ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف بهار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
بـاز متـواری روان عـشـق صـحـرایی شـدندبــاز سـرپـوشـیـدگـان عـقـل سـودایـی شـدنـد
بــاز مـسـتــوران جـان و دل پــدیـدار آمـدنـدبــاز مـهـجــوران آب و گـل تــمـاشـایـی شـدنـد
بـاز نقاشـان روحـانی بـه صـلح چـار خـصـماز ســرای پــنــجــدر در خــانــه آرایـی شــدنــد
بــاز در رعـنـا ســرای طــبــع طـراران چــرخبـهر این نو خـاسـتـگان در کـهنه پـیرایی شـدند
بـاز بـینـا بـودگـان همـچـو نـرگـس در خـزاندر بـهـار از بــوی گـل جـویـای بـیـنـایـی شـدنـد
زرد و سرخی بـاز در کردند خـوشرویان بـاغتــا دگـر ره بــر ســر آن لـاف رعـنـایـی شــدنـد
عـاشـقان در زیر گلبـنهای پـروین پـاش بـاغاز بـنـات الـنـعـش انـدر شـکـل جـوزایی شـدنـد
تـا وطـاهـا بــاز گـسـتـردنـد پـیـران سـپـهـرقـمـریان چـون مـقـریان در نوبـت افـزایی شـدند
خـسـرو سـیـارگـان تـا روی بــر بــالـا نـهـاداخــتــران قــعــر مــرکــز نـیـز بــالــایـی شــدنـد
از پـی چـشـم شـکوفه دسـتـهای اخـتـرانبــر صـلـایـه آسـمـان در تــوتـیـاسـایـی شـدنـد
تــا عـیـار عـشــق عـیـاران پــدیـد آرنـد بــاززرگــران نـه فــلــک در مــرد پــالــایـی شــدنــد
تـا بـا کنون لائیان بـودند خلقان چون ز عدلیــک الــف در لــا در افــزودنــد الــایـی شــدنــد
غافلان عـشـرتـی چـون عـاقلان حـضـرتـیخــون زر خـوردنـد و انـدر خـون دانـایـی شـدنـد
از پـی نـظـاره انـصـاف چـار ارکـان بــه بــاغهر چه آنجـاییست گویی جمله اینجـایی شدند
چون دم عیسی چلیپاگر شد اکنون بـلبلانبـهـر انـگـلـیـون سـرایـیـدن بـتـرسـایـی شـدنـد
بــیـدلـان در پــرده ادبــار مـتــواری شــدنـددلـبــران در حــلـقــه اقــبــال پــیـدایـی شــدنـد
زاغـها چـون بـینـوایان دم فـرو بـسـتـنـد بـازبـلبـلان چـون طـوطیان اندر شـکرخـایی شـدند
عـالـم پـیر مـنافـق تـا مـرقـع پـوش گـشـتخـرقـه پــوشـان الـاهـی زبــر یـکـتـایـی شـدنـد
روزها اکنون بـگه خیزند چـون مرغان همیروزها مـانـا چـو مـرغـان هم تـمـاشـایی شـدند
اینت زیبا طبع چابک دست کز مشاطگیشآنچـنان زشـتـان بـدین خـوبـی و زیبـایی شـدند
مـطـربــان رایـگـان در رایـگـان آبــاد عـشـقبی دل و دم چون سنایی چنگی و نایی شدند
دلـق تــا کـوتــاه تـر کـردنـد تـاریـکـان خـاکروشــنــان آســمــان در نـزهـت آرایـی شــدنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.