ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در استغنای معشوق طناز و وفای عاشق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عـاشـقـانـت ســوی تــو تــحــفـه اگـر جــان آرنـدبـه سـر تـو کـه همـی زیره بـه کـرمـان آرنـد
ور خـرد بـر تـو فـشـانـنـد هـمـی دان کـه هـمـیعـرق سـنـگ سـوی چـشـمـه حـیـوان آرنـد
ور دل و دیـن بــه تــو آرنـد عــجــب نـبــود از آنـکرخـت خـر بــنـده بـه بـنـگـاه شـتـربــان آرنـد
هر چـه هسـتـیست همه ملک لب و خـال تـواندچـیست کآن نیست تـرا تـا سوی تـو آن آرند
نوک مـژگـانـت بـهر لـحـظـه همـی در ره عـشـقآدم کــافــر و ابــلــیــس مــســلــمــان آرنــد
چـــیــنــه دام لــبـــان تـــو زمــان تـــا بـــه زمــانروح را از قــفــس ســدره بــه مـهـمـان آرنـد
زلــف و خــالــت ز پـــی تـــربـــیــت فــتـــنــه مــاعـــقـــل را کـــاج زنـــان بـــر در زنــدان آرنــد
چــشـمـهـامـان ز پــی تــقـویـت حـسـن تــو بــازفـتــنـه را رقـص کـنـان در قـفـس جــان آرنـد
طوبـی و سدره بـه بـاغ تـو و پـس مشتـی خـسدســتــه مـجــلـس تــو خــار مـغــیـلـان آرنـد
هـدیـه شــان رد مـکـن انـگـار کـه پــای مـلـخــیگــلــه مـور هـمـی پــیـش ســلــیـمـان آرنـد
خـــاکـــپـــای تـــو اگـــر دیــده ســـوی روح بـــردروح پــنـدارد کــز خــلــد هـمــی خــوان آرنـد
از پــی چــشـم بــدو چــشـم نـکـوی تــو هـمـیمــردمــان مــردمــک دیـده بــه قــربــان آرنـد
بــوسـتـان از خـجـلـی پــوسـت بــیـنـدازد از آنـکصــورت روی تــو در دیــده بـــســتـــان آرنــد
عــاشــقــان از خــم زلـف تــو چــه دیـدنـد هـنـوزبــاش تــا تــاب در آن زلــف پــریـشــان آرنــد
بــاش تـا سـلـطـنـت و کـبــر تـو مـشـتـی دون رااز در دیـن بــه هـوس خــانـه شـیـطـان آرنـد
بـــاش تـــا خـــار ســـر کـــوی تـــرا نــرگـــس واردسـتـه بـندند و سوی مجـلس سـلطان آرند
ای بـسـا بـیـخ کـه در چـین و خـتـن کـنـده شـودتـا چـو تـو مـهـر گـیـاهـی بـه خـراسـان آرنـد
بــاش تــا خــط بــنــاگــوش و خــم زلــف تــو بــازعـقـل را گـوش گـرفـتـه بــه دبــسـتـان آرنـد
کـی بــه آســانـی عـشـاق ز دســتــت بــدهـنـدکه نه در دست همی چون تویی آسان آرند
عـقـد پــرویـن بــخـمـد چــون دم عـقـرب در حـالچـون سـخـن زان دو رده لـولـو مـرجـان آرنـد
کــافــران گــمــره از آنــنــد کــه در زلــف تـــوانــدیـک ره آن زلـف بــبــر تــا هـمـه ایـمـان آرنـد
یـک ره آن پــرده بــرانـداز کـه تـا مـشـتـی طـفـلرخــت جــان ســوی ســراپــرده قــرآن آرنــد
هــردم از غــیــرت یــاری تـــو اجـــرام ســـپـــهــربـــر ســنــایــی غــم و انــدوه فــراوان آرنــد
هر زمـان لـعـل و در و سـرو و بـنفـشـه تـو همیدل و دیـن و خــرد و صــبــر دگـر ســان آرنـد
خود چو پروین که مه و مهر همی سجده عشقســــر دنــــدان تــــرا از بــــن دنـــدان آرنـــد
قــدر چــوگــانــت نــدانـنــد از آن خــامــی چــنـدبـاش تـا سـوخـتـگـان گـوی بـه مـیـدان آرنـد
شــکــل دنــدان و ســر زلــف تـــو زودا کــه بـــروسـیـن و نـون و الـف و یـا هـمـه تــاوان آرنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.