ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مذمت اهل روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مـرد هشـیار در این عـهد کـمسـتور کـسـی هسـت بـدین مـتـهمـسـت
زیــرکـــان را ز در عـــالـــم و شـــاهوقـت گـرمـســت نـه وقـت کـرمـســت
هسـت پـنهان ز سـفیهان چـو قدمهـر کــرا در ره حــکــمــت قــدمـســت
و آن که راهسـت ز حـکمت رمقـیخـونـش از بـیـم چـو شـاخ بــقـمـسـت
و آن کـه بـینـاسـت درو از پـی امـنراه در بــســتــه چــو جــذر اصـمـسـت
از عـم و خــال شــرف مـر هـمـه راپـشـت دل بـر شـبـه نقـش غـمـسـت
هر کـجـا جـاه در آن جـاه چـهسـتهر کـجـا سـیم در آن سـیم سـمسـت
هر کرا عـزلت خـرسـندی خـوسـتگــر چــه انـدر ســقــر انـدر ارمــســت
گوشه گشـتـسـت بـسـان حـکمتهـر کـه جـوینـده فـضـل و حـکـمـسـت
دسـت آن کـز قـلـم ظـلم تـهیسـتپـای آنـکـس بـه حـقـیـقـت قـلـمـسـت
رسـتـه نـزد همـه کـس فـتـنه گـیاههـر کــجــا بــوی تــف و نـام نـمـســت
هـمــه شــیـران زمـیـن در الــمــنـددر هـوا شــیـر عــلــم بــی الــمـســت
هـر کـه را بــیـنـی پــر بــاد ز کــبــرآن نــه از فــربـــهــی آن از ورمــســـت
از یــکــی در نــگــری تــا بــه هــزارهــمــه را عــشــق دوام و درمــســـت
پـــادشـــا را ز پـــی شـــهــوت و آزرخ بـه سـیمین بـرو سیمین صنمسـت
امــرا را ز پـــی ظـــلــم و فـــســـاددل بـه زور و زر و خـیل و حـشـمـسـت
سـگ پـرسـتـان را چـون دم سـگانبـهر نان پـشت دل و دین بـه خـمست
فــقـهـا را غــرض از خــوانـدن فـقـهحــیـلــه بــیــع و ریــا و ســلــمــســت
عــلــمـا را ز پــی وعــظ و خــطــابجــگـر از بــهـر تــعـصـب بــه دمـســت
صـــوفــیــان را ز پـــی رنــدان کــامقبله شان شاهد و شمع و شکمست
زاهــــــــدان را ز بـــــــــرای زه و زه«قــل هـوالــلـه احــد» دام و دمـســت
حــاجــیــان را ز گــدایــی و نــفــاقهوس و هوش بـه طـبـل و عـلـمـسـت
غــازیـان را ز پــی غــارت و ســهـمقـوت از اسـب و سـلـاح و خــدمـسـت
فــاضــلــان را ز پــی لــاف فــضــولروی در رفـع و جـر و جـزم و ضـمـسـت
ادبـــا را ز پـــی کـــســـب لــجـــاجانــده نــصــب لــن و جــزم لــمــســت
مــــتــــکــــلــــم را از راه خــــیـــالغــم اثـــبـــات حـــدوث و قــدمــســت
چـــرخ پـــیــمــای ز بـــهــر دو دروغبـه سـیه مـسـطـر و شـکـل رقـمسـت
مـرد طـب را ز پــی خــلـعـت و نـامهــمــه انــدیــشــه او بـــر ســقــمــت
مـرد دهقـان ز پـی کـسـب مـعـاشاز سـتــور و خــر و خــرمـن خـرمـسـت
خـواجـه مـعـطـی ز پــی لـاف و ریـاتــازه از مــدحــت و لــرزان ز ذمــســت
بــاز ســایــل را در هــر دو جــهــاندوزخش «لا» و بـهشتش «نعم »ست
طـبـع بـرنا را بـر یک سـاعـت عیشعـاشـق شـرب و بـت و زیر و بـمـسـت
کــهــل را از قــبــل حــرمــت و عــزانـــده نـــفـــقـــه و زاد حــــرمـــســـت
پــیـر نــز بــهـر گــنــاه از پــی مــالتـــا دم مـــرگ نـــدیـــم نـــدمـــســـت
سعی ساعی بـه سوی عالم از آنکـه فـلـان جـای فـلان محـتـشـمسـت
چـشـم عـامی بـه سـوی عالم زانکـه فـلـان در جــدل کـیـف و کـمـسـت
قـد هر مـوی شـکـاف از پـی ظـلـمهـمـچــو دنـدانـه شــانـه بــهـمـســت
مـرد ظـالـم شـده خـرسـنـد بــدیـنکـه بــگـویـنـد: فــلـان مـحــتــرمـســت
هـمـگـان سـغـبـه صـیـدنـد و حـرامکو کـسـی کـز پـی حـق در حـرمسـت
اینهمـه مـشـغـلـه و رسـم و هوسطــالــبـــان ره حـــق را صــنــمــســـت
همـه بـد گـشـتـه و عـذر همه این:گـر بـدم مـن نـه فـلـان نـیـز هـمـسـت
اینـهمـه بـیهده دانی کـه چـراسـتزان که بـوالقاسـمشان بـوالحـکمسـت
جـم از این قوم بـجـسـتـست کنوندیـو بــا خــاتــم و بــا جــام جــمـسـت
بـا چـنـین مـوج بـلـا هـمـچـو صـدفآنـکـس آســوده کـه امـروز اصـمـســت
پس تو گویی که: بر آن بی طمعیاز کــه هـمــواره ســنـایـی دژمــســت
چـــرخ را از پـــی رنـــج حـــکـــمـــااز چــنـیـن یـاوه درایـان چــه کـمـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.