ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه مسعود علی بن ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عــــربـــــی وار دلــــم بـــــرد یــــکــــی مــــاه عــــربآب صــفــوت پـــســری چـــه زنــخـــی شــکــر لــب
کــلــه بـــر گــلــبــن او راســت چــو بــر لــالــه ســوادمــژه بـــر نــرگــس او راســت چــو بـــر خــار رطــب
نـاصـیـت راســت چــو بــر تــخــتــه کـافـوریـن مـشــکیــا فــراز طــبـــق ســیــم یــکــی خــوشــه عــنــب
یـا بــود مـنـکـســف از عــقـده یـکـی پــاره ز شــمـسیــا شـــود مــتـــصــل روز یــکــی گــوشــه ز شـــب
ابــر و جــبــهـت او راســت چــو شــمــس انـدر قــوسکــلــه و طــلــعــت او راســت چـــو مــه در عــقــرب
عــجـــمــی وار نــشــیــنــم چـــو بـــبـــیــنــم کــز دورمــی خــرامــد عــربـــی وار بـــپــوشــیــده ســلــب
آســمــان گــون قــصــبــی بــســتــه بــر افــراز قــمــرز آســمـان و ز قـمـرش خــوبــتــر آن روی و قــصــب
چــو کــمــان ابــرو و زیــرش چــو ســنــانــهــا غــمــزهچــو مـهـش چـهـره و زیـرش چــو هـلـالـی غـبــغـب
گـــه گـــه آیــد بـــر مـــن طـــنـــز کـــنـــان آن رعـــنـــاهـمـچـو خـورشـیـد کـه بــا سـایـه در آیـد بــه طـرب
هـر چــه پــرســمـش ز رعــنـایـی و بــر ســاخــتــگـیعــــربــــی وار جــــوابـــــم دهــــد آن مــــاه عــــرب
مـی نـیفـتـم بـیکـی زان سـخـن ای خـواجـه چـه شـدروســتــایـی کـه عــرابــی نـبــود نـیـســت عــجــب
گـفـتــم: از عــشــق تــو نـاچــیـز شــدم گـفـت: نـعـمانــا بـــحـــر و ســعــیــر انــت کــمــلــح و خـــشــب
گـفــتــم: از عــشــق تــو هـرگـز نـرهـم گـفـت کـه: لـاانـــت فـــی مـــائی و نـــاری کـــتـــراب و حـــطـــب
گـفــتــم: آن زلـف تــو کـی گـیـرم در دســت بــگـفـت:ادفـــع الـــدرهــم خـــذمـــنــه عـــنـــاقـــیــد رطـــب
گـفـتـم: آن سـیـم بــنـاگـوش تـو کـی بــوسـم گـفـت:ان تـــرد فـــصـــتـــنـــا هـــات ذهـــب هـــات ذهــب
گـفـتــم: ایـن وصـل تـو بــی رنـج نـمـی یـابــم گـفـت:لــن تـــنــالــوالـــطـــرب الـــدائم مــن غـــیــر کـــرب
گــفــتــم: ای جــان پــدر رنـج هـمـی بــیـنـم گــفــت:یـــا ابــــی جــــوهـــر روح نـــتــــجــــت ام تــــعـــب
گــفــتــم او را: چــو فــقــیـرم چــکــنــم گــفــت: لــنــاهــبــت الــشــیــخ مــن الــفــقــر غــنــاء و ســیــب
خــواجــه مـسـعـود عـلـی بــن بــراهـیـم کـه هـســتاز بــقــاء مـحــلــش ســعــد و مـعــالــی بــه طــرب
آنـــکـــه تـــازاد بــــپـــیـــوســـت بـــه اوصـــاف وجـــودبــــابــــهـــا را ز چـــنـــو پـــور بــــبــــریـــد نـــســـب
آنــکــه بـــاشـــد بـــر جـــودش هــمــه آفــاق عـــیــالز زنــی کـــه چـــنـــویــی زایــد شـــد چـــرخ عـــزب
ســاکــنــی یــافــت بـــقــای دلــش از گــردش چـــرختــربــیـت یـافــت ســخــای کــفــش از رحــمــت رب
قــــدر او از مـــحــــل و قــــدر فــــلـــکــــهـــا اعــــلــــارای او از خــــرد و قــــول حــــکــــیـــمــــان اصــــوب
ای کـــه از آتـــش طـــبـــع تـــو جـــهــان دیــد ضـــیــاءوی کــــه از آب ذکــــاء تــــو نــــمــــا یــــافــــت ادب
رای چــون شــمــس تــو تــا بــر فــلــک افــتــاد نـمـودهـمـچــو انـگــور ســیـه بــر هـمـه گــردون کــوکــب
خـــشــک گــردد ز تـــف صــاعــقــه دریــای مــحـــیــطگــر بـــدو در شــود از آتـــش خـــشـــم تـــو لــهــب
گــر فــتـــد ذره ای از خــشــم تـــو بـــر اوج ســپـــهــرگــردد از هــیــبــت تــو شــیــر ســپــهــر انــدر تــب
حـــبـــه مـــهـــر تـــو گـــر ابـــر بـــگـــیــرد پـــس از آناز زمـــیــن بـــر نـــزنـــد جـــز اثـــر حـــب تـــو حـــب
چـــنـــبـــر دایـــره بـــگـــشـــایـــد در وقـــت از بـــیـــمگــر زنــی بـــر نــقـــط دایــره مــســـمــار غـــضـــب
از بـــر عـــرش کـــنــد خـــطـــبـــه آن جـــاه و مــحـــلهـر کـه از بــر کــنـد از وصــف و ثــنـای تــو خــطــب
هـر کــه خــم کــرد بــر خــدمــت تــو قــد چــو هـلــالیـابــد از ســعــی تــو چــون بــدر ز گــردون مــرکــب
نـه عـجــب کـز فـلـک و بــحــر ســخــای تــو گـذشــتایـن عـجـب تـر کـه بـه خـود هـیـچ نـگـردی مـعـجـب
ای فــلــک قــدر یــقــیــن دان کــه بـــر مــدحـــت تـــونــیــســـت در شـــاعــری مــن نــه ریــا و نــه ریــب
شــعــر گــویـیـم و عــطــا ده شــده در هـر مـجــلــسمـدح خــوانـیـم و ادب خــوان شــده در هـر مـکـتــب
وتــــــــد از دایــــــــره و دایـــــــره دانــــــــم ز وتــــــــدســبـــب از فــاصــلــه و فــاصــلــه دانــم ز ســبـــب
کــعـــبـــتـــیــن از رخ و از پـــیــل بـــدانــم بـــصـــفـــتنـــردبــــازی و شــــفـــطــــرنـــج بــــدانـــم ز نـــدب
لــیـک در مـدح چــنـیـن خــاک ســرشــتــان از حــرصعــمــر نــا مــن قــبــل الــفــضــت کــالــریـح ذهــب
زان کـه آنـراســت دریـن شـهـر قـبــولـی کـه ز جــهـلحـــلــبـــه را بـــاز نــدانــد گــه خـــوانــدن ز حـــلــب
فـــاجـــران را قـــصـــبـــی بــــر ســـر و تـــوزی در بـــرشـــاعـــران از پـــی دراعـــه نـــیــابـــنـــد ســـلـــب
شــیـر طــبــعــم نـکــنـد هـمــچــو دگــر گــرســنـگــانبــر در خـانـه و بــر خـوان چـو سـگ و گـربـه شـغـب
دخــــتـــــری دارم دوشــــیــــزه ولــــی مــــدحــــت زاکـــــز خـــــردمــــنــــدی ام دارد و از خـــــاطـــــر اب
نــیــســت یــک مــرد کــه او مــرد بـــود بـــا کــایــیــنکـه کــنـد صــحــبــت ایـن دخــتــر دوشــیـزه طــلـب
دخـــتـــر خــود بـــه تـــو شــه دادم زیــرا کــه تـــویــیمـصــطـفـا ســیـرت و حــیـدر دل و نـعـمـان مـذهـب
جـــز گــهــر صــلــه نــیــابـــم چــو روم ســوی بـــحــارجــز هـبــا هـبــه نــبــیـنــم چــو روم ســوی مــهـب
روز را چـــون شـــه ســـیــاره گـــریــبـــان بـــگــشـــادبــســتــه بــر دامـن خــود دخــتــر مـن دامـن شــب
گــر بـــبـــنــدی قــصــبــی بـــر ســرم از روی مــهــینــگــشــایـم ز غــلــامــیــت مــیــان را چــو قــصــب
ایـنـک از پــســش تــو ای مـهـتــر و اســتــاد ســخــنقــصــه خــویــش بــخــوانــدم صــدق الــلــه کــتــب
تــــا بــــود شــــاه فــــلــــک را ذنـــب و راس کــــمـــرتــا بــود مــرد هـنـر را مــحــل از فــضــل و حــســب
بــاد بــی نـحــس هـمــه ســالــه بــه گــردون شــرفکــمــر فــضـــل و مــحـــل تـــو شـــده راس و ذنــب
بــــاد بــــر پـــای عـــنـــا خـــواه تـــو از دامـــن بـــنـــدبــــاد بــــر گـــردن اعــــدات گـــریـــبــــان ز کـــنـــب
بـــــاد فــــرخــــنــــدت نــــوروز و رجـــــب انــــدر عــــزبـــاد چـــونـــیـــن دو هـــزارت مـــه نـــوروز و رجـــب
***
یـارب چــه بــود آن تــیـرگـی و آن راه دور و نـیـمـشــبوز جــان مـن یـکـبــارگـی بــرده غــم جــانـان طــرب
گـردون چــو روی عــاشــقــان در لـولـو مـکــنـون نـهـانگـیـتـی چـو روی دلـبـران پـوشـیده از عـنـبـر سـلـب
روی ســمــا گــوهــر نــگــار آفــاق را چــهـره چــو قــارآســوده طــبــع روزگـار از شــورش و جــنـگ حــلـب
اجــرام چــرخ چــنــبـــری چــون لــعــبـــتــان بـــربــریپـیدا سـهیل و مشـتـری خـورشید روشن محـتـجـب
ایـن اخــتــران در وی مـقــیـم از لـمـع چــون در یـتــیـماین راجـع و آن مـسـتـقـیم این ثـابـت و آن مـنـقـلـب
مـحـکـم عـنـان در چـنـگ مـن سـوی نـگـار آهنـگ مـنبـسـپـرده ره شبـرنگ من گاهی سـریع و گه خـبـب
بــاد بــهــاری خــویــش او نــاورد و جــولــان کــیـش اوصـحـرا و دریا پـیش او چـون مـهره پـیش بـوالـعـجـب
از نــعــل او پــر مــه زمــیـن و ز گــام او کــوتــه زمــیـنوز هـنـگ او آگـه زمـیـن وز طـبــع او خــالـی غـضــب
آهـو سـریـن ضـرغـام بـر کـیـوان مـنـش خـورشـیـد فـرخـارا دل و سـنـدان جـگـر رویین سـم و آهن عـصـب
در راه چــو شــبــرنــگ جــم بــا شــیـر بــوده در اجــمآمـخـتــه جـولـان در عـجـم خـورده ربــیـع انـدر عـرب
در منزل «سلما» و «می » گشتـم همی ناخورده میتـن همـچـو اندر آب نی دل همـچـو بـر آتـش قـصـب
آمـد بــه گــوشــم هـر زمـان آواز خــضــر از هـر مـکــانکـایـزد تــعــالـی را بــخــوان در قـعــر قــاع مـرتــهـب
خــسـتــه دل مـن در حــزن گـفـتــی مـر الـاتــعـجــلـنچـون گفتـمی بـا دیده من «انا صـبـبـنا الماء صـب »
راهــی چــنــان بــگــذاشــتــم بـــاغ ارم پــنــداشــتــماز صـبــر تــخـمـی کـاشـتـم آمـد بــبــر بــعـدالـتـعـب
روز آمـــده درمـــان مـــن آســـوده از غـــم جـــان مــناز خــیـمـه جــانـان مـن آمـد بــه گـوش مـن شـغـب
آواز اســب مــن شــنــیــد آن مــاه پــیــش مــن دویــدوصـل آمـد و هـجـران پـریـد آمـد نـشـاط و شـد کـرب
باوی نشستم می به دست او بت بدو من بت پرستاز عشق او من گشته مست او مست بذر آب عنب
هــم نــاز دیــدم هــم بـــلـــا هــم درد دیــدم هــم دواهـم خـوف دیدم هـم رجـا هـم خـار دیدم هـم رطـب
گــه دســت یـازیـدم هـمـی زلـفــش تــرازیـدم هـمـیگـه نـرد بـازیـدم هـمـی یـک بـوسـه بـود و یک نـدب
بـر مـن همـی کـرد او ثـنـا خـندان همـی گـفـت او مـرابــر خــوان مـدیـح او کـجــا الـمـدح فــیـه قــد وجــبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.