ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
او کـــیـــســـت مـــرا یـــارب او کـــیــســـت مـــرا یـــاربرویش خوش و مویش خوش باز از همه خوشتر لب
داده لـــب و خـــال او را بـــی خـــدمـــت کـــفـــر و دیــنکـــرده رخ و زلـــف او را بـــی مـــنـــت روز و شـــب
مــنــزلــگــه خــورشــیــدســت بــی نــور رخــش تــیــرهدولــتــکــده چــرخ اســت از قــدر و قــدش مـرکــب
از بـــــهـــــر دلـــــفـــــروزی جـــــان گـــــهــــر و ارکـــــانوز بـــهــر جـــانــســوزی دســت فــلــک و کــوکــب
بــر هـر مـژه چــشــمـش بــنـبــشــتــه کـه: لـا تــعـجــلدر هـر شـکـن زلـفـش بــرخـوانـده کـه: لـا تــعـجـب
بــی بــوالـعــجــبــی زلـفـش کـاشــنـیـد کـه ســر بــر زدمــهــر از گــلــوی تـــنــیــن مــاه از دهــن عـــقــرب
مــیــگــون لــب شــیــریـنــش بــر مــا تــرشــســت آریمـی سـرکـه بـخـواهد شـد چـنـدان نمـک انـدر لـب
دیــدی رســن مــشــکــیــن بــر گــرد چــه ســیــمــیــنکـــو آب گـــره بـــنـــدد مـــانــنــد حـــبـــاب و حـــب
ورنـــــه بــــــرو و بـــــنـــــگـــــر از دیـــــده روحـــــانـــــیدر بــــاغ جــــمـــال او زلـــف و زنـــخ و غـــبــــغـــب
کــافــر مــژگــانــش از بـــت بـــر ســاخــت مــرا قــبــلــهنــازک لـــب او در تـــب بـــگـــداخـــت مــرا قـــالــب
در پـــنــجـــره جــز عــیــن مــوســی چــکــنــد بـــا بـــتدر حــجــره یـاقـوتــیـن عــیـســی چــکـنـد بــا تــب
جــزعـش هـمـه دل ســوزد لـعـلـش هـمـه جــان سـوزدشـوخـی و خــوشـی را خـود ایـن مـلـک بــود یـارب
مــژگــانــش هـمــی از مــا قــربــان دل و جــان خــواهـدهای ای دل و هان ای جـان مـن یرغـب مـن یرغـب
مـــدح مــلـــک مــشـــرق بـــهــرامــشـــه مـــســـعـــودآن بــدر فــلــک رتــبــت و آن مــاه مـلــک مــشــرب
گـــاو ز مــی از لـــطـــفـــش چـــو گـــاو فـــلــک در تـــکشـیـر فـلـک از قـهـرش چــون شـیـر زمـیـن در تــب
عـــدل از در او گـــویــان بـــا ظـــلـــم کـــه: لـــا تـــامـــنجــود از کــف او گــویـان بــا بــخــل کــه:لـا تــقــرب
بــــخــــل و ســــتــــم کــــلـــی از درگـــه و از صــــدرشجـز ایـن دود گـر هـرچـت آن هـسـت هـوالـمـطـلـب
گـــر عـــدل عـــمــر خـــواهــی آنــک در او بـــنــشـــیــنور جـــود عــلــی جـــویــی ایــنــک کــف او اشــرب
در جــــمـــلـــه ســــنـــایـــی را در دولـــت حــــســـن اودر دسـت بـهین سـنـت مـدحـسـت مـهین مـذهـب
بــــــر آخــــــور او بـــــــادا دوبـــــــارگــــــی عــــــالــــــمدر دولـــت و پــــیـــروزی هـــم ادهـــم و اشـــهـــب
***
احــســنــت یـا بــدرالــدجــی لــبــیـک یـا وجــه الــعــربای روی تـو خـاقـان روز وی موی تـو سـلطـان شـب
شــمـس الــضــحــی ایـوان تــو بــدر الــظــلـم دیـوان تــوفـرمـان هـمـه فـرمـان تـو ای مـهـتـر عـالـی نـسـب
خــه خــه بــنـامــیـزد مــهـی هـم صــدر و بــدر درگــهـیاز درد دلـــهــا آگـــهــی ای عـــنــصـــر جـــود و ادب
فــردوس اعــلــا روی تـــو حــکــم تـــجـــلــی کــوی تـــوای در خـم گـیسـوی تـو جـانها همـه جـانـان طـلـب
صــدر مـعــیـن را ســر تــویـی دنـیـا و دیـن را فــر تــویـیبـر مـهـتـران مـهـتـر تـویـی از تـسـت دلـهـا را طـرب
رویت چو «طاها» طاهرست «و اللیل » مویت ظاهرستامـر «لـعـمرک » ناظـرسـت دریا ک پـاک آمـد لـقـب
بــرنـه قــدم ای شــمـع دیـن بــر شــهـپــر روح الــامـیـنکـرو بــیـانـت بــر یـمـیـن روحـانـیـانـت دسـت چــپ
نـازان ز قــربــت جــد و عــم، خــرم بــه دیـدارت حــشــمبـنمای هان ای محـتـشـم قـرب دو عـالم در دو لـب
گــر از تــو نـشــنـیـدی صــلــا شــمــع نــبــوت بــر مــلــاخـورشـید بـفـگندی قـبـا ناهید بـشـکسـتـی قصـب
هــســتــی ســزای مــنــزلــت هــم ابــتــدا هـم آخــرتآری عـزیز مـمـلـکـت هسـتـی تـو مـلـکـت را نسـب
در جـام جـانها دسـت کن چـون نیست کردی هست کنمـا را ز کـوثـر مسـت کـن این بـس بـود مـاء الـعـنب
بـر یـاد او کـن جـام نـوش چـشـم از هـمـه عـالـم بـپـوشگـندم نمای جـو فـروش آخـر مبـاش ای بـوالـعـجـبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.