ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در جواب قصیده علی بن هیصم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
سـنـایـی کـنـون بــا ضـیـا و سـنـاسـتکـه بــر وی ز سـلـطـان سـنـت ثــنـاسـت
بـــدیــن مــدح بـــر وی ز روح الــقــدسهـمـه تــهـنـیـت مـرحــبــا مـرحــبــاســت
اگــر خـــاطــرش را بـــه خــط خــطــیــرهـمـی عــالـم عـقـل خــوانـد ســزاســت
کــه جــز عــالــم عــقــل نـبــود بــلــیکـه بـر وی چـنـو خـواجـه ای پـادشـاسـت
عـلـی بـن هیصـم کـه این هفـت حـرفسـه روح و چـهـار اسـطـقـسـات مـاسـت
سـه حـرفـسـت نامش کـه در مـرتـبـتسه روحـست آن نطق و حـس و نماست
زه ای واعــظ صــلـب هـمـچــون کـلـیـمکـه وعــظ تــو کـوران دیـن را عــصــاســت
بـــه وعــظــت اگــر مــبـــتــدع نــگــرودهــمــان وعــظ بـــر جـــان او اژدهــاســت
کــســی کــو الـف نـیـســت بــا آل تــوهمه سـاله چـون لام پـشتـش دوتـاسـت
در اقـــــلـــــیــــم ادراک احـــــیــــای اوخـــرد را و جـــان را ریــاســـت ریــاســـت
تــو فـوق هـمـه عــالـمـانـی بــه عــلـمکـه ایـن فـوق در عـلـم بـی مـنـتـهـاسـت
خـصـال و جــمـال تــو در چـشـم عـقـلهـمـه صـورت و ســیـرت مـصــطـفـاســت
هــمــه صــیـت و صــوت امــامــان دیـنبــه پــیـش کـمـال و کـلـامـت صــداســت
تـو از فـوق و جـسـم و جـهـت بــرتــریکـه فــوق تــو نـقــش خــیـالـات مـاســت
ز دیــوان خـــلـــق تـــو مـــر خـــلـــق راهـمـه کـنـیت و طـبـعـشـان بـوالـوفـاسـت
بــه تــصـحــیـف آن مـذهـبــم کـرده ایکـه تــصـحـیـف آن مـصـحـف اصـفـیـاسـت
مـرا مـاه خـوانـدی درسـتـسـت از آنـکتــو مــهـری و از مــهـر مـه را ضــیـاســت
چــگــویــم کــه کــار هــمــه خــلــق راهمه منشـا از حـضـرت «من تـشـا»سـت
تـــو دانـــی کـــه بـــر درگـــه لـــایـــزالدر بــــرتــــریـــن الـــاهـــی رضــــاســــت
بـه من مقعد صـدق گفتـی هری سـتهری کیسـت کـاین نام بـر من سـزاسـت
کـه جــان و تــنـم مـعـدن مـدح تــسـتگـرش مـقــعــد صــدق خــوانـی رواســت
خــط و شــعـر تــو دیـد چــشــم و دلـمچـه جـای خـط و شـعر چـین و خـتـاسـت
نــفــســهــای روحــانــیـان را کــســیاگر شـعـر و خـط خـواند از وی خـطـاسـت
ز جــزو تـــو آن شــربـــهــا خــورد جــانکـه خـود عـقـل کـلـی از آن نـاشـتــاسـت
فـلـک در شــگـفــت از تــو گـر چــنـد اوبـــر از آتـــش و آب و خـــاک و هــواســت
کـه در فـضـل و در لـفـظ و در رزم و بـزمعـلـی هیصـم سـت و عـلی مرتـضـاسـت
قــضــای ثـــنــای چــو تـــو مــهــتـــریمــرا هــم ز تــایـیـد رســم و قــضــاســت
مـرا ایـن تــفــضــل کـه خــلـق تــو کـردز افـضــال فـضــل بــن یـحــیـا عـطـاســت
ز ســـیـــاره دان آنـــکـــه ســـیـــاره واربــه مـمــدود و مــقــصــود از وی رواســت
گـرم جـان نـدادی بـه تـشـریف خـویشمرا این شـرف از کـجـا خـواسـت خـاسـت
که چون من خسی را ز چون تو کسیچــنـیـن زیـنـت و رتــبــت و کــبــریـاســت
اگــر چــنــد بـــاران ز ابـــرســت لــیــکز دریــا فـــرامــوش کــردن خـــطـــاســـت
ثـــنـــا و ثـــواب جـــزیـــل و جـــمـــیــلبــرو بــیــش ازیــرا کــه او مــقــتــداســت
تــو دانـی کــه از حــضــرت مـصــطــفــابــریـن گـفــتــه مـن فــرشــتــه گـواســت
تـــو شــرعــی و او دیــن و در راه حــقنـه آن زیـن نـه ایـن زان زمـانـی جـداسـت
تـــو و او چــنــانــیــد کآن صــدر گــفــتدو دســت ســت الــلـه را هـر دو راســت
مـن ار آیم ار نـی هـمـی دان کـه جـانز خـــاک درت بــــا قـــبـــای بـــقـــاســـت
چــه تــشــویـر دارم چــو دانـم کـه ایـنز تــقــدیـر قــادر نــه تــقــصــیـر مــاســت
چـه تــرسـم چــو از جــان و ایـمـان تــوبه «ما لم یشا» «لم یکن » عذر خواست
مـحــالـســت ایـنـجــا دعــا کــز مـحــلزمــیــن تـــو خـــود آســمــان دعــاســـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.