ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
عــقــل کــل در نـقــش روی دلــبــرم حــیـران بــمـانـدجـان ز جـانـی تـوبــه کـرد آنـک بــر جـانـان بــمـانـد
جـان ز جـان کـردسـت شـسـت آن گه ز خـاک پـای اوجــان پــیـونـدیـش رفـت و جــان جــاویـدان بــمـانـد
صـبــح پــیـش روی او خــنـدیـد و بــر خـورشـیـد چــرخنـور صـادق بـی لـب و دنـدان از آن خـنـدان بــمـانـد
نـقــش بــنـد عــقــل و جــان را پــیـش نـقــش روی اودســت در زیـر زنــخ انـگــشــت در دنـدان بــمــانـد
عشق چـون دولت بـه پـیش روی او بـی غم نشسـتکـفـر چـون ایمـان بـه پـیـش روی او عـریـان بـمـانـد
کــفــر و ایـمــان از نـشــان زلــف و رخــســار ویـســتزان نـشـان روز و شـب در کـفـر و در ایمـان بـمـانـد
عـــقـــل بـــا آن ســـرانـــدازی بـــه مـــیـــدان رخـــشدر خـم زلـفـیـن او چــون گـوی در چــوگـان بــمـانـد
از بـــرای رغــم مــن گــویــی ازیــن مــیــدان حــســنعـیـسـی مـریم بـرفـت و مـوسـی عـمـران بـمـانـد
آتـــش جـــانــان گــریــبـــان گــیــر جــان آمــد از آنــکآنـهـمـه تــر دامـنـی در چــشـمـه حــیـوان بــمـانـد
گـفـتـمـی کآن رنـگ بــا مـرجـان چـه مـانـد بــا لـبــشنی غـلـط کـردم ز خـجـلـت رنگ بـا مـرجـان بـمـانـد
نـیـســت صـبــرم از مـیـانـش تــا چــو ذات خــود مـگـربـر مـیـانـم چـون مـیانـش والـلـه ار هـمـیان بـمـانـد
زخــم خـوار خـویـش را بــی زخـم خـود مـگـذار از آنـکخـوار گـردد پـتـک کـوبــنـده کـه از سـنـدان بــمـانـد
عــاقــبــت از دشــنـه مــژگــانـش روی انـدر کــشــیـدعـافـیت در سـلـسـلـه زلـفـینـش در زنـدان بـمـانـد
بــهــتــر آن تــا خــاکــپــایـش را بــه دســت آرد مــگــرچـرخ را هـرچـنـد جـنـبــش بـود سـرگـردان بــمـانـد
عــقــل و جــان در خــدمـت آن بــارگــه رفــتــنـد لـیـکعـقـل کـارافـزای رفـت و جـان جـان افـشـان بـمـاند
هـر چــه خــواهـی گـو هـمـی فـرمـای کـانـدر ذات مـاقــایـل فــرمــان بــرفــت و قــابــل فــرمـان بــمـانـد
گــر قــمــاری کــرد جــان بــا او بــجــانـی هـم ز جــانلـاجــرم در مـا ز دانـش مـایـه صـد چـنـدان بــمـانـد
گــوهــر جـــان و جـــهــان ذات ســنــایــی را ازوســتگـرد مـی زو مـاند ذاتـش بـی مـکـان و کـان بـمـاند
تـــا نــگـــیــرد مــرغ مــر مــرغ ســـنــایــی را ز بـــیــملـاجـرم چـون مـرغ عـیسـی روز از آن پـنهان بـمـاند
تــا جــمـال قـهـر و لـطـفـش ســایـه بــر عـالـم فـکـنـدشـیر در بـسـتـان فنا شـد شـیر در پـسـتـان بـماند
زلـف شـیـطـانـیـش گـر دل بــرد گـو بـر بــاک نـیـسـتمـنت ایزد را کـه جـان در مـدحـت سـلـطـان بـمـاند
خـسـرو خـسـرو نـسـب بـهـرامـشـه سـلـطـان شـرقآنـکـه بـهـرام فـلـک در سـطـوتـش حـیـران بــمـانـد
مـلـک عـلـت نـاکـرا خـوش خـوش ازین عـیـسـی پـاکدرد رفـت الـحــمـدلـلـه و آنـچــه درمـان آن بــمـانـد
تــا شــدش مـعــلــوم حــکــم آیـت احــســان و عــدلشد نهان چون جور بخل و عدل چون احسان بماند
بــر فــلـک بــیـنـی کــه کــیـوان رتــبــتــی دارد ولـیـکاز پــی ایـوان ایـن شـه چــرخ خـود کـیـوان بــمـانـد
بـــه گـــرایـــد رایـــت رایــش بـــســـوی عـــاطـــفـــتزین سـبـب را خـان و خـوان خـانه بـر اخـوان بـمـاند
چون گشاید دست و دل در عدل و در احسان به خلقبـسـتـه احـسـان و عـدلـش جـملـه انسـان بـمـاند
***
کــرد رفـــت از مــردمــان انــدر جـــهــان اقــوال مــانــدهـمـعـنـان شـوخ چـشـمـی در جـهـان آمـال مـانـد
از فــصــیــحــان و ظــریــفــان پــاک شــد روی زمــیــندر جـهـان مـشـتـی بـخـیـل کـور و کـر و لـال مـانـد
در مــعــنــی در بــن دریــای عــزلــت جــای ســاخــتوز پـــی دعـــوی بـــه روی آبـــهـــا آخـــال مـــانـــد
صـدرهـا از عـالـمـان و مـنـصـفـان یـکـسـر تــهـیـســتصــدر در دســت بــخــیـل و ظـالـم و بــطــال مـانـد
عـدل گـم گـشـت و نـمـی یابـد کـسـی از وی نـشـانظـلـم جــای وی گـرفـت و چـنـد مـاه و سـال مـانـد
عــدل نـوشــروان و جــور مـعــتــصــم افــســانـه شــدوز بـزرگـیـشـان بـه چـشـم مـردمـان تـمـثـال مـانـد
رفــت ســیـد از جــهـان و چــنـد مـشــکــل کــرد حــلبــوحــنـیـفــه رفــت و زو در گـرد عــالـم قـال مـانـد
نـیـسـت گـویی در جـهـان جـز فـیلـی از اصـحـاب فـیلشـد نجـاشی وز فسـونش چـند گون اشـکال ماند
شــد مـلـک مـحــمـود و مـانـد انـدر زبــانـهـا مـدح اویعــنـصــری رفــت و ازو گــرد جــهـان امـثــال مــانـد
خــاک شــد کـســری و از هـر دل بــرون شـد مـهـر اودر مــدایــن از بـــنــای قـــصـــر او اطـــلــال مــانــد
هـر گــهـی بــانـگــی بــرآیـد گــرد شــهـر از مـردمــانآه و دردا و دریــغــا خـــواجـــه رفــت و مــال مــانــد
رفـــت کـــدبــــانـــو کـــلـــیـــد انـــدر کـــف نـــوروز دادرفـت خـواجــه ده بــه دسـت زیـرک جـیـپــال مـانـد
یــک گـــره را خـــانـــه هــا در غـــیــبـــت و وزر و بـــزهیـک گـره را گـنـجــهـا بــر طــاعــت و اهـمـال مـانـد
زیـن سـپـس شـایـد سـنـایی گـر نـگـویی هـیـچ مـدحزان کـجــا مـمـدوح تــو خــوالـی پــز و بــقـال مـانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.