ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تغییر احوال مردم و دگرگونی روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای مـسـلـمـانـان خـلـایق حـال دیگـر کـرده انـداز سـر بـی حـرمـتـی مـعـروف مـنـکـر کـرده انـد
در ســـمـــاع و پـــنـــد انــدر دیــن آیــات حـــقچـشـم عـبـرت کور و گوش زیرکی کـر کـرده اند
کــار و جــاه ســروران شــرع در پـــای اوفــتــادزان که اهل فسق از هر گوشه سر بـر کرده اند
پــادشــاهـان قــوی بــرداد خــواهـان ضــعــیـفمــرکــز درگــاه را ســـد ســـکــنــدر کـــرده انــد
مـلـک عـمـر و زید را جـملـه بـه تـرکـان داده اندخـون چـشـم بـیوگـان را نقـش مـنظـر کـرده اند
شـرع را یکـسـو نـهـادسـتـنـد انـدر خـیـر و شـرقـول بـطـلـمـیـوس و جـالـیـنـوس بـاور کـرده انـد
عــالـمـان بــی عــمـل از غـایـت حــرص و امـلخـویشـتـن را سـخـره اصـحـاب لشـکـر کرده اند
گــاه و صـــافـــی بـــرای وقـــف و ادرار عـــمــلبــا عــمـر در عــدل ظــالـم را بــرابــر کــرده انـد
از بــرای حــرص سـیـم و طـمـع در مـال یـتــیـمحـاکـمـان حـکـم شـریـعـت را مـبــتــر کـرده انـد
خـرقـه پــوشـان مـزور سـیـرت سـالـوس و زرقخـویشـتـن را سـخـره قـیمـاز و قـیصـر کـرده اند
گـاه خـلـوت صـوفـیـان وقـت بـا مـوی چـو شـیـرورد خـود ذکـر بــرنـج و شـیـر و شـکـر کـرده انـد
قـاریـان زالـحـان نـاخـوش نـظـم قـرآن بـرده انـدصـوت را در قـول هـمـچـون زیـر مـزمـر کـرده انـد
در مــنـازل از گــدایـی حــاجــیـان حــج فــروشخـیمه های ظـالمان را رکـن و مشـعـر کـرده اند
مــالــداران تـــوانــگـــر کـــیــســـه درویــش دلدر جــفــا درویـش را از غــم تــوانـگـر کــرده انـد
سـر ز کـبـر و بـخـل بـر گـردون اخـضـر بـرده انـدمـال خـود بـر سـایلـان کـبـریت احـمـر کـرده انـد
زین یکی مشت کبوتر باز چون شاهین به ظلمعـلمی بـر خـلق چـون چـشـم کـبـوتـر کـرده اند
خـواجـگان دولت از محـصـول مال خـشـک ریشطـوق اسـب و حـلـقـه مـعـلـوم اسـتـر کـرده اند
بـــر ســریــر ســروری از خـــوردن مــال حـــرامشخـص خـود فربـی و دین خویش لاغر کرده اند
از تــمـوز زخــم گــرم و بــهـمـن گـفــتــار ســردخـلـق را بــا کـام خـشـک و دیـده تــر کـرده انـد
خـون چـشـم بـیوگانسـت آنکه در وقـت صـبـوحمـهـتــران دولـت انـدر جــام و ســاغـر کـرده انـد
تـا که دهقـانان چـو عـوانان قـبـاپـوشـان شـدندتـخـم کشت مردمان بـی بـار و بـی بـر کرده اند
تـا که تـازیکان چـو قـفـچـاقـان کله داران شـدندخـواجـگان را بـر سـر از دسـتـار افـسـر کرده اند
از نـفـاق اصـحـاب دارالـضـرب در تــقـلـیـب نـقـدمـومـنـان زفــت را بــی زور و بــی زر کــرده انـد
کـار عـمال سـرای ضـرب همچـون زر شـدسـتزان کـه زر بـر مـردمـان یک سـر مـزور کـرده انـد
شــاعــران شــهـرهـا از بــهـر فــرزنــد و عــیـالشخص خود را همچو کلکی زرد و لاغر کرده اند
غــازیـان نــابــوده در غــز و غــزای روم و هـنــدلــاف خــود افــزون ز پــور زال و نـوذر کــرده انــد
جـــبـــه دزدان از تـــرازوهــا بـــر اطــراف دکــانطــبــع را در جــبــه دزدیـدن مــخــیـر کــرده انـد
ای دریـغـا مـهـدیـی کـامـروز از هـر گـوشــه اییک جـهان دجـال عـالـم سـوز سـر بـر کـرده انـد
مـصــحــف یـزدان دریـن ایـام کـس مـی نـنـگـردچـنـگ و بـر بـط را بـها اکـنون فـزونـتـر کـرده انـد
کـودکـان خـرد را در پـیش مـسـتـان مـی دهنـدمـر مـخـنـث را امـیـن خـوان و دخــتــر کـرده انـد
ای مسـلمانان دگـر گـشـتـه سـت حـال روزگـارزان کــه اهـل روزگــار احــوال دیـگــر کــرده انــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.