ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش سلطان سنجر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
خـــاک را از بـــاد بـــوی مـــهـــربـــانـــی آمـــدســـتدر ده آن آتــش کــه آب زنـدگــانـی آمــدســت
نرگس مخـمور بـوی خـوش ز طـبـعـی خـواسـتـسـتبــنـده و آزاد ســرمـســت جــوانـی آمـدســت
بــاغ مـهـمـان دوسـت بـرگ مـیـزبـانـی سـاخـتـسـتمــرغ انـدک زاد در بــســیـار دانـی آمــدســت
بــاد غــمــازســت و عــطــاری کــنـد هـر صــبــحــدمآن تــوانـایـیـش بــیـن کـز نـاتــوانـی آمـدســت
آتـــش لـــالـــه چـــرا افـــروخـــت آب چـــشـــم ابــــرکآبــرا از خــاصـیـت آتــش نـشـانـی آمـدسـت
آری آری هــم بــریـن طــبــعــســت تــیـغ شــهــریـارزانک او آبـسـت و از آتـش، نـشـانی آمـدسـت
دســت خــســرو گـر نـبــوســیـدســت ابــر بــادپــایپـس چـرا چـوندسـت او در درفشانی آمدست
تــا عــروس مـلــک شــاه از چــشــم بــد ایـمـن بــودچـشـم خـوب نرگس اندر دیده بـانی آمدسـت
ســبــزه کــو پــذرفــت نـقــش تــیـغ تــیـزش لـاجــرمهمچـو تـیغـش نیز در عـالم سـتـانی آمدسـت
پـیـش تـخـت شـاه چـون مـن طـوطـی شـکـرفـشـانبـلبـل اندر پـیش گـل در مدح خـوانی آمدسـت
راسـت خـواهی هر کـجـا گـل نافـه ای از لب گـشـادهمچـو لاله غنچـه را بـسـتـه دهانی آمدسـت
لـاف هـســتــی زد شــکـوفـه پــیـش رای روشــنـشلاجـرم عـمرش چـنان کوتـه که دانی آمدسـت
سـرو یـازان بــیـن کـه گـویـی زیـن جــهـان لـعـبــتــیپـیش سـلطـان در قـبـای آن جـهانی آمدسـت
گـل گــرفــتــه جــام یـاقــوتــیـن بــه دســت زمـردیـنپیش شاهنشه به سوی دوستکانی آمدست
آفــتـــاب داد و دیــن ســـنــجـــر کــه او را هــر زمــاناول الــقـــاب نــوشـــروان ثـــانــی آمــدســـت
کـلـک عـقـل از تــیـر او عـالـم گـشـایـی یـافـتــســتتـیر چـرخ از کـلـک او عـالـم سـتـانی آمدسـت
آســمــان پـــیــش جـــلــال او زمــیــن گــردد از آنــکاز جــلـال او زمـیـن در تــرجــمـانـی آمـدســت
خه خه ای شاهی که از بس بخشش و بخشایشتخـرس در داهی و گرگ اندر شبـانی آمدسـت
چـون بــه سـلـطـانـی نـشـیـنـی تـهـنـیـت گـویـم تـراای که اسـلاف تـرا سـلطان نشـانی آمدسـت
تـــرک ایــن صــحــرای اول بـــا جـــلــاجــلــهــای نــورگـرد مـلـکـت بـا طـریـق پـاسـبـانـی آمـدسـت
صــدر دیـوان در دبــیـری هــســت تــا یـابــد مــعــیـنبـا خـجـسـتـه کـلک تـو در همزبـانی آمدسـت
مـطــرب صــحــن ســیـم بــر بــام تــو ســوری بــدیـدزو همین بـودسـت کـاندر شـادمانی آمدسـت
شــاه اقــلــیــم چــهــارم تـــا فــرســتــد هــم خــراجدر فــراهـم کــردن زرهـای کــانــی آمــدســت
شــحــنـه مـیـدان پــنـجــم تــا ســلــحــدار تــو شــدزخم او بـر جسم جـانی نه که جـانی آمدست
قــاضــی صــدر شــشــم را طــالــع مــســـعــود تـــومـقـتــدای فـتــوی صـاحــبــقـرانـی آمـدســت
آنـکـه پــیـر صـفـه هـفـتــم ســبــکـدل شــد ز رشـکاز وقــار تــو بــر او چــنـدان گــرانـی آمـدســت
کـــارداران ســـرای هــشـــتـــمــیــن را بـــر فـــلـــکرای عــالــیـقــدر تــو در مـیـزبــانـی آمـدســت
از ضــمــیـرت دیـده ام آن کــنــگــر طــاقــی کــه هـمآفــریـنـش را مـکــان بــی مـکــانـی آمـدســت
از در دولــت ســبــک بــر بــام هـفــتــم رو کــه چــرخبــا چـنـیـن نـه پـایـه بـهـر نـردبـانـی آمـدسـت
خـسـروا طـبــعـم بــه اقـبــال جـمـالـت زنـده گـشـتآبـــرا آری حـــیــات انـــدر روانــی آمـــدســـت
تـــا بـــه حــرف مــدح تـــو خــوانــم ثــنــای دیــگــرانمـوجـب ایـن بــیـتـهـای امـتــحـانـی آمـدسـت
ایـنـک از اقــبــال تــو پــردخــتــه شــد آن خــدمـتــیکـاندکش الفـاظ و بـسـیارش معـانی آمدسـت
در او در آب قـــــدرت آشـــــنــــاور آنــــچـــــنــــانــــکراسـت گـویـی گـوهـر تـیـغ یـمـانـی آمـدسـت
بــر ســر خــوان عــمـادی مـن گــشــادم ایـن فــقــعگر چـه شیرین نیسـت بـاری ناردانی آمدست
شـــاخ بـــادا از نــهــال عـــمــر تـــو زیــرا کـــه خـــودبـیخـش از بـسـتـان سرای جـاودانی آمدسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.