ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در زهد و موعظه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 14:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
وجـــود عــشــق عــاشــق را وجــود انــدر عــدم ســازدحـقیقت نیسـت آن عشقی که بـر هستـی رقم سـازد
نـســازد عـشـق رنـگ از هـیـچ رویـی بــهـر مـخــلـوقـیکـه رنـگ عـشـق بــی رنـگـی وجــود انـدر عـدم ســازد
جــمـال عـشـق آن بــیـنـد کـه چــشـم سـر کـنـد بــیـنـاســمـاع وصــل آن بــیـنـد کـه گـوش ســر اصــم ســازد
شــفـا ســازد دل و جــان را و عـاشـق را شــفـا ســوزدسـقـم سـوزد رگ و پــی را و عـاشـق را سـقـم ســازد
هـر آنــکــس را کــه دل چــو آبــنـوس آمــد بــدانــگــونـهنـبــاشـد عـاشـق ار او اشـک چــون آب بــه قـم ســازد
یـکـی بــاشـد یـکـی هـفـده چــو انـدر مـجــلـس مـانـدنچـو دسـت عـشـق هژده بـر بـسـاط خـویش کم سـازد
کــرا در خـــام خـــم نــدهــنــد چـــون گــوش از پـــی آوابــود عـلـمـی اگـر در عــاشــقـی خــود را عـلـم ســازد
عـلـم بـودن بـه عـشـق انـدر مـسـلـم نـیسـت جـز آن راکـه هـمـچـون کـوس جـای خـورد بــیـرون شـکـم سـازد
بــه بــاغ بــنــدگــی بــایــد چــو ســوســن ســرو آزادیهر آنکـو وقـت کـشـتـن همچـو گـل خـود را خـرم سـازد
اگـر چــون ســیـب وقــت ســرخ رویـی دل ســیـه گـرددســپــیــد آمــد کــرا رخ چــون بـــهــی زرد و درم ســازد
بــه مــهـر عــشــق در مــلــک خــدا آن دهــخــدا گــرددکــه شــادی خــانــه دل در مــیـان شــهــر غــم ســازد
کـــــرا خـــــاک ارم از بـــــاد انــــده طـــــاق گـــــردانــــدنــبـــاشــد جـــفــت آن آبـــی کــه از آتـــش ارم ســازد
چــو زیـر و بــم بــدان عــاشــق بــنــالــانــی و گــریـانـیکـه تـسـکـین غـم از عـشـق و نـوای از زیر و بـم سـازد
نـدارد مـلـک جــم در چــشــم عــاشــق وزن چــون داردکـه دسـت عـاشـق از کـهنه سـفـالی جـام جـم سـازد
نـشــســت عــاشــق انـدر بــتــکــده واجــب کــنـد زیـراکــه آه عــاشــقــان از بــتــکــده بــیـت الــحــرم ســازد
نبـاشـد نصـب و رفع و حـفض عـاشـق را که اندر عشـقغـم آن دارد کـجــا بــر فـعــل مـســتــقـبــل الـم ســازد
عـروس عـشـق بـی کـس نیسـت بـا هر ناکس از کوریکـبـود ری در کـنـد خـود را بـه عـشـقـش مـتـهـم سـازد
بــدان تــا شـهـد عـشـق از حـلـق هـر نـااهـل دور افـتـدطبـیب عشـق هر سـاعت ز شـهد خـویش سـم سـازد
نــشـــان شــیــر در تـــقــویــم دال آمــد از آن مــعــنــیهر آن عاشق که شد چون شیر قد چون دال خم سازد
دل هـمـچــون کـبــاب عـشــق انـدر رگ بــســوزد خــوناگــر چــنــد آن کــبــاب از روی طــب قــانـون دم ســازد
هر آن چشمی که عشق از طلبه خود سرمه ای دادشســران تــا جــور بــیـنـد کـه بــر خــاکــش قــدم ســازد
چــه مـی گـویـم کـه دانـد ایـن مـگـر آن کـز دل صــافــیســنــایــی وار خـــود را بـــنــده شــاه عــجـــم ســـازدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.