ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در پاسخ قصیده عارف زرگر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تـنـگ شـد بــر مـا فـضـای عـافـیـت بـی هـیـچ جـرماین چـنین بـاشـد «اذا جـاء القـضـا ضـاق الفـضـا»
ایـن جـواب آن سـخـن گـفـتــم کـه گـفـتـه اوسـتــاد«ای نــهـاده پــای هـمــت بــر ســر اوج ســمــا»
تــا ز ســر شــادی بـــرون نــنــهــنــد مــردان صــفــادســـت نــتـــوانــنــد زد در بـــارگــاه مــصــطــفــا
خـرمـی چـون بــاشـد انـدر کـوی دیـن کـز بـهـر حـقخـون روان گشتـسـت از حـلق حـسـین در کربـلا
از بــرای یـک بــلـی کــانـدر ازل گــفــتــســت جــانتـــا ابـــد انــدر دهــد مــرد بـــلــی تـــن در بـــلــا
خــاک را بـــا غــم ســرشــت اول قــضــا انــدر قــدرغـم کـنـد نـاچــار خــاکـی را بــنـسـبــت اقـتــضـا
اهــل مــعـــنــی مــی گــدازنــد از پـــی اعـــلــام رازهـره نـی کــس را کــه گـویـد از ازل یـک مـاجــرا
نــیـم روز انــدر بــهــشــت آدم عــدیــل مــلــک بــودهفتـصـد سـال از جـگر خـون راند بـر سـنگ و گیا
لـحـظـه ای گـمـشـد ز خـدمـت هدهد اندر مملـکـتدر کـفـارت مـلـکـتـی بـایسـت چـون مـلـک سـبـا
بیست سال اندر جهان بی کفش باید گشت از آنکپــای روح الــلــه ازیـن بــر دوخــت نـعــلــیـن هـوا
دانـــه در، در بــــن دریـــای الــــا الــــلــــه درســــتلـــاالـــهـــی غـــور بـــایــد تـــا بـــرآرد بـــی ریـــا
از کـــن اول بــــرآرد شـــعـــبــــده اســـتـــاد فـــکـــروز پــــی آخــــر درآرد تــــیـــر مـــه بــــاد صـــبــــا
دیـده گــویـد تــا چــه مـی جــویـد بــرون از لـوح روحنـفـس گـویـد تــا چــه مـی خـوانـد بــرون دل ذکـا
آنـچــه بــیـرونـســت از هـنـدوســتــان هـم کـرگـدنو آنـچـه افـزونـسـت از ده هـفـتـخـوان هـم اژدهـا
روح دانـد گــشــت گــرد حــلــقــه هـفــت آســمـانذهـن دانـد خـوانـد نـقـش نـفـخ جـان چـون انـبـیا
گــــر کــــوه دجــــلـــه آن گـــردد کــــه دارد مـــردواردر درون مــجــنــون مــحــرم وز بــرون فــرهــاد را
کــار هـر مـوری نـبــاشــد بــا ســلـیـمـان گـفــتــگـویــار هــر ســـگ بـــان نــبـــاشــد رازدار پـــادشــا
بـــابـــل نــفــس ســـت بـــازار نــکــورویــان چـــیــنحـــاصــل روحــســت گــفــتـــار عــزیــزان خــتـــا
تـــا ز اول بـــرنـــخـــیــزد از ره ابـــجـــد مـــســـیـــحشـرح مـســح سـر نـدانـد خــوانـد بــر لـوح صـبــا
دور بـــایـــد بـــود از انـــکـــار بـــر درگـــاه عـــشـــقکـانـچـه ایـنـجـا درد بـاشـد هـسـت دیـگـر جـا دوا
آن نـمـی بــیـنـنـد کـز انـکـارشــان پــوشــیـده مـانـدبــا جـمـال یـوسـف چـاهـی تـرنـج از دسـت و پــا
نـقـل مـوجــودات در یـک حــرف نـتــوان بــرد سـهـلگــر بــود در نـیـم خــرمـا چــشــم بــاز و دل گــوا
بــــرخــــلــــاف امـــر یـــزدان در دل خــــود ره نـــدادچـشـم زخـمـی در حـیـات خـویش یـحـیـا از حـیـا
بــاز ایـن خــودکــامـگــی بــیـن کــز بــرای اعــتــبــاربـا چـنین پـیغـمـبـری چـون گـفـتـه بـاشـد بـرمـلـا
ظــاهـر ابــر جــســم آدم خــوانـد کـز گـنـدم مـخــورنـعـرهـا از حــکـم ســابــق کـالـصـلـا اصــحــابــنـا
آن ســیـه کـاری کـه رســتــم کـرد بــا دیـو ســپــیـدخــطــبــه دیـوان دیـگــر بــود و نــقــش کــیـمــیـا
تــا بـــرون نــاری جــگــر از ســیــنــه دیــو ســپــیــدچــشــم کـورانـه نـبــیـنـی روشـنـی زان تــوتــیـا
مــهــره انــدر حــقــه اســتـــاد آن بـــیــنــد بـــعــدلکــز کــمــنــد حـــلــقــه نــظـــارگــان گــردد رهــا
یـا تــمـنـای سـبــک دسـتـی تـوان کـردن بــه عـقـلیـا بــرون از حــلـقـه نـظـاره چــون طــفـلـان دوتــا
غــوطــه خــورده در بــن دریــا دو تــن در یــک زمــانایـن در اشــکـار نـهـنـگ افــتــاده و آن انـدر ضــیـا
خــیـرگــی بــار آرد آن را کــز بــرای عــلــم خــویـشدیـده بــر خـورشـیـد تـابــان افـگـنـد بــی مـقـتـدا
آب چــاهـی بــایـد انـدر پــیـش کـز یـک قــطــره اشجــان چــنـدیـن جــانـور حـاصـل شـود در یـک نـدا
وانـگــهـی چــون بــیـنــد انــدر آبــدان خــورشــیـد رادل در و بـــنــدد بـــه درد و جـــان ازو گــردد جــدا
ارزد انـدر شـب ز بـهـر شـاهـدی شـمـعـی بـه جـانیـوسـفـی شـایـد زلـیـخـا را بــه صـد گـوهـر بــهـا
بــس نـبــاشــد قــیـمـت گـوهـر بــه رونـقــهـای درددر نـیـابــد بــخــشــش بــوبــکـر حــق اصــطــفــا
از ســـپـــیـــدی اویـــس و از ســـیـــاهـــی بـــلـــالمــصــطــفــا دانـد خــبــر دادن، ز وحــی پــادشــا
ســوز بـــایــد در بــهــای پــیــرهــن تــا بــا مــشــامبــوی دلــبـــر یــابـــد آن لــبــریــز دامــن در بــکــا
آتـــش نــفــس ار نــمــیــرد آب طـــوفـــان در رســـدبــاد کــبــر ار کــم نــگــردد خــاک بــر فــرق کــیـا
مــــرگ در خــــاک آرد آری مــــرد را لــــیــــکــــن ازوچــون بــرآیـد بــا خــود آرد سـاخــتــه بــرگ بــقـا
در نــوای گــردش گــردون فــروشــد ســـیــمــجـــورلـــاجـــرم تـــا در کـــنــار افـــتـــاد روزی بـــیــنــوا
ایــنــهــمــه در زیــر ســـنــگ آخـــر بـــرآیــد روزگـــارویـنــهـمــه بــر بــام زنــگ آخــر بــرآیـد ایـن صــدا
تــا بــرون آیـنــد از ایـن تــنـگ آشــیـان یـکــبــارگــیتـــا فــرو آیــنــد ازیــن بـــام گــران چــون آســیــا
چـــون پـــدیــد آمــد مــلــال آدم از حـــور و قـــصـــورجـــفــت او حـــوا نــکــوتـــر قــصــر او دارالــفــنــا
هر چـه در دین پـیشـم آید گر چـه نه سـجـده صوابهر چه نزد حق پیشم افتد گر چه طاعت آن خطا
عــمــر در کــار غــم دیــن کــرد خــواهــم تــا مــگــرچـون نـمـانـم بـنـده ای گـوید، سـنـایی شـد فـنـا
آشــنـا شـو چــون ســنـایـی در مـثــال راه عـشــقتــــا شــــوی نـــزد بــــزرگــــان رازدار و آشــــنـــاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.