ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح قاضی یحیا صاعد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای بــنـام و خــوی خــوش مــیـراث دار مــصــطــفــابـر تـو عـاشـق هر دو گیتـی و تـو عاشـق بـر سـخـا
ای چــو آب انـدر لـطـافـت ای چـو خـاک انـدر درنـگوی چــو آتــش در بــلــنــدی و چــو بــاد انـدر صــفــا
رشـوت از حـکمت چـنان دورسـت کز گردون فـسـادبــدعـت از عـلـمـت چـنـان پـاکـسـت کـز جـنـت وبــا
بــرفـکـنـدی رسـم ظـلـم و اسـم رشـوت از جــهـانتــا شــدی بــر مـســنـد حــکـم شــریـعـت پــادشــا
ای کــه بــر صــحــرا نـزیـبــد جــز بــرای خــدمـتــتهـیـچ هــدهــد را کــلــاه و هـیـچ طــوطــی را قــبــا
دوسـت رویی آن چـنان کز پـشت ماهی تـا بـه ماهبــر تـو هـر مـوجـود را عـشـقـی هـمـی بــیـنـم جـدا
گـر چــه نـاهـمـوار بــود از پــیـشـکـاران کـار حــکـمپــیـش از ایـن لــیـکــن ز فــر عــدل تــو در وقــت مـا
آن چــنـان شـد خـانـدان حــکـم کـز انـصـاف و عـدلمــی کــنــد مــر خـــاک را از بـــاد عـــدل تـــو جـــدا
جــز دعــای تــو نــمــی گــویـنــد شــیــران در زئیـرجــز ثــنــای تــو نــمــی خــواهـنــد مــرغــان در نــوا
ای در حـکمسـت و این دعوی که کردم راسـت بـودگـــر نـــداری اســـتـــوارم بــــگـــذرانـــم صـــد گـــوا
عـقـل انـدر کـارگـاه جــان روایـی خــواســت یـافـتاز بــــرای خـــدمـــت صـــدرت نـــه از بـــهـــر بـــهـــا
نـاگـهـان دیدم کـه گـردان گـشـت بـر گـردون نـطـقبـیسـت و نـه کـوکـب هـمـه تـاری ولـیک اصـل ضـیـا
بغضی از وی چون بنات النعش و بعضی چون هلالبـعـضـی از وی چـون ثـریا بـعضـی از وی چـون سـها
شــکـلـهـاشــان در مـخــارج نـقـش نـفـس نـاطـقـهذاتــهـاشــان بــر مـنـابــر شــرح شــرع مــصــطــفــا
چشم من چون گوش گشتی چون ندیدی بـر زمینگوش من چون چشم گشتی چون شدندی بر سما
تـرجـمـان کـفـر و دیـن بــودنـد و جـاسـوس ضـمـیـرقــهــرمــان عــقــل و جــان بـــودنــد و فــرزنــد هــوا
عـقـل چـون در یـافـتـن شـد این هـمـه گـرد آمـدنـدنــزد او از بـــهــر عـــز ســـرمـــد و کـــســـب بـــقـــا
عـقـل عـاجــز شـد ازیـشــان زان کـه ریـشـه آن ردااین یـکـی گـفـتـی: مـرا سـاز آن دگـر گـفـتـی : مـرا
عـقـل چــون مـرسـیـرتــت را چــاکـریـهـا کـرده بــودکــرد چــون خــلـقــت امـیـد هـر یـکــی زیـشــان روا
مـبــهـم و رمـز از چـه گـویـم چــون نـگـویـم آشـکـارنـه کـسـی اینـجـای بـیـگـانـه سـت مـاییـم و شـمـا
و آنکه شـعـری خـواسـتـم گفـتـن تـرا از بـهر شـکـرنــز بـــرای آنــکـــه تـــا بـــار دگـــر جـــویــم عـــطـــا
حـرفـهـا دیـدم کـه خـود را یـک بـه یک بـر مـی زنـدپــیـش مـن زاری کـنـان زانـسـان کـه پــیـران در دعـا
گاه تـاج از سر همی انداخـت شین بـر سـان سینگــاه پــیـشــم ســرنـگــون مـیـشــد الـف مـانـنـد لـا
همـچـو جـیم و دال و را و قـاف و عـین و لـام و نـوناز الــف تــا یــا دگــرهــا مــانــده در پـــیــشــم دوتــا
ایـن هـمـی گـفـت ای سـنـایی الـلـه الـلـه زیـنـهـاراز جــمــال مــدح او مــا را نــصــیــبـــی کــن ســنــا
و آن دگــر گــفــتــی مـرا کــن قــافــیـت در مـدح اوتــا بــدرم هــمــچــو اقــبــالــش مــخــالــف را قــفــا
ویـن دگـر گـفــتــی: مـرا حــرف روی کـن تــا چــنـودر مــــیــــان حــــرفــــهــــا بــــازار مــــن گــــردد روا
چــون ز خــلـق مـعــنـویـت آن دیـده بــودم در زمـاناز پــی تــشــریـف ایـشــان مـثــنـوی گــفــتــم ثــنـا
ز آنـچـنـان سـیرت چـنـین مـعـنـی همـی زاید یلـیز آسـمـان چــون نـوش بــارد نـوش بــاشـد نـوشـبــا
تــا بــیــابــی گــر بـــجــویــی از بــرای حــج و غــزودر مـنـاســک حــکــم حــج و در ســیـر حــکــم غــزا
از چــنـیـن انـصــافــهـا چــون غــازیـان بــادت ثــوابوز چــنــان کــردارهــا چــون حــاجــیــان بــادت جــزا
اخـــتـــرت بـــادا مــنــیــر و طـــالــعــت بـــادا قــویرتـــبـــتـــت بـــادا بـــلــنــد و حـــاجـــتـــت بـــادا رواپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.