ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تعلیم طی طریق معرفت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
هـمــچــو مـردان یـک قــدم در راه دیـن بــایـد نـهـاددیـده بــر خـط «هـدی لـلـمـتـقـیـن » بــایـد نـهـاد
چــون ز راه گــلــبــن «تــوبــوا الـی الــلــه » آمـدیپــای بــر فــرق «اتــیـنــا تــائعــیـن » بــایـد نـهـاد
چــون خـر دجــال نـفـسـت شـد اسـیـر حــرص و آزبــعـد ازیـن بــر مـرکـب تـقـویـت زیـن بــایـد نـهـاد
تـوبـه ات روح الـامـیـن دان نـفـس شـارسـتـان لـوطدر مـثـل شـبــه حـقـیـقـتـهـا چـنـیـن بــایـد نـهـاد
هفت شـارسـتـان لوطسـت نفس تـو وقت سـخـنهـمـچــو مـردان بــر پــر روح الـامـیـن بــایـد نـهـاد
آب اول داد بــــایـــد بــــوســــتــــان را روز و شـــبوانـگـهـی دل در جــمـال یـاســمـیـن بــایـد نـهـاد
نفس فرعونسـت و دین موسـی و تـوبـه چـون عصارخ بــه سـوی جـنـگ فـرعـون لـعـیـن بــایـد نـهـاد
گـر عــصــای تــوبــه فـرعــون لـعــیـن را بــشــکـنـدشــکــر آنــرا دیــده بــر روی زمــیـن بــایـد نــهــاد
گر تـو خـواهی نفـس خـود را مسـتـمند خـود کـنیدر کـند عـشـق «بـسـم الـلـه » کـمین بـاید نهاد
دفـتـر عـصـیان خـود را سـوخـت خـواهی گـر همیدفـتــر عــشــق بــتــی در آســتــیـن بــایـد نـهـاد
خــواجــه پــنــدارد کــه انـدر راه دیـن مــر طــبــع رابــا کـبــاب چـرب و بــا لـحـم سـمـیـن بـایـد نـهـاد
نـی غـلـط کـردی کـه انـدر طــاعـت حــق دیـنـت رابـــا لــبـــاس ژنــده و نــان جــویــن بــایــد نــهــاد
نـی تـرا طـبــع تـو مـی گـویـد کـه: گـوش هـوش رابــا نــوای مــطــرب و صــوت حــزیـن بــایـد نــهـاد
آن تــنـی کـش خـوب پــروردی بــه دوزخ در هـمـیدر دهـــان اژدهـــای آتـــشـــیــن بـــایــد نـــهـــاد
جــای گــر حــور و حــریـرت بــایــد انــدر تــار شــباز دو چـشـم خـویـشـتــن در ثــمـیـن بــایـد نـهـاد
گـر تـو خـواهی ظـاهر و بـاطـنـت گـردد همـچـو تـیردر سـحــرگـه دیـده را بــر روی طـیـن بــایـد نـهـاد
از خـبــیـثـات و خـبــیـثـیـن گـر بــپــرهـیـزی هـمـیروی را بــر طــیــبــات و طــیــبــیـن بــایــد نــهــاد
سـر بــسـم الـلـه اگـر خـواهـی کـه گـردد ظـاهـرتچــون ســنـایـی اول الـقــاب ســیـن بــایـد نـهـاد
***
کـسـی کـاندر صـف گـبـران بـه بـتـخـانه کـمـر بـنددبـرابـر کـی بـود بـا آن کـه دل در خـیر و شـر بـندد
ز دی هــرگـــز نــیــارد یــاد و از فـــردا نـــدارد غـــمدل انـدر دلـفــریـب نـقـد و انـدر مـا حــضــر بــنـدد
کـسـی کـو را عـیـان بــایـد خـبـر پـیـش مـجـال آیـدچـو خـلوت بـا عـیان سـازد کجـا دل در خـبـر بـندد
ز عــادت بــر مـیـان بــنـدد هـمـی هـر گــبــر زنـارینبـاشـد مرده را آنکس که جـز بـر فـرق سـر بـندد
حقیقت بت پرستست آنکه در خود هست پندارشبـرسـت از بــت پـرسـتـی چـون در پـنـدار دربـنـدد
نـبــاشـد مـرد هـر مـردی کـه او دسـتــار بــر بــنـددنــبــاشــد گــبــر،هـرگــبــر کــه او زنــار بــربــنـدد
اگـر تــاج تــو خـورشـیـدسـت تــو زان تــاجــدارانـیکـه طـاووس مـلـایک تـخـت تـو بـر شـاهپـر بـنـدد
نـیـاسـایـد سـنـایـی وار آن کـو زیـن جــگـر خــوارانهـزاران درد خــون آلـود بــر جــان و جــگــر بــنـدد
نه موسـیئی شـود هر کس که او گیرد عصا بـر کفنه یعـقـوبـی شـود آنکس که دل اندر پـسـر بـندد
بــسـا پــیـر مـنـاجـاتــی کـه بــر مـرکـب فـرو مـانـدبـسـا رنـد خـرابــاتـی کـه زیـن بـر شـیـر نـر بـنـدد
ز معـنی بـیخـبـر بـاشـی چـو از دعـوی کـمـر بـندیچـه داند قـدر معـنی آن کـه از دعـوی کـمـر بـندد
بـتـخـت و بـخت چـون نازی که روزی رخت بـربـندیبـتـخت و تـخت چون نازد کسی کو رخت بـر بـندد
غــلــام خـــاطــر اویــم، کــه او هــمــت قــوی داردکـه دارد هـر دو عـالـم را و دل در یـک نـظـر بـنـدد
اگـر یک چـند کـی بـخـت سـنـایی بـه بـگـردد پـسهـمـه الـفـاظ شــیـریـن مـلـایـک بــر بــصـر بــنـدد
بـرو همچـون سـنایی بـاش، نه دین بـاش و نه دنیاکسی کو چون سنایی شد در این هر دو در بنددپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.