ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»هر چه حق باشد بی حجت و برهان نیست

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
کفر و ایمان دو طریقیسـت که آن پـنهان نیسـتفـرق ایـن هـر دو بــنـزدیـک خـرد آسـان نـیـسـت
کـفـر نزدیک خـرد نیسـت چـو ایمان کـه بـوصـفاهــرمــن را صــفــت بـــرتــری یــزدان نــیــســت
گـهـر ایـمـان جــسـتــه سـت ز ارکـان ســپــهـردر دو کونش بـه مثـل جـز دل پـاکـان کان نیسـت
که صفت کردن ایمان بـه گهر سخـت خـطاستزان کـه ز ارکـان صـفـا قـوت او یـکـسـان نـیـسـت
تـــو اگــر ز ارکــان دانــی صـــفــت نــور و ضــیــانـزد مـن ایـن دو صـفـت جـز اثــر ایـمـان نـیـسـت
نـور اصـلـی چــو فـروغـی دهـد از دســت فـروعفـرع را اصـل چـو پـیدا شـد هیچ امـکـان نـیسـت
کـار نـه بــطــن حــدث دارد و دارد حــق مـحــضرسـم و اطـلـال و دمـن چـون طـلـل ایوان نیسـت
رایگان این خـبـر ای دوسـت بـه هر کـس ندهندمشـک گر چـند کسـادسـت چـنین ارزان نیسـت
ای پــســر پــای دریـن بــهـر مــزن زان کــه تــرامـعــبــر و پــایـگــه قــلــزم بــی پــایـان نـیـســت
کاین طریقسـت که در وی چـو شوی تـوشه تـراجـز فـنـا بــودن اگـر بــوذری و سـلـمـان نـیـسـت
این عـروسـیسـت که از حـس رخـش بـا تـن تـوگر حـسینی همه جـز خنجـر و جـز پـیکان نیست
درد ایـن بــاد هــوا در تــن هــرکــس کــه شــودهسـت دردی که بـجـز سوخـتـنش درمان نیست
جـسـم و جــانـرا بــه عـرضـگـاه نـهـادم کـه مـرامـایـه عـرض دریـن جــز غـرض جــانـان نـیـســت
گر حـجـاب رهت از جـسم و ز جـان خـواهد بـودرو کـه جـانان تـرا میل بـه جـسـم و جـان نیسـت
جسم و جان بابت این لعبت سیمین تن نیستتـحـفه بـی خـطـر اندر خـور این سـلطـان نیسـت
فـرد شــو زیـن هـمـه تــا مـرد عـرضـگـاه شـویکــانـدریـن کـوی بــجــز رهـگـذر مـردان نـیـســت
چــنـد گـوئی کــه مـرا حــجــت و بــرهـان بــایـدهر چه حق بـاشد بی حجت و بی برهان نیست
کــشــتــه حــق شــو تــا زنـده بــمــانـی ور نـهبـا چـنـین بـنـدگـیت جـای تـو جـز مـیدان نیسـت
از چـه بـایدت بـه دعوی زدن این چـندین دسـتکه بـه دست تـو ز صد معنی یک دستـان نیست
نـام خـود را چـه نـهـی بـیـهـده مـوسـی کـلـیـمکـه گـلـیـم تــو بــجــز بــافـتــه هـامـان نـیـســت
تــا در آتـش چـو روی هـمـچـو بــراهـیـم خـلـیـلچــون تــرا آیــت یــزدان رقــم عــنــوان نــیـســت
غـلطـی جـان پـدر این شـکـر از عـسـگر نیسـتغـلـطـی جـان پــدر ایـن گـهـر از عـمـان نـیـسـت
ای بـسـا یـوسـف رویـان کـه دریـن مـصـر بــدنـدکـه چـو یعـقـوب پـدرشـان مگر از کـنعـان نیسـت
ای بــســا یـونـس نـامـان کـه دریـن آب شــدنـدکه جگرشان همه جز سوختـه و عطشان نیست
مـرد بـاید کـه چـو بـوالـقـاسـم بـاشـد بـه عـملورنـه عـالـم تـهـی از کـرده بــوسـفـیـان نـیـسـت
گــویـی از اســم نـکــو مـرد نـکــو فــعــل شــودنـی چـو بـد بــاشـد تـن اسـم ورا تـاوان نـیـسـت
مـن وفـانـام بــســی دانـم کـش جــز بــه جــفـاطـبـع تـا زنـده و جـان مـایل و دل شـادان نیسـت
آهـســت آری سـنـدان بــه هـمـه جــای ولـیـکخـویـشـتـن گـاه تــرازو بــبــرد سـوهـان نـیـسـت
نـام آتــش نـه ز گـرمـیـسـت کـه آتـش خـوانـنـدآب از آن نیسـت بـه نام آب کـجـا سـوزان نیسـت
هـفـت و چــارنـد اگـر رســم بــود وقـت شــمـاروقـت افـعـال چـرا فـعـلـش هـم چـنـدان نـیـسـت
یــا بــیــا پــاک بــزی ورنــه بــرو خــاکــی بــاشکه دو معـنی همی اندر سـخـنی آسـان نیسـت
راه ایــن ســرو جــوان دور و درازســت ای پــیــرمی این خـواجـه سزای لب سـرمسـتـان نیسـت
جــان فـشـان در ســر ایـن کـوی کـه از عـیـارانشب نباشد که در آن موسم جان افشان نیست
لـذت نـفــس بــدل ســاز تــو بــا لـذت عــشــقبـه گسل از طبـع و هواگر غرضت هجـران نیست
راز ایــن پـــرده نــیــابـــی اگــر از نــفـــس هــوادر کـف نـیـســتــی تــو، عـلـم طـغـیـان نـیـسـت
تــا هـمــه هـو نـشــوی، هـوی تــو الــا نـشــودچـون شـوی هو تـو تـرا آن هوس نقصـان نیسـت
تــکـیـه بــر شــرع مـحــمـد کـن و بــر قـرآن کـنزان کـجــا عـروه وثــقـای تــو جــز قـرآن نـیـســت
گفـت این شـعـر سـنایی کـه چـو کیوانی گفـتروشــنـی عــالـم جــز از فــلـک گـردان نـیـســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.