ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح امیر بار سلطان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بــاز جــانـهـا شــکــار خــواهـد کـردگـر جـمـال آشـکـار خـواهد کـرد
جـای شـکـرسـت خـلق راکـان بـتجان به شکل شکار خواهد کرد
رایــــــت و رویــــــت مــــــنــــــور اومـاه را در حــصــار خــواهـد کـرد
بــوی آن زلـفــکــان مـشــکــیـنـشمشـک را قدر خـوار خـواهد کرد
در خـــزان از بـــهـــار رخـــســـارشکـشـوری را بــهـار خـواهـد کـرد
غـــمــزه نــغـــز و طـــره خـــوش اوهیچ دانـی چـکـار خـواهد کـرد؟
دوریــان را بــه دیــر خــواهــد بـــرددیـریـان را بــه دار خــواهـد کـرد
گر چـه عقل از چـهار خصم بـرستاز دو عـالـم چـهـار خـواهـد کـرد
لـیک بـر چـارسـوی غـیـرت عـشـقعـقـل را سـنگسـار خـواهد کرد
جـــان مـــتــــواریـــان حـــضـــرت راچـون زمـان بـرقـرار خـواهد کـرد
بــــی قــــراران ســــبــــز دریــــا راچـون زمـین بـردبـار خـواهد کـرد
بــر ســر از خــاکــپــای مــرکــب اونـور از چـشـم خـار خـواهد کـرد
قـلـب و قـالـب بــه خـدمـت آوردیـمتــا کـدام اخـتــیـار خـواهـد کـرد
چـاکر اوسـت چـشم و گوش رهیگـر بـرین اخـتـصـار خـواهـد کـرد
خـــدمــت او کــنــد خــرد چـــون اوخــدمـت مـیـر بــار خـواهـد کـرد
آنـکــه نـعــل ســمـنـد او در گــوشمشـتـری گـوشـوار خـواهد کـرد
حــور عــیـن بــهــر تــوتــیــا جــویـدمرکـبـش گـر غـبـار خـواهد کـرد
از خـــیــال جـــمـــال فـــطـــنــت اوروح را غـمـگـسـار خـواهـد کـرد
دسـت گـردن بـه دسـت حـاسـد اوگل خـیری چـو خـار خـواهد کرد
از طــراز آســتــیــن بـــدخــواهــشغـیـرت دیـن غـیـار خـواهـد کـرد
تـــیــغ او روز کــیــن ز خـــون عــدوخــاک را لـالـه زار خــواهـد کـرد
آب را سـنـگ عـلـم او چــون خــاکبــا ثــبــات و وقـار خــواهـد کـرد
اجــل از بــیـم تــیـغ خــونــخــوارشالـحــذار الـحــذار خــواهـد کــرد
بـــاد بـــا خـــاک روز کـــوشـــش اوالــفــرار الــفــرار خــواهــد کــرد
آب در حــلــق دشــمــن از قــهـرتشعله شعله چـو نار خواهد کرد
عـدوش چـون ز عـمـر بـر بــادسـتاجـلـش خـاکـسـار خـواهـد کـرد
از بــــرای مـــوافــــقــــش گـــردونابـــر را در نــثــار خــواهــد کــرد
بــحــر در یـک نـفــس بــه دولـت اوصـد بـخـور از بـخـار خـواهد کـرد
از شــرف مــشــتــری رکــابــش راافــســر روزگــار خـــواهــد کــرد
جــود او هـمــچــو ابــر نــیـســانـیقـطـره ها بـیشـمار خـواهد کرد
بـنـده بـی آب هـمـچـو مـاهـی بــازسر بـه سوی بـحـار خواهد کرد
گــــر ز خــــاک تــــو آبــــروی بــــردمـدحـتـت بـنده وار خـواهد کـرد
بــا تــو چــون خــاک بــادوار بــســرخـویشـتـن بـا دوار خـواهـد کـرد
ای چو آب اصل لطف همچون خاکنعـل چـرخـم فـگـار خـواهد کـرد
هسـت فـکـرت کـه میر این مـعـنیعـرضـه بـر شـهریار خـواهد کرد
بــیـخ جـانـم بــه شـربــتـی از جـوددر تــنـم اسـتــوار خــواهـد کـرد
روی چون صد نگار و طبـع خوششکـار من چـون نگـار خـواهد کـرد
عـــقـــل در انــتـــظـــار انــعـــامــتروز و شـب انتـظـار خـواهد کـرد
عـــز و اقــبـــال ســـرمــدی بـــادتهم بـرین اخـتـصـار خـواهد کـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.