ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مدح یوسف بن احمد مسعود شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای بـنده ره شوق ملک بـی خـطری نیسـتاز جـان قـدمی سـاز که بـه زین سـفـری نیسـت
تـیـریـسـت بــلـا در روش عـشـق کـه هـرگـزجــز دیــده درویـش مــر او را ســپــری نــیـســت
از خـود غـذایـی سـاز پـس آنـگـاه بــره پـویزیـرا کـه تـرا بــه ز تـویـی عـشـوه خـری نـیـسـت
خــــود را ز مـــیـــان خــــود بــــردار ازیـــراککـس بـر تـو دریـن ره ز تـویـی تـو بـتـری نـیـسـت
تـن را چـه قـبــولـی نـهـی آنـجـا کـه ز عـزتصــد جــان مـقـدس را آنـجــا خــطــری نـیـســت
کـشـتـند درین راه بـسـی عـاشـق بـی تـیغکـز خـون یـکـی عـاشـق حــالـی اثــری نـیـسـت
در بـحـر غـمان غـوطـه خـور از روی حـقیقـتکـانـدر صـدف عـشـق بـه از غـم گـهـری نـیسـت
بــار از خــداونـد مـچــخ زان کــه کــســی رادر پـــرده اســـرار خـــدایــی گـــذری نـــیــســـت
بــر دوش فـکـن غـاشــیـه مـهـر دریـن کـویچــون گـرد مـیـان تــو ز بــدعـت کـمـری نـیـسـت
از ابــر پــشــیـمـانـی اشــکــی دو فــرو بــارکـاندر چـمـن عـشـق تـو زین بـه مـطـری نیسـت
در روشـنی عـشـق چـه خـوشـی بـود آن راکـانـدر چــمـن صــنـع خــدایـش نـظـری نـیـســت
کـی مـیـوه رحــمـت خـورد آنـکـس کـه ز اولدر بــاغ امــیـدش ز عــنـایـت شــجــری نـیـســت
ای در ره عـصــیـان قـدمـی چــنـد شــمـردهبــاز آی کـزیـن درگـه بــه مـســتــقـری نـیـســت
از کـــرده خـــود یـــادکـــن و بـــگـــری ازیـــرابـر عـمر بـه از تـو بـه تـو کس نوحـه گری نیسـت
بـر طـاعـت خـود تـکیه مکن چـون بـحـقیقـتاز عــاقــبــت کــار کــســی را خــبــری نـیـســت
چـون نـام بــد و نـیـک هـمـی از تــو بــمـانـدپــس بــه ز نـکــونـامــی مــا را هـنـری نـیـســت
نیکی و سـخـاوت کـن و مشـمر کـه چـو ایزدپــاداش ده و مـفـضــل و نـیـکـو ثــمـری نـیـســت
گــرد عــلــمــا گــرد بــخــاصــه بــر آنــکــسکـامـروز بــهـر شـهـر چـنـو مـشـتــهـری نـیـسـت
خـورشـید زمـین یوسـف احـمـد کـه فـلـک راچـون او بـه گـه عـلـم و مـحـامـد دگـری نـیـسـت
آن ابــر گــهـرپــاش کــه در عــلــم چــنـویـیمــر چــارگــهـر را گــه زایـش پــســری نــیـســت
آن شـاخ عـطـا بـخـش کـه در بـاغ شـریـعـتبــا نـفــع تــراز وی بــه گـه جــود بــری نـیـســت
بـی خدمت او در تـن یک جان عملی نیستبــی مـدحــت او در دل یـک تــن فـکـری نـیـسـت
نـام عــمــر از عــدل بــلــنـدســت وگــر نـییـک خـانـه نـدانـم کـه در آنـجــا عـمـری نـیـسـت
از روزه و از گریه چـو یک کام و دو چـشـمشدر بــادیـه تــقــوا خــشــکــی و تــری نــیــســت
آری چـه عـجــب زان کـه چــو جــد و پــدر اوکـس را بــه جـهـان اکـنـون جـد و پـدری نـیـسـت
عـلـم و خـردش بـیشـتـرسـت از همه لیکـندر دیدش بـی شـرمـی و در سـر بـطـری نیسـت
ای قـدر تــو گـشــتــه ســفـری در ره دانـشکـو را بــجــز از حـضـرت جــنـت حـضـری نـیـسـت
در آب فـــنــا غـــرق شـــد از زورق کـــیــنــهآن دل کـه درو ز آتــش مـهـرت شــرری نـیـســت
بـگداخـت حـسـود تـو چـو در آب شـکـر زآنکدر کـام سـخــن بــه ز زبــانـت شـکـری نـیـســت
چــشــم بــد مـا بــاد ز تــو دور کـه از لـطـفیـک چــیـز نـداری کـه درو زیـب و فــری نـیـســت
الــمــنــت لــلــه کــه دریــن جــاه تــو بــارینـفـعـسـت جـهان را و کـسـی را ضـرری نـیسـت
در عـین بـهشـتـی تـو هم اینـجـا و هم آنجـاکـانـدر دل تــو از حــســد کـس مـقـری نـیـســت
داری خـرد و عـلـم و سـخــا لـیـک بــر عـقـلدر طبـعت از این بـی حـسـدی بـه هنری نیسـت
نـه هـر کــه بــرآمــد بــر کــرســی امــامــتنـه هر کـه کـنـد بـانـگـی آنـجـا حـشـری نـیسـت
کـرسـی چـکـنـد آنـکـه نـدارد خـبــر از عـلـمخـورشـیـد چـه سـود آن را کـو را بـصـری نـیسـت
خـورشید جـهان کی شود از علم کسـی کودر شـب چـو مه او را بـر خـواندن سـهری نیسـت
عــلــم و خــرد واصــل هــمــی بــایــد ورنــهخــود مـایـه شـوخــی را حــدی و مـری نـیـسـت
فـتـوی دهی و عـلـم هـمـی گـویی و لـیکـنبـا کس ده و پـنجـیت نه و شـور و شـری نیسـت
هـر کـس نـبــود چــون تــو گـه عـلـم ازیـراکصـد بـحـر بـه نـزدیک خـرد چـون شـمـری نیسـت
خـود دور بـی انصـافان بـگذشـت درین شـهرزیـرا بــه جــان چــون شــه مـا دادگـری نـیـســت
شاهی و چه شاهی که گه عدل و گه علمچــون او ز ثــریـا مــلــکــی تــا بــثــری نــیـســت
آن شــاه مـظـفـر کـه بــرو از ســر کـوشـشجـز بـخـشـش او را ز طـبـیـعـت ظـفـری نـیـسـت
مسعود جـوان بـخـت جـوان عمر که چـون اوبـر نه فـلـک و هفـت زمین شـاه و سـری نیسـت
قـدر شـه غـزنـین نـشـنـاسـد بـه حـقـیـقـتآن را کـه ز احــوال خــراســان خــبــری نـیـســت
بـادا سـر او سـبـز و دلـش شـایـد کـه امـروزمـر مـلــک جــهـان را بــه ازو تــاجــوری نـیـســت
ای خواجـه چـنین دان ز سر عقل و فصاحـتکـامـروز دریـن فـن چـو سـنـایـی دگـری نـیـسـت
کی دیده و رخ چـون زر و چون سیم کند آنکلفظش چو گهر هست گرش سیم و زری نیست
در شـاخ ثـنـای تـو چـو زد چـنـگ سـخـا کـنکـز شـاخ ثــنـا بــه ز سـخــاوت ثــمـری نـیـســت
تــا دور فـلـک بــی ز نـوا زو الـمـی نـیـســتتــا کـار جــهـان بــی ز قــضــا و قــدری نـیـســت
چـنـدانـت بـقـا بـاد کـه مـمـکـن بـود از عـمـرزیـرا ز قــضــا هـیـچ کـســی را حــذری نـیـســت
بــادات فــزونـی چــو مــه نـو کــه جــهـان رابــر چــرخ بــقـا بــه ز جــمـالـت قـمـری نـیـســت
بـــر درگــه جـــبـــار تـــرا بـــاد مــقـــیــمــیزیـرا بــه از آن در بــه جـهـان هـیـچ دری نـیـسـت
ای بــار خـدایـی کـه مـریـن سـوخــتــگـان راجــز یــاد تــو دیـن پــرور و انــدوه بــری نــیـســت
بــپـذیـر بــه فـضـل و بـه کـرم عـذر سـنـایـیزیرا کـه بـه عـصـیان چـو سـنـایی دگـری نـیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.