ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نصیحت و ترک تملق از خلق گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تـا کـی ز هـر کـسـی ز پــی سـیـم بــیـم مـاوز بـیم سـیم گـشـتـه ندامـت ندیم مـا
تــا هـســت سـیـم بــا مـا بــیـمـســت یـار اوچـون سـیم رفت از پـی او رفت بـیم ما
آیــنــد هــر دو بــاهــم و هــر دو بــهــم رونــدگـویـی بـرادرنـد بـهـم سـیـم و بـیـم مـا
ای آنـکـه مـفـلـسـیـسـت بــلـای عـظـیـم تــوسـیمسـت ویحـک اصل بـلای عظیم ما
بــهـتـر بــدان کـه هـسـت تـمـنـای تـو مـحـالسـیمسـت گویی اصل نشاط و نعیم ما
گـر مـا هـمـه سـیاه گـلـیمـیم طـرفـه نـیسـتسـیم سـپـید کـرده سـیاه این گـلیم ما
ای از نـعــیـم کــرده لـبــاس خــود از نـســیـجهـان تـا ز روی کـبـر نـبـاشـی نـدیم مـا
گــر آگــهـی ز کــار و گــرنـه شــکــایـتــســتاین دلـق پـاره پـاره و تـسـبـیـح نـیم مـا
گـویـی بــرهـنـه پـایـان بــر مـن حـسـد بــرنـدهر گـه کـه بـنگـرند بـه کـفـش ادیم مـا
در حــســرت نــســیـم صــبــایـیـم ای بــســاکآرد صـبـا نـسـیـم و نـیـارد نـسـیـم مـا
امـروز خـفـتــه ایـم چــو اصـحـاب کـهـف لـیـکفردا ز گور باشد «کهف » و «رقیم » ما
عـالـم چـو مـنـزلـسـت و خـلـایـق مـسـافـرنـددر وی مـزورســت مـقــام و مـقــیـم مـا
هست این جهان چو تیم فلک همچو تیم بدارمـا غـلـه دار آز و امـل هـم قـسـیـم مـا
تــیـمـار تــیـم داشـتــن از مـا حــمـاقـتــســتتــیـمـار دارد آنـکـه بــه مـا داد تــیـم مـا
مــا از زمــانــه عــمــر و بــقــا وام کــرده ایــمای وای مـا کـه هسـت زمـانه غـریم ما
در وصـــف ایــن زمـــانـــه نـــاپـــایــدار شـــومبـشـنو که مخـتـصر مثـلی زد حـکیم ما
گــفــتــا: زمــانـه مــا را مـانـنـد دایـه ایـســتبـسـتـه در و امـیـد رضـیـع و فـطـیـم مـا
چــون مــدتـــی بـــرآیــد بـــر مــا عــدو شــوداز بـعـد آنـکـه بـود صـدیـق و حـمـیم مـا
گرداند او بـه دسـت شـب و روز و ماه و سـالچـون دال مـنحـنی الـف مـسـتـقـیم مـا
ز اول بـــه مــهــر دل هــمــه را او بـــه پــروردمـانـنـد مـادران شــفــیـق و رحــیـم مـا
آن گـه فــرو بــرد بــه زمـیـن بــی جــنـایـتــیاین قـامت مقـوم و جـسـم جـسـیم مـا
این مفتخر بـه حشمت و تعظیم و رای خویشیــاد آر زیــر خــاک عــظــام رمــیــم مــا
پـیوسـتـه پـیش چـشـم هـمـی دار عـنـقـریبانـدامـهـای کـوفـتــه چـون هـشـیـم مـا
گـویـی ســفـیـه بــود فـلـان شــایـد ار بــمـردچـون آن سـفـیه مـرد نمـیرد حـکـیم مـا
مــا زیــر خــاک خــفــتــه و مــیـراث خــوار مــاداده بــه بــاد خــرمــنــهـای قــدیـم مــا
گـویـی ز بــعــد مـا چــه کـنـنـد و کــجــا رونـدفــرزنــدکــان و دخــتــرکــان یـتــیـم مــا
خـود یاد نـاوری کـه چـه کـردند و چـون شـدندآن مـــادران و آن پــــدران قـــدیـــم مـــا
شـد عـقـل مـا عـقـیـم ز بــس بــا تـغـافـلـیـمفـریـاد ازین تـغـافـل و عـقـل عـقـیـم مـا
پـــنــدار کــز تــولــد عــقــل ســت لــامــحــالاین طـرفـه بـنـگـریـد بـه نـفـس لئیم مـا
گـر جـنـت و جـحـیم ندیدی بـبـین کـه هسـتشـغـل و فـراغ جـنـت مـا و جـحـیـم مـا
ریـحــان روح مـا چــو فـراغــســت و فــارغــیمشـغـولیسـت و شـغـل عـذاب الیم ما
سـرگـشـتـه شـد سـنـایی یارب تـو ره نـمـایای رهنمـای خـلـق و خـدای عـلـیم مـا
مــا را اگــر چــه ذمــیــمــســت تـــو مــگــیــریارب بـه فضل خـویش بـه فعل ذمیم ما
ظــفــر ظــفـر تــو نـیـز مـکـن در عــنـای مـرگبـر قـهـر و رجـم نـفـس ز دیو رجـیـم مـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.