ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تواضع اهل حق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
شــاه را خــواهـی کـه بــیـنـی، خــاک شــو درگـاه راز آبـــرو آبـــی بـــزن درگـــاه شـــاهــنـــشـــاه را
نــعــل کــن چــون چـــتـــر او دیــدی کــلــاه چـــرخ راچـــاک زن چــون روی او دیــدی قــبـــای مــاه را
چــون کـلـه بــر ســر نـشـیـن دزدان افـسـر جــوی راچـون خـرد در جـان نـشـان رنـدان لـشـکـرگـاه را
از بــــرای عـــز دیـــدار ســـیـــاوخـــشـــی و شـــشهـمـچـو بــیـژن بــنـد کـن در چـاه خـواری جـاه را
عــافــیــت را ســـر بـــزن بـــهــر کــمــال عــشــق راعـــاقـــبـــت را دم بـــزن بـــهـــر جـــمـــال راه را
هـم بـه چـشـم شـاه روی شـاه خـواهی دید و بـسدیــده انــدر کــار شــه کــن کــوری بـــدخــواه را
آه غــمــازســـت انــدر راه عـــشـــق و عـــاشـــقــیبــنــد بــرنــه در نـهـانــخــانـه خــمــوشــی آه را
از ســــر آزاد مـــردی تــــیـــغـــی از غـــیـــرت بــــزنهم شفاعت جوی را کش، هم شفاعت خواه را
درد عـشـق از مـرد عـاشـق پــرس از عـاقـل مـپـرسکآگــهــی نــبـــود ز آب و جــاه یــوســف چــاه را
عقل بـافنده سـت منشـان عقل را بـر تـخـت عـشـقآســمـان عــشــاق را بــه ریـســمـان جــولـاه را
گر سـپـر بـفـگند عـقـل از عـشـق گو بـفـگن رواسـتروی خــاتــون سـرخ بــایـد خــاک بــر سـر داه را
پــیـش گــیـر انــدر طــلــب راه دراز آهــنــگ و تــنــگگـو دل انـدر شـک شـکـن، صـبـر زبــان کـوتـاه را
درد مـوســی وار خــواهـی جــام فــرعــونـی طــلــببــاده هـای عــافــیـت ســوز و مـلــامــت کــاه را
هر غم و شادی که از عشقت هم عشقست از آنکبــار عــنـدالــلــه بــاشــد تــخــم عــبــدالــلــه را
کــاه گــردانــد وفــای عــشــق تــا بـــرجــانــت نــیــزحــکـم نـبــود عــقـل شــغــل افــزای کـارآگـاه را
بـــاد کــبـــر از ســر بـــنــه در دل بـــرافــراز آتــشــیپــس بـــرآن آتــش بــســوزان آبــگــون درگــاه را
چـون شـدی کـاهی سـنایی گـردکـاهی گـرد و بـسزان که کـاهی بـه شـناسـد قـدر و قـیمت کاه را
***
ای خـــواجـــه چـــه تـــفــضـــیــل بـــود جـــانــوری راکــو هــیـچ بــه از خــود نــشــنــاســد دگــری را
گــر بـــه ز خــودت هــیــچ بـــهــی را تــو نــبـــیــنــیپــس چــون کـه نـدانـی بــتــر از خـود بــتــری را
پـــس غـــافـــلـــی از مـــذهـــب رنـــدان خـــرابــــاتایـن عـیـب تــمـامـسـت چـو تــو خـیـره سـری را
هــر گـــه کـــه مــرا گـــویــی کـــنــدر هــمــه آفـــاقمــحــروم تـــر از تــو نــشــنــاســم بـــشــری را
مـــحـــروم تــــرم از تــــو و ایـــن شـــیـــوه نـــدانـــیزیــن بــیــش بــصــیــرت نــبــود بــی بــصــری را
مــن ســغــبــه تــســبــیـح و نــمــاز تــو نــیـم هـیـچایـن فــضــل هـمـی گـویـی ای خــواجــه دری را
انـــکـــار و قـــبـــول تـــو مـــرا هـــر دو یــکـــی شـــدبــیـهـوده هـمــی گــویـی زیـن صــعــب تــری را
فــرمــان تــو بـــردن نــه فــریــضــه ســت پــس آخــرمــنـقــاد ز بــهـر چــه شــوم چــون تــو خــری را
چــون طـلـعـت خـورشـیـد عـیـان گـشـت بــه صـحــراآنـــجـــا چـــه بـــقـــا مـــانـــد نـــور قـــمـــری را
آیـــام فــــراخــــیـــســــت ز الـــفــــاظ ســــنـــایـــیدانـی خــطــری نـیـســت کـنـون مـحــتــکـری را
چـــون دخــتـــر دوشــیــزه نــیــایــد بـــه جـــهــان درکـــــم گـــــیـــــر ز ذریـــــت آدم پــــــســـــری راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.