ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح خواجه عمید ثقة الملک، طاهر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
تــا نــشــان یــافــت رتــبــت خــواجــههـمـتـش را شـعـار خـواهـد کـرد
ثــقــت الـمـلـک طــاهـر آنـکـه چــو آبایــزدش پـــایــدار خــواهــد کــرد
وز پــــی اتــــفــــاق و انـــصــــافــــشآب از آتــش سـوار خــواهـد کـرد
آب از امـــنـــش ســـپـــر شـــود آنـــراکـه نهنگش شـکـار خـواهد کـرد
قـــــوت آب عـــــزم او چـــــون چـــــرخخــاک را نــامــدار خــواهـد کــرد
جـــوهــر بـــاد حـــزم او چـــون خـــاکآب را بـــا قـــرار خـــواهــد کـــرد
آن درخــتــی کـه آب خـشـمـش خـورددان که آن شـاخ وار خـواهد کـرد
آب نـــظـــمـــش درخــــت فـــکـــرت رااز خـرد بـیـخ و بــار خـواهـد کـرد
گــلــبــنـی را کــه آب عــونـش یـافــتدان که طبـعش چـنار خواهد کرد
آب گــــوهـــر شــــود در آن کــــانــــیکـه ازو افــتــخــار خــواهـد کــرد
خـواب را در دو چــشـم خــلـق از امـنقــوت کــوکــنــار خـــواهــد کــرد
ای کــــه تــــاثــــیـــر آب دولــــت تــــوگـل اعــدات خــار خــواهـد کــرد
نــعــمــتــی را کــه بـــحــرهــا نــبـــردرزق تــو خـود دمـار خـواهـد کـرد
آب را تـــف طـــبـــعــت از بـــس جـــودهـمـه زریـن بــخـار خـواهـد کـرد
آتـــــش خـــــشــــمــــت آب دریــــا راهـمـچـو آتـش نـزار خـواهـد کـرد
ایـزد آن کـلـک را کـه لـفــظ تــو یـافــتآتـــش آب خـــوار خــواهــد کــرد
ز آب حــیــوان بــقــات چــون شــعــرتهر زمـان نـو شـعـار خـواهد کـرد
گـــردد آتـــش حـــصـــار امــنــش اگــرآب را در حـــصــار خــواهــد کــرد
تـــا ز آب حـــرام عـــقـــل و ســـخـــنذات عـیـب و عـوار خــواهـد کـرد
آب و آتــــش بــــرای ایـــن مـــدحــــتبـرد و گـوهـر فـخـار خـواهـد کـرد
مـــلـــک دنــیــا نــخـــواهــد آن کـــو راجـود تـو بــا یـسـار خـواهـد کـرد
دشـمنت را چـو آب اجـل سـوی مـرگهم ز عـرضـش مهار خـواهد کرد
روزگـــــــــــــــــــــــار آب روی داد آن راکــه بــرو روزگــار خــواهــد کــرد
دشـمـنت زین سـپـس بـه عـذر جـوابخــاک فـرش عـذار خــواهـد کـرد
گـر نـه از بــخــت بــد چــو هـر عــاقـلنــالــه هــا زار زار خــواهــد کــرد
آب جـــاه تـــو آنـــکـــســـی خـــواهــدکـایـزدش بــخـتـیـار خـواهـد کـرد
مــهــتـــرا پـــا و ســـر در آب از شـــرمخـویشـتـن را یسـار خـواهد کـرد
چـون کف از تـف عمامه خـواهد بـستچـون بـط از آب ازار خـواهـد کـرد
آب مـــن بـــرده گـــیــر اگـــر بـــا مـــنجـود تـو همچـو پـار خـواهد کـرد
آب آنـــراســـت نـــزد هـــر مـــهـــتــــرچـون نـبـرد او قـمـار خـواهد کـرد
آمـــدم چــــون پــــر آب آبــــلـــه مـــنتــا دلـت چـخـتـیـار خـواهـد کـرد
ای ســـنــایــی مــبـــر تـــو آب از کــارکـت خـرد حـق گزار خـواهد کـرد
غــوطــه هـا خــورد بــایـد انــدر بــحــرهـر کـه در در کـنـار خـواهـد کـرد
کــی بـــتـــرســد ز زخـــم مــار آنــکــوخـویشـتـن یار غـار خـواهـد کـرد
آب دیـــده مـــریـــز کــــت خــــواجــــهبــا ضـیـاع و عـقـار خــواهـد کـرد
آب را گـرچـه مـیـل زی پــسـتــیـسـتنـظــم تــو کـار نـار خــواهـد کـرد
تـــافــتــه گــردد آنــکــه بـــی اقــبـــالنـام خــود یـادگـار خــواهـد کــرد
رنـجـکـی بــیـنـد آنـکـه بــی کـشـتــیبــحــر اخـضـر گـذار خـواهـد کـرد
تـــا ز تـــاثــیــر نــه فــلــک چــار اصــلکـار کـردسـت و کـار خـواهد کرد
ســـرورا ســـرفـــراز کـــت نـــه چـــرخافـسـر هـر چــهـار خــواهـد کـرد
ز آبــهـا تــا بــخــار خــواهـد خــواسـتبــادهـا تــا غــبــار خــواهـد کـرد
شــادمــان زی کــه در بـــقــات ســدهاین چـنـین صـدهزار خـواهد کـرد
دی دل مـــا فـــگـــار خــــواهـــد کـــردوز سـتـم سـوگـوار خـواهـد کـرد
ســـده بـــهــر نــویــد فــصـــل بـــهــاربــاز عـهـد اسـتـوار خـواهـد کـرد
پــیـش چــونــیـن نــویــد گــر کــه تــرابــه امــیـد بــهــار خــواهـد کــرد
بـــرفــشــان آن گــهــر کــه کــافــر ازودر ســقـر زیـنـهـار خــواهـد کـرد
اژدهـــایـــی کـــه اهـــل بــــدعـــت راروز محـشـر شـکـار خـواهد کـرد
آنـکــه مــی فــخــر کــرد ازو ابــلــیـسجـم از آن فـخـر عـار خـواهد کرد
مــــــو و زریـــــن شــــــود ازو پــــــرانچـون زبـانه چـو مـار خـواهد کـرد
هـمــچــنــو بــیـنــد آن زمــان مــعــیـارآن کـه او را عــیـار خــواهـد کـرد
گـوهـری کـو چـو خـود کـنـد بــه مـثـالآن گــهــر کآبــدار خــواهــد کــرد
روی ســـرخـــی مـــادرش طـــلـــبـــدآنـکـه بــا اوش یـار خــواهـد کـرد
بـــی قـــرار آفـــریـــده ای در طـــبــــعکیسـت کش بـا قرار خـواهد کرد
تــا بــیـنـی کـه هـمـچــو هـر ســال اودر زمـانـه چــه کـار خـواهـد کـرد
در مــیــان هــوا ز جــنــبــش خــویـشفـلـکـی مـسـتـعـار خـواهـد کـرد
چــون بــنـان مـحــاسـبــش هـر شـاخگـویی انجـم شـمار خـواهد کـرد
بـــیـــنـــی از وی دو مـــایــه ثـــنـــویچـون دو سـو آشکار خـواهد کرد
گــــــل او آن نــــــکــــــرد روز از نـــــورکامشـب او از شـرار خـواهد کرد
گـــوهـــری کــــو نـــگـــار نـــپــــذیـــردعـالـمی چـون نگـار خـواهد کـرد
جز وی از شمس همچو شمس از نورلـیـل را چـون نـهـار خـواهـد کـرد
دو عـرض کـانـدروســت تــف و شـعـاعبـر سـه جـوهر نثـار خـواهد کـرد
آبـــرا لـــعـــل پـــوش خـــواهـــد کـــردخـاک را مـشـکـبـار خـواهـد کـرد
بــر هــوایـی کــه ســیــم بــاریــد ابــرامـشــب او زربــار خــواهـد کــرد
از تـــن لـــالـــه پـــوش لـــولـــو پـــاشصـد نـهـان آشـکـار خـواهـد کـرد
آشــــکــــاری کـــوهـــســــار از رنـــگچــون نـهـان بــهـار خـواهـد کـرد
کــــز نــــهــــیــــب بــــحــــار او فــــرداآسـمـان را بــخــار خــواهـد کـرد
چـــشـــم بـــی دیــده فـــلـــک را دوددیده ها همـچـو نـار خـواهد کـرد
بـــــر آن آب و رنــــگ را از عـــــکــــسچـون می و کفتـه نار خواهد کرد
افــــــســــــر امــــــهـــــات و آبــــــا رابـر سـر خـود فـسـار خـواهد کرد
ز آسـمـانـهـا قـلـاده خــواهـد بــســتاز قــمـر گـوشــوار خــواهـد کـرد
ســخــت ســوی فـلـک هـمـی پــویـدکــار دیــوانــه وار خــواهــد کــرد
یـــا پــــدر زیـــر خـــاک مـــی مـــانـــدیـا پــسـر اخــتــیـار خـواهـد کـرد
یــا ز تـــاثـــیــر طــبـــع خــود بـــر گــلچون سه عنصر جوار خواهد کرد
مــگــر از بــهـر خــوش دلــی فــضــلــاچــرخ را تــار و مـار خـواهـد کـرد
تــا چــو فــخــر دو کــون در یـکــشــبنـه فــلـک را گـذار خــواهـد کــرد
تــــا بــــر ســـعـــد اخـــتــــرش از دوددیـده نـحــس تــار خــواهـد کـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.