ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش شعر خویش گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
اگــر ذاتـــی تـــوانــد بـــود کـــز هــســـتـــی تـــوان داردمـن آن ذاتــم کـه او از نـیـســتــی جــان و روان دارد
وگـر هـسـتـی بـود مـمـکـن کـه کـم از نـیسـتـی بـاشـدمـن آن هسـتـم کـه آن از بـی نـشـانیها نشـان دارد
وگـر بــا نـقــطــه ای وهـمـم کـســی هـمـبــر بــود او راهــزاران حــجـــت قــاطــع کــه ابـــعــاد چــنــان دارد
تـــرازوی قــیــامــت کــو هــمــی اعــراض را ســـنــجـــداگــر بـــاشــم دریــن کــفــه دگــر کــفــه گــران دارد
نــگــیــرم هــیــچ چــیـز ار در آن کــفــه نــشــیـنــم مــنچـون مـن از هـیچ کـم بـاشـم گـران کـفـه از آن دارد
ســبـــکــتـــر کــفــه ذاتـــی گــران تـــر کــفــه جـــانــیوگــر بــا خــود در آن کــفــه زمــیـن و آســمــان دارد
مـنـم خــود کــمـتــر از دانـگـی اگــر بــر ســنـجــدم وزاناگـر دانـگـی بــود مـمـکـن کـه وزن ایـن جــهـان دارد
چــو عــقــل کــل کــنـد فــکــرت ز اوصــاف و ز ذات مــننـه ذات مـن چـنـان بـاشـد نـه اوصـافـی چـنـان دارد
فـرو شـسـتــم ز لـوح خـویـش نـقـش چـونـی و سـانـیز بــیـچـونـی و بــیـسـانـی روانـم چـون و سـان دارد
چنان گشتـم که نشناسد کسم جـز بـی چـگونه و چونکـه ذات مـن نـه تــن دارد نـه دل دارد نـه جــان دارد
چه جای بی چگونه و چون که فوق اینست و این معنیچـه جـای فـوق و چـه مـعـنی نه این دارد نه آن دارد
دو صــد بــرهـان فــزون دارد خــرد بــر نــیـســتــی مــنبـهـر بــرهـان کـه بــنـمـایـد دو صـد گـونـه بـیـان دارد
هـیـولــانـی عــدمــهـایـم نـه بــیـنـد عــقــل کــلــم زیـنوگـــر چـــه کـــل افـــعـــال وفـــاهــا را عـــیــان دارد
هـزاران مــرتــبــت دانــم ورای ایـنــســت کــایـن هــر دویـکــی از بــدکــنـان خــیـزد یـکــی از بــدکــنـان دارد
کـه دانـد تــا چـه چـیـزم مـن کـه بــاری مـن نـمـی دانـموگـر چـه نیک ننـدیشـم کـه ذات مـن چـه سـان دارد
نگـنـجـم در سـخـن پـس مـن کـجـا در گـنجـد آنکـس کـوبـه دسـتـی در مکـان دارد بـه دسـتـی در زمـان دارد
چـــو انــدر بـــاردان مــن یــکـــی ذره نــمــی گـــنــجـــدچــــگـــونـــه کـــل مـــوجــــودات را در بــــاردان دارد
ســخــن را راه تــنـگ آمـد نـگـنـجــد در ســخــن هـرگــزاگــر چــه در فــراخــی ره چـــو دریــای عــمــان دارد
هـر آنـکـو وصـف خـود گـوید هـمـی احـوال خـود خـواهـدکـه بـرتـر هسـت زان معـنی اگـر چـه آن گـمـان دارد
اگــر بــســیـار بــنــدیـشــی خــرد بــاشــد از او عــاجــزکــجــا بــر آســمـان تــانـد شــد آنـکــو نـردبــان دارد
هـر آنـکـس کـو گـمـان دارد کـه بـر کـیـوان رسـد تـیـرشگــمــان وی خــطــا بــاشــد اگــر زاهـن کــمـان دارد
خــرد کــمــتــر از آن بــاشــد کــه او در وی کــنـد مـنـزلمـغـیـلـان چـیـسـت تـا سـیمـرغ در وی آشـیـان دارد
حـــواشــی و عــاء فــکــر خـــون پـــرورد خــواهــد شــدازو بــس خــون بــرون آیـد کـزو پــر خـون دهـان دارد
خـــرد را آفـــریـــنـــد او کـــجـــا انـــدر خـــرد گـــنـــجـــدبـنـان در خـط نگـنجـد ار چـه خـط نقـش از بـنان دارد
خـرد چـون جـسـت یک چـنـدیـش بـاز آمـد بـه نـومـیـدیچـه چـیز اسـت انـدرین دلـهـا کـه دلـهـا را نـوان دارد
ورای هسـت و نیسـت و گـفـت و خـاموشـی و اندیشـهورای ایــن و بـــرتـــر زیــن هـــزاران ره مـــکـــان دارد
بـــرآمـــد از بـــحـــار قـــدس مـــیــغ نـــور بـــر جـــانــهــاهـمـه تــشـنـه دلـانـرا او بــه خـود در شـادمـان دارد
چـنـان شـادم ز عـشـق او کـه جـان را مـی بـرافـشـانـمچـه بـاشد آنکه از عشق و خـرد می جـانفشان دارد
چـگـونـه بــاشـدی ار هـیـچ مـن مـی تــا نـمـی گـفـتــنکه هست از عشق او چونان که چونان را چنان دارد
مــعــانــی و ســخــن یـک بــا دگــر هــرگــز نــیــامــیــزدچـنان چـون آب و چـون روغـن یک از دیگـر گـران دارد
مــعــانــی را اســامــی نــه اســامــی را مــعــانـی نــهوگـر نـه گـفـتـه گـفـتـنـی آنـچـه در پــرده نـهـان دارد
هــمــه دردم از آن آیــد کــه حـــالــم گــفــت نــتـــوانــممـرا تـنگـی سـخـن در گـفـت سـسـت و ناتـوان دارد
مــعــانــیــهــای بــســیــارســت انــدر دل مــرا لــیــکــننـگـنـجـد چـون سـخـن در دل زبــان و تـرجـمـان دارد
ولـیـکـن چــون بــرانـدیـشـم هـمـه احــوال خــوش گـردداز آنـکـو دانـد ایـن مـعـنـی کـه جـان انـدر مـیـان دارد
الــاهـی نـام خــود کــردم بــدو نـســبــت کــنـم خــود رااگـر هـر شـاعـری نـسـبـت بـه بـهمـان و فـلـان دارد
یــکــی را شــد یـکــی غــاوی مــیــان مــا و از مــرغــانیکی قـوت از شـکر دارد یکی خـور ز اسـتـخـوان دارد
نــدارد طــاقــت مــدحـــم ز مــمــدوحـــان عــالــم کــسوگـر اسـب کـسـی سـگـبـانش نعـل از زبـرقـان دارد
وگــر کــلــی مــوجـــودات روحـــانــی و جـــســـمــانــیبــبــخـشـد بــر چـنـیـن یـک بـیـت حـقـا رایـگـان دارد
چــنـیـن عــالـم تــوانـد کــرد عــقــل کــل و گـر خــواهـدکـه گـویـد مـثــل ایـن خــود را بــه رنـج جــاودان دارد
هـزاران بــار گـفــتــم مـن کــه راز خــویـش بــگــشــایـمولــیـکــن مــر مـرا خــامـوش ضــعــف مـردمــان دارد
مـرا هـر گـه سـخـن گـویـم سـخـن عـالـی شـود لـیـکـننـگـهـبــانـم خــرد بــاشــد ز گـفــتــی کآن زیـان دارد
دریـغــا آن ســخــنـهـایـی کــه دانــم گــفــت و نــتــوانـموگــر گــویـم از آن حــرفــی جــهــانــی را نــوان دارد
هـم اکــنــون بــیـنــی آن مــرد خــس نــادان نــاکــس رابــرد از ایـن مـعــانـیـهـا کــه در بــســتــه مـیـان دارد
نـدارم بــاک از آن هـرگــز کــه دارم انـگــبــیـن بــر خــوانکـجـا کـس انـگـبـین دارد مـگـس بـر گـرد خـوان دارد
چـــو مــن شــســت انــدر آویــزم بـــه دریــا انــدر آویــزدبه کام و حلق آن ماهی که بـر پشت این جهان دارد
چـو شـسـت انـدر کـشـم لـابـد همـه عـالـم شـود ویرانهمـی بـانـگ و فـغـان خـیزد ز هـر کـو خـانـمـان دارد
بــجــنـبــد عـالـم عـلـوی چـو زیـن یـک بــیـت بــرخـوانـمچــرا چـنـدیـن عـجــب داری کـه نـادانـی فـغـان دارد
ز دریــای مــحـــیــط عـــقـــل جـــیــحـــون مــعـــانــی راســوی کــشــتــی روحــانــی زبـــان مــن روان دارد
نـه هرگـز آنـکـه دارد گـوش بـشـنـید این چـنین شـعـرینـه هـرگـز نـیـز خـواهـد گـفـت آنـکـس کـو زبـان دارد
نـخـسـتـین شـعـر مـن اینسـت دیگـر تـا چـسـان بـاشـدچـگـونـه بــاشـد آن آتــش کـه زیـنـگـونـه دخـان دارد
سخـن بـا خـود همی گویم که خود کس نیست در عالممــرا بـــاری خــود انــدر خــود خـــرد بـــازارگــان داردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.