ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت معشوق روحانی و تجلیات نورانی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
دل بـــی لـــطـــف تـــو جـــان نـــداردجــان بـــی تــو ســر جــهــان نــدارد
نــایــد ز کــمــال عـــقـــل عـــقــلــیتــــا نــــام تــــو بــــر زبـــــان نــــدارد
نــــایــــد ز جـــــمــــال روح روحـــــیتـــا عـــشـــق تـــو در مــیــان نــدارد
جـــز در خـــم زلـــف دلـــفـــریـــبـــتروح الــــقــــدس آشــــیــــان نــــدارد
روح ار چــه لـطـیـف کـه خـدایـیـسـتبـــی نــطــق تـــو خـــانــمــان نــدارد
عـقـل ار چـه بــزرگ رهـنـمـایـیـسـتبــــی مـــدح تــــو آب و نـــان نـــدارد
زلـــف تـــو یـــقـــیـــن عـــاقـــلـــان راجــــز در کــــفــــن گــــمـــان نـــدارد
روی تــــو رخــــان عــــاشــــقــــان راجـــــز در کـــــنــــف امـــــان نـــــدارد
بـــیــجـــادت چـــشــم بـــی دلــان راجـــز چـــون ره کــهــکــشــان نــدارد
بــــا نـــور تــــو مـــاه را کــــلـــاوه شچـــه ســود کــه ریــســـمــان نــدارد
خــورشــیـد کـه یـافـت خــاک کـویـتهـــرگــــز ســــر آســــمــــان نـــدارد
گـــلـــنـــار کــــه دیـــد رنـــگ رویـــتزان پــــس دل بــــوســـتـــان نـــدارد
ای آنــکـــه جـــمــالــت از گـــهــرهــاآن دارد آن کـــــــه کـــــــان نـــــــدارد
از یوسـف خـوشـتـری کـه در حـسـن«آن » داری و یــوســف «آن » نــدارد
درد تـــــو بـــــر آســـــمــــان چـــــارمجـــز عـــیـــســـی نـــاتـــوان نـــدارد
رخــــســــار تــــو قــــد گــــردنـــان راجــز چــون خــم طــیـلــســان نــدارد
بـــا نــاز و کــرشـــمــه تـــو وصــلــتبـــامــیــســـت کــه نــردبـــان نــدارد
بــی خــوی خـوش آن لـطـیـف رویـتبــاغــی ســت کــه بــاغــبــان نـدارد
در عــالــم عــشــق کــو نـســیـمــیکـــز زلـــف تـــو بـــوی جـــان نـــدارد
بــا عـشـق تــو عـقـل را خــزیـنـه شچـــه ســود کــه پـــاســبـــان نــدارد
بـــا دولــت تـــو ســـیــه گــلــیــمــیگــــر ســــود کــــنــــد زیـــان نـــدارد
خـوش زی کـه جــمـال ایـن جـهـانـینــقــشــیـســت کــه جــاودان نــدارد
ای از پـــس پـــرده چـــنـــد گـــویــیکــز حــســن فــلــان نــشــان نــدارد
چــون روی نـمـود هـر کـه هـســتــیگـــســـتـــاخ بـــگـــو فـــلـــان نــدارد
در بــزم بــبــیــن کــه چــون عــطــارددارد ســـــخـــــن و دهــــان نـــــدارد
در رزم نــگـــر کـــه هــمــچـــو جـــوزابــــنـــدد کــــمــــر و مـــیـــان نـــدارد
دارد هــمــه چـــیــز جـــان ولــیــکــنانـــصــــاف بــــده چــــنــــان نــــدارد
ای آنــکــه ز وصـــف تـــو ســـنــایــیآن دارد آن کــــــــــــه آن نـــــــــــدارد
بـــی قـــامـــت خـــود مـــدارش ایــراتـــیـــر تـــو چـــنـــو کـــمـــان نـــدارد
زیــن گــونــه گــرانــی از ســـنــایــیهــرگـــز ســـبـــکـــی گـــران نـــدارد
بــلــبــل بــه مــیـان گــل چــه گــویـدحــی ســت یـکــی کــه جــان نـدارد
مـــا طـــاقـــت عـــدل تـــو نـــداریـــمکـــز فـــصـــل کــســـی زیــان نــدارد
***
ای چـو عـقـل از کـل مـوجــودات فـردوی جـوان از تــو سـپــهـر سـالـخـورد
خــاکــبـــوســان ســر کــوی تـــوانــدروشــــنـــان کــــارگــــاه لــــاجــــورد
پـــاســـبــــانـــان در و بــــام تـــوانـــدچـرخ و خـورشـید و مـه گـیـتـی نـورد
تـا سـنـایـی کـیـسـت کـایـد بــر درتمـجــد کــو تــا گـویـدش کــز راه بــرد
ای هـمـه دریـا چــه خـواهـی کـردنـموی همه گردون چه خواهی کرد گرد
نــام او مــیـدان و نـقــش او بــســیکــز حــکــیـمــان او زیـاد انــدر نــبــرد
زان بــه خــدمــت نــامــدم زیــرا بــودپــیـش بــیـنــا مــرد عــریـان روی زرد
کز ضـعـیفی دیدگان شـب پـره سـتکـو بـمـانـدسـت از رخ خـورشـید فـرد
سـاخـتـم جـلـابــی از جـان جـانـت راوز دم خــرســنـدی آنـرا کــرده ســرد
چـون بـزرگـان نـوش کـن جـلـاب جـانمـی بـخـردان مـان و گـرد می مـگـرد
ورد جــویـد روز مـجــلـس مـرد عــقـلبـوالـهوس جـوید بـه مجـلـس خـارورد
زان کـه مقـلوب سـنایی یانس اسـتگــر نـگـیـرم انـس بــا مـن بــد مـگـرد
انــس گــیــرم بــاژگــونــه خــوانــیــمخـویـشـتــن را بــاژگـونـه کـس نـکـرد
گـر تـن و جـانـم بـه خـدمـت نـامـدنـدعـذرشـان بــپـذیـر کـمـتـر کـن نـبــرد
صدر تو چرخست و تن را بال سستروی تـو مهرست و جان را چشم درد
جــان مــن آزاد کــن تـــا عــقــل مــنهــر زمـــان گـــویــد: زهــی آزادمــرد
تــازه گـردانـم بــنـا جـسـتـن کـه بــادتـازه از جان بـیخ و شاخ و بـرگ و وردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.