ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح قاضی عبدالودود غزنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
آن طـبـع را که علم و سـخـاوت شـعار نیسـتاز عـالـمـیش فـخـر و ز زفـتـیش عـار نیسـت
جـز چـشـم زخـم امت و تـعـویذ بـخـل نیسـتجــز رد چــرخ و آب کــش روزگــار نــیــســت
آن دسـت و آن زبـان که درو نیسـت نفع خـلقجـز چون زبـان سوسن و دست چنار نیست
بــاشـد چـو ابــر بــی مـطـر و بــحـر بـی گـهـرآن را کـه بـا جـمـال نـکـو خـوی یـار نـیـسـت
در پـیش جـوهـری چـو سـفـالـسـت آن صـدفکــانـدر مـیـان او گـهـری شــاهـوار نـیـســت
مـنـت خــدای را کــه مـر ایـن هـر دو وصــف راجــر در مـزاج پــیـشــرو دیـن قــرار نـیـســت
قـاضــی الـقـضــاة غــزنـیـن عــبــدالـودود آنـکمـر عـلـم وجـود را جـز ازو پـیشـکـار نـیسـت
چـرخـسـت عـلم او که مر او را فسـاد نیسـتبـحـرسـت جـود او کـه مـر او را کـنار نیسـت
در بـر و بـحـر نـیسـت یکـی صـنـعـت از سـخـاکاندر بـنان و طـبـعش از آن صـدهزار نیسـت
بــا ســیـرتــش در آتــش و آب و هــوا و خــاکقـدر بـلـند و صـفـوت و لـطـف و وقـار نیسـت
ای قــدر تــو رســیــده بــدان پــرده کــز عــلــوزان پــرده ز اســتــر اثــر صـنـع بــار نـیـسـت
آن چـیـسـت کـز یـقـین تـو آنـرا مـزاج نـیـسـتو آن کیسـت کـز یمین تـو آنرا یسـار نیسـت
دیـن از تــو و زبــانــت چــرا مــی شــود قــویگـر تـو عـلی نه ای و زبـان ذوالفـقـار نیسـت
در هـفـت بـخـش عـالـم یـک مـبــتـدع نـمـانـدکـز ذوالـفـقـار حـجــت تــو دلـفـگـار نـیـسـت
جـز در چـمن ولی تـو چـون گل پـیاده کـیسـتجز بر اجل حسود تو چون جان سوار نیست
نـزدیـک عـلـم و رای تـو مـه نـورمـنـد نـیـسـتدر پـیش حـلم و سنگ تـو که بـردبـار نیست
آن کــیـســت کــو نــدارد بــا تــو چــو تــیـر دلکـو از سـنـان سـنـت تــو سـوگـوار نـیـسـت
یـک تــن نـمــانــد در چــمــن جــود تــو کــه اوچـون فـاخـتـه ز مـنـت تــو طـوقـدار نـیـسـت
ای شـمس طـبـع کز تـو جـهان را گزیر نیسـتای ابـر دسـت کـز تـو زمـین را غـبـار نیسـت
امــــیــــدوار بـــــاز ســـــوی صــــدرت آمــــدماز ابـر و شـمس کیسـت کـه امیدوار نیسـت
جــز شــاعــران کــوتـــه بـــیــن را دریــن دیــاربــر بــارگــاه جــود کــریـمـیـت بــار نـیـســت
آری ز نـــوش آتــــش و از لـــطــــف آب پــــاکرفـعـت بـجـز نـصـیب دخـان و بـخـار نـیسـت
لـیـکـن زمـانـه ای تــو و بــر مـن ز بــخــت بــدهـر چـه از زمـانـه آید حـقـا کـه عـار نـیسـت
والــلــه کــه از لــبـــاس جـــز از روی عــاریــتبــر فـرق مـن عـمـامـه و بـر پـا آزار نـیـسـت
کـــارم بــــســـاز از کـــرم امـــروز ای کـــریـــمهـر چــنـد کـارسـاز بــجــز کـردگـار نـیـسـت
گـر چــه دهـی وگـر نـدهـی صـلـه در دو حـالجـز گـوهـر ثـنـای مـن ایـنـجـا نـثـار نـیـسـت
بــاشـد کـریـمـی ار بــدهـی ورنـه رای تـسـتمـر بـنـده را بـه هیچ صـفـت اخـتـیار نیسـت
دانـی کـه از زمـانـه جــز احـسـان و نـام نـیـکحقا که هر چه هست بـجـز مستـعار نیست
نـام نـکــو بــمـان چــو کــریـمـان ز دســتــگــاهچـون شـد یقین که عـمر دول پـایدار نیسـت
تا دوزخ و بهشت کم از هفت و هشت نیستتـا حـس و طبـع بـیش ز پـنج و چـهار نیست
چــنـدانـت قـدر بــاد کـه آن را کـرانـه نـیـســتچـندانت عـمـر بـاد کـه آن را شـمـار نیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.