ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح سید عمید سیدالشعرا ابوطالب محمد ناصری علوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بــتـی کـه گـر فـکـنـد یـک نـظـر بــر آتــش و آبشــود ز لـطـف جــمـالـش مـصــور آتــش و آب
کــرشــمـه ای گـر ازو بــیـنـد آب و آتــش هـیـچشود ز چـشمش بـی شک معبـهر آتـش و آب
ز ســیـم و شــکــر روی و لـب آن کـنـد بــا مـننـکـرد هـرگـز بــر ســیـم و شــکـر آتــش و آب
لــب و دو عـــارض بـــا آب و نــارش آخـــر بـــردز طــبــع و روی مـن آن مـاه دلـبــر آتــش و آب
ز آه مــن نــشــگــفــت وز چـــهــرش ار گــیــردسـپـهـر بــر شـده و چـشـم اخـتـر آتـش و آب
مــیـار طــعــنــه اگــر عــارض و لــبــش جــویـماز آنکـه جـسـت کـلـیم و سـکـنـدر آتـش و آب
ز خـطرت دل و چـشـم وی اندرین دل و چـشـمبـسـان ابــر بـهـاری سـت مـضـمـر آتـش و آب
بـشـب بـخـفـتـه خـوش و مـن ز هـجـر او کـردهز دیــده و دل بــالــیـن و بــســتــر آتــش و آب
ز درد فـرقـت آن ابــر حــسـن و شـمـع ســرایچو ابـر و شمعم در چشم و بـر سر آتش و آب
بـه دل گـرفـت بـه وقـتـی نـگـار مـن کـه همـیکــنــنــد لــانــه و بـــاده بـــدل بــر آتــش و آب
بــبــیــن تــو ایــنــک بــر لــالــه قــطــره بـــاراناگــر نــدیــدی بـــر هــم مــقــطــر آتــش و آب
بــــطــــبــــع شــــادی زایـــد ز زاده ای کــــو راپــدر صــبـــا و زمــیــن بـــود مــادر آتــش و آب
ز بــرق و بــاد بـه بـیـنـی بــر آسـمـان و زمـیـنحــســام وار شــدســت وز ره در آتـــش و آب
پــدیــد کــرد تــصــاویــر مــانــی ابـــر و زمــیــنبــــرآوریــــد تــــمــــاثــــیــــل آزر آتــــش و آب
مـزاج و طـبـع هـوا گـرم و نـرم شـد نـشـگـفـتاگــر بـــزایــد از پـــشــم و مــرمــر آتــش و آب
چـو طـبــع سـیـد گـردد چـمـن بــه زیـنـت و فـرچــو عــدل ســیــد گــردد بـــرابــر آتــش و آب
سـر مـحــامـد سـیـد مـحــمـد آنـکـه شـدسـتبـلـنـد همـت و نظـمـش بـه گـوهر آتـش و آب
مهی که گر فکند یک نظر بـه لطف و بـه خشمشـود بــســوی ثــری و دو پــیـکـر آتــش و آب
بــه نـور رایـش گـشــتــه مـنـور انـجــم و چــرخبــه ذات عـونـش گـشـتـه مـعـمـر آتــش و آب
بـه نزد بـخـشـش و بـذلـش محـقـر ابـر و بـحـاربـه نزد حـشمت و حـلمش مستـر آتـش و آب
مـســخــر خــضـر ار گـشـت بــاد و آب و زمـیـنمــثــال امــر ورا شــد مــســخــر آتـــش و آب
بـه حـلم و خـشـمش کردند وصـف از آن معنیمـهـیب و سـهـل بـود بـر غـضـنـفـر آتـش و آب
زنـد بـه امـرش اگـر هـیـچ خـواهـد از خـورشـیدبـــه حــد بـــاخــتـــر و حــد خــاور آتــش و آب
گــر آب و آتـــش انــدر خـــلــاف او کـــوشـــنــدز بــاد و خــاک بــیــنــنــد کــیــفــر آتــش و آب
بــه حــکــم نـافــذ نـشــگــفــت اگــر بــرون آردز چـوب و سنگ چو موسی پـیمبـر آتـش و آب
ز بـــاد قــدرت اگــر کــرد جـــانــور عـــیــســـیشــود ز فــرش بــی بــاد جــانــور آتــش و آب
زهــی ز مــایــه رایــت مــنــور انــجـــم و چــرخزهـی ز ســایـه تــیـغــت مـظــفـر آتــش و آب
گــه مــوافــقــت ار چــون دل تــو بـــودی چــرخبـدی بـه چـرخ بـرین قطب و محـور آتـش و آب
شـــمـــال جـــودت بـــر آب و آتـــش ار نـــوزیــدچرابه گونه چو سیمست و چون زر آتش و آب
ز بـاس و سعی تـو بـدسـت ورنه بـی سـبـبـیبــطـبــع خــشــک چــرا آمـد و تــر آتــش و آب
بــه صــدر دولــت بـــایــســتــه ای وانــدر خــورچنانکه هست و ببـایست و در خور آتش و آب
بـه طـبـع خـویـش نـبـینـنـد هـیـچ اگـر خـواهـیبــه قـدر و قـد تـو پـسـتـی و نـظـر آتـش و آب
سـمـوم خـشـم تـو گـر بــرزنـد بـه ابـر و زمـیـننـسـیـم خــلـق تــو گـر بــروزد بــر آتــش و آب
شــو ز بــیـم تــو لــرزان زمــیـن و ابــر عــقــیـمشود ز خلق تو چون مشک و عنبـر آتـش و آب
شــود ز قــدر تــو عــالـیـتــر از ســپــهـر زمـیـنرود بــه امـر تــو از بــحــر و اخــگـر آتــش و آب
اگـر نـه بــیـم و امـیـدت بــدی بــه بــحـر و هـواوگـر نه هیبـت و حـکـمـت بـدی بـر آتـش و آب
بــرو عــتــاب و عــقــوبــت خــدای کـی کــردیز بـهـر یـونـس و قـومـش مـسـخـر آتـش و آب
بـه هفـت کـشـور خـشـمت رسـید و نظـم آریجـدا که دید خـود از هفـت کـشـور آتـش و آب
ز قــدر و نـظــم تــو دارنــد بــهـره زان نـشــدنـدچــو بــاد و خــاک کـثــیـف و مـدور آتــش و آب
معـاقبـسـت حـسـودت بـه دو مکان بـه دو چـیزبـه سـان فرعون در مصر و محـشر آتـش و آب
مـیـان طــبــع تــو و طـبــع حــاســدت در نـظـمکـفـایـت ســت در آن شــعــر داور آتــش و آب
کـه چـون در آیـد در طـبــع تـو شـود بــی شـکبـر آن دو طـبـع دگـر کـبـر و مـفـخـر آتـش و آب
بـه زیر فـکـرت و کـلـک تـو خـاسـت بـر در نظـمز خــاک و بـــاد از آنــســت بــرتــر آتــش و آب
چــو بــود خــاطـر و طـبــع تــو کـلـک را هـمـراهبـبـوسـد ار چـه بـود کـلـک و دفـتـر آتـش و آب
اگـر نـدارد نـسـبــت بــه خــامـه تــو چــراسـتبـه نزد خـامت هم خـیر و هم شـر آتـش و آب
شـد از بـهـاء مـدیحـت سـخـنـور اخـتـر و کـلـکشـد از سـخــاء وجــودت تــوانـگـر آتــش و آب
جــهـان بــگــیـر بــه آن بــاد پــای خــاک نــهـادکه هسـت بـا تـک او کند و مضـطر آتـش و آب
گــه مــســـیــر بـــود بـــر نــهــاد چـــرمــه تـــوبــه نـزد عــقـل مـصــور شــود گـر آتــش و آب
بـه پـسـت و بــالـا چـون آب و آتـشـسـت مـگـرشـدسـت از پــی تـو اسـب پـیـکـر آتـش و آب
بـه سـان صـرصـر لیکـن بـه گاه تـابـش و خـویکـه دید سـاخـتـه در طـبـع صـرصـر آتـش و آب
جـــهــان نــدیــد مــگــر چـــرمــه تـــرا در تـــکبـه هیچ مسـتـقری سـایه گسـتـر آتـش و آب
زمـانـه سـاخـت ز هـفـت اخـتــر و چـهـار ارکـانبــرای زیـنـت بــزمـت دو لـشــکــر آتــش و آب
بـخـواه از آنکه چـو خـوردی چـو طبـع خود بـندددمــاغ و طــبـــع تــرا زیــب و زیــور آتــش و آب
بــصـفـوت آب و بــطـبــع آتـش و نـدیـده جـهـانمـگـر بــه جــام تــوچـون دو بــرادر آتــش و آب
تـــو روی شـــادی افـــروز و آب غـــم بــــر از آنهـنـی و روشـن در جـام و سـاغـر آتــش و آب
کـه بـهـر پـیرهـنـی مـن گـزیدم از دل و چـشـمز جـور چـرخ چـو دمـاغ و سـمـنـدر آتــش و آب
در آب و آتـــش بـــی حــد چــرا شــوم غــرقــهچــو هـسـت بــاد و هـوا را مـقـدر آتــش و آب
ز خون ببست دل و چشم پس چو آهن و خاکچـراسـت در دل و چـشـمم مجـاور آتـش و آب
بــریـد فـکـرت کـلـک تــو خـواسـت بــر در نـظـمز خــاک و بـــاد از آنــســت بــرتــر آتــش و آب
ولــیــک از آتـــش و آبـــســت دیــده و دل مــنچــو در ثــنــای تــو کــردم مــکــرر آتــش و آب
همیشـه تـا بـه زمینسـت و چـرخ گـنج و نجـومهمیشه تـا بـه سـعیرسـت و کوثـر آتـش و آب
ســخــاو لــطــف تــرا بـــنــده بـــاد ابـــر و هــواســنــا و حــلــم تــرا بـــاد چــاکــر آتــش و آب
مـــبــــاد قــــاعــــده دولـــت تــــو زیـــر و زبــــرهـمـیـشـه تـا کـه بــود زیـر و ازبــر آتـش و آبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.