهـد مـا
آن چــنـان شــد خــانـدان حــکـم کـز بــیـم خــدایمــی کــنـد مــر خــاک را از بــاد، عــدل تــو جــدا
شـد قـوی دسـت آنـچـنـان انـصـاف کـز روی سـتـمشـمـع را نـکـشـد هـمـی بــی امـر تــو بــاد هـوا
روز و شـب هـسـتــنـد هـمـچـون مـادران مـهـربــاندر دعــای نــیـک تــو هــم مــدعــی هـم مــدعــا
دسـتـهـا بــرداشـتـه، عـمـر تــو خـواهـان از خـدایاز بـــرای پـــایــداریــت اهــل شــهــر و روســتـــا
چـون بـه شـاهین قـضـا انصـاف سـنجـی گاه حـکمجــبــرئیـل از ســد ره گــویـد بــا مـلـایـک در مـلـا
حــشــمـت قـاضـی امـیـن بــایـد، دریـن ره بــدرقـهدانـش قــاضــی امــیـن زیـبــد، دریـن در پــادشــا
رایـت دیـن هـر زمــان عــالــی هـمــی گــردد ز تــوای نکـو نام از تـو شـهر و مـلـک شـاهنشـه عـلـا
هـر کـسـی صـدر قـضـا جـویـد بـی انـصـاف و عـدللــیـک دانــد شــاه مــا از دانـش و عــقــل و دهـا
گـرگ را بـر مـیش کـردن قـهـرمـان، بـاشـد ز جـهـلگـربـه را بـر پـیـه کـردن پـاسـبــان، بــاشـد خـطـا
از لــقــا و صــدر و بـــاد و داد و بـــرد ابــر دو ریــشهیچ جـاهل کی شـدسـت اندر شـریعـت مقـتـدا
علم و اصـل و عدل و تـقوی، بـاید اندر شـغل حـکمور نه شـوخـی را بـه عـالم، نیسـت حـد و منتـها
دان که هر کو صـدر دین بـی عـلم جـوید نزد عـقـلبــر نـشــان جــهـل او، خــود قـول او بــاشـد گـوا
خود گرفتـم هر کسی بـرداشت چـوبـی چون کلیممـعــجــزی بــاری بــبــایـد تــا کــنـد چــوب اژدهـا
هر کسـی قاضی نگردد، بـی سـتـحـقاق از لبـاسهـرکـسـی مـوسـی نـگـردد بـی نـبــوت از عـصـا
دانـش عــبــدالــودودی بــایـد انـدر طــبــع و لــفــظتــا بــود مــر مــرد را، در صــدر دیـن، زیـب و بــهـا
ور نـه بــس فـخـری نـبــاشـد مـر سـهـا را از فـلـکچـون ندارد نور چـون خـورشـید و مـه نـجـم سـها
از قـلـب مـفـتــی نـگـردد بــی تــعــلـم هـیـچ کـسعـــلــم بـــایــد تـــا کــنــد درد حـــمــاقـــت را دوا
صـد عـلی در کـوی ما بـیش سـت بـا زیب و جـماللـیـک یـک تــن را نـخــوانـد هـیـچ عـاقـل مـرتــضـا
حــاســدت روزه خــمـوشــی نـذر کـرد از عـاجــزیتـا تـو بــر جـایـی و بــادت تـا بـه یـوم الـدیـن بـقـا
تا خمش باشد حسودت، زان که تا بر چرخ شمسجـلـوه گـر بــاشـد، نـبــاشـد روزه بــگـشـودن روا
ای نـبــیـره قـاضــی بــا مـحــمـدت مـحــمـود، آنـکبــود چـون تـو پــاک طـبــع و پــاک دیـن و پــارسـا
دان کــه از فــر تـــو و از دولــت مــســـعــود شـــاهمـلـک دین شـد بـا صـیانـت، کـار دین شـد بـا نـوا
شـاه مـا مـحــمـودی و تــو نـیـز مـحـمـودی چــو اوشـاد بـاش ای جـان مـا پـیش دو مـحـمـودی فـدا
مـلـک چــون در خــانـه مـحــمـودیـان زیـبــد هـمـیهـمـچــنـان در خــانـه مـحــمـودیـان زیـبــد قـضــا
هـیچ چـشـم از هـیچ قـاضـی آن نـدید انـدر جـهـانکز تو دید این چشم من ز انعام و احسان و سخا
لـیـک اگـر هـمـچـون بـخـیـلـان بـودی آن وعـده درازگـر دو چـندان صـلـه بـودی، هم هبـا بـودی، هبـا
هـر عــطــا کــانـدر بــرات وعــده افــتــاد ای بــزرگآن عــطــا نـبــود کــه بــاشــد مــایـه رنـج و عــنـا
لــاجــرم هــر جـــا کــه رفــتـــم نــزد هــر آزاد مــردمـن ثـنـا گـفـتـم تـرا، وان کـو شـنـیـد از مـن دعـا
درهـا در رشــتــه کــردم بــهـر شــکــرت کــز خــردجـــوهــری عـــقـــل دانـــد کـــرد آن در را بـــهـــا
تـو مـرا این شـکـر و ثـنـاهـا را غـنـیمـت دان از آنـکبــر صــحــیـفـه عـمـر نـبــود یـادگـاری چــون ثــنـا
تــا بــیـابــد حـاجــی و غـازی هـمـی انـدر دو اصـلدر مـنـاسـک حــکـم حــج ونـدر سـیـر حـکـم غـزا
از چــنـیـن ارکـانـهـا چــون حــاجــیـان بــادت ثــوابوز چــنـیـن انـصــافـهـا چــون غـازیـان بــادت جــزا
بــاد شـام حــاسـدت تــا روز عـقـبــی بــی صـبــاحبـاد صبـح تـا صحـت چـون روز محـشـر بـی مسـا
بــادی انــدر دولــت و اقــبــال، تــا بــاشــد هـمــیاز ثــنــا و شــکــر و مــدح تــو ســنـایـی را ســنـا
***
ای ازل دایــــــــــه بـــــــــــوده جــــــــــان تــــــــــراوی خـــــــرد مـــــــایـــــــه داده کـــــــان تــــــــرا
ای جــــهــــان کــــرده آســــتــــیــــن پـــــر جــــاناز پــــــــی نـــــــثــــــــر آســـــــتــــــــان تــــــــرا
ســـــالــــهــــا بـــــهــــر انــــس روح الـــــقـــــدسبـــــلــــبـــــلــــی کــــرده بـــــوســــتـــــان تــــرا
شــــــســـــــتـــــــه از آب زنــــــدگــــــانــــــی روحاز پــــــــی فـــــــتـــــــنـــــــه ارغـــــــوان تـــــــرا
کــــــرده ایـــــزد ز کــــــارخــــــانــــــه عــــــقــــــلســــیـــرت و خــــوی و طــــبــــع و ســــان تــــرا
تـــــیــــرهــــای یــــقــــیــــن بـــــه شـــــاگــــردیچــــون کــــمــــان بـــــوده مــــر گــــمــــان تــــرا
کـــــــرده بـــــــر روی آفـــــــتـــــــاب فـــــــلـــــــکنـــــقـــــش دســـــتـــــان و داســـــتـــــان تـــــرا
نـــــــور روی از ســـــــیــــــاهــــــی مـــــــویــــــتکـــــرده مـــــغــــــزول پــــــاســــــبــــــان تــــــرا
از بـــــــرای خـــــــمــــــار مــــــســــــتـــــــانــــــتنــــــوش دان کــــــرده بـــــــوســــــه دان تـــــــرا
از بــــــــرون تـــــــن تـــــــو بــــــــتـــــــوان دیـــــــداز لــــــطـــــــیــــــفـــــــی درون جـــــــان تـــــــرا
پــــــرده داری بــــــه داد گــــــویــــــی طــــــبــــــعاز پــــــی مـــــغـــــز اســــــتــــــخــــــوان تــــــرا
از نـــحـــیـــفـــی هـــمـــی نـــبــــیـــنـــد هـــیـــچچــــــشــــــم ســــــر صــــــورت دهـــــان تــــــرا
از لــــطــــیــــفــــی هــــمــــی نــــیــــابــــد بـــــازچـــــشــــم ســـــر ســــیــــرت نــــهــــان تـــــرا
در مـــیــانـــســـت هـــر کـــرا هــســـتـــی ســـتاز پــــــی نـــــیـــــســـــتـــــی مـــــیـــــان تـــــرا
هــــیـــچ بــــاکــــی مــــدار گــــر زه نــــیـــســــتآن کــــــمــــــان شــــــکــــــل ابـــــــروان تـــــــرا
زان کــــه تـــــیــــر فـــــلــــک هــــمــــی هــــر دمزه کــــــنــــــد در ثــــــنــــــا کــــــمــــــان تــــــرا
تــــــا چــــــســـــان دو لـــــبــــــت رهـــــا کـــــردهنـــــــاتــــــــوان نـــــــرگـــــــس تـــــــوان تــــــــرا
زان دو تــــا عــــیــــســــی و دو تــــا بـــــیــــمــــارشـــــــرم نــــــایــــــد هــــــمــــــی روان تـــــــرا
از پـــــی چــــه مــــعــــالــــجــــت نــــکــــنــــنــــدآن دو عــــــیـــــســــــی دو نــــــاتــــــوان تــــــرا
ای وفـــــا هـــــمـــــعـــــنـــــان عـــــنـــــای تــــــراوی بــــقـــا هـــمـــنـــشــــیـــن نـــشــــان تــــرا
نــــــافـــــــریــــــد آفـــــــریــــــدگــــــار مــــــگــــــرجـــــــــز زیـــــــــان مـــــــــرا زبــــــــــان تـــــــــرا
چـــــنـــــد زیـــــر لـــــبـــــم دهـــــی دشـــــنـــــامتــــــا بــــــبــــــنـــــدم مـــــیـــــان زیـــــان تـــــرا
مــــــی بــــــدان آریـــــم کــــــه بــــــرخــــــیـــــزمبـــــوســـــه بـــــاران کـــــنــــم لـــــبـــــان تـــــرا
بــــه بــــیـــمــــم دهـــی بــــه زخــــم ســــنــــانکـــــی گـــــذارم بــــــدیـــــن عــــــنـــــان تــــــرا
تــــو ســــنــــان تــــیــــز کــــن از دل و چــــشــــمشــــد ســــنــــایـــی ســــپــــر ســــنـــان تــــراپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.