ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»طعنه بر علمای دنیاجو

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای سـنـایی ز جـسـم و جـان تـا چـنـدبــرگــذر زیـن دو بــی نــوا در بــنــد
از پـی چـشـم زخـم خـوش چـشـمـیهر دو را خوش بـسوز همچو سپند
چــــکـــنـــی تــــو ز آب و آتــــش یـــادچــکــنـی تــو ز بــاد و خــاک نـونـد
چــکـنـی بــود خــود کـه بــود تــو بــودکــه تــرا در امـیـد و بــیـم افــگــنـد
تــــا بــــوی در نـــگـــارخــــانـــه کــــننـرهـی هـرگـز از بـیـوس و پـسـنـد
چـون گـذشـتـی ز کـاف و نون رسـتـیاز قــل قــاف و لــام دانــشـــمــنــد
همه از حـرص و شـهوت مـن و تـسـتعــلـم و اقـرار و دعـوی و ســوگـنـد
بــاز رســتــی ز فـقـر چــون گـشــتــیهمچـو لقمان بـه لقمه ای خـرسند
نزد من قبـله دوسـت عـقل و هواسـتهـر چـه زین هـردو بـگـذری تـرفـنـد
مـهـبــط ایـن یـکـی نـشــیـب نـشـیـبمــصــعــد آن دگــر بــلــنــد بــلــنـد
مـقـصـد مـا چــو دوسـت پــس در دیـنره چه هفتاد و دو چه هفتصد و اند
چــو تــو در مــصــحــف از هـوا نــگــرینــقــش قــرآن تــرا کــنــد در بــنــد
ور ز زردشـــت بــــی هـــوا شـــنـــویزنــده گــردانــدت چـــو قـــرآن زنــد
طمع و حرص و بخل و شهوت و خشمحـسـد و کـبــر و حـقـد بــد پـیـونـد
هـــفـــت در دوزخــــنـــد در تــــن تــــوسـاخـتــه نـفـسـشـان درو دربــنـد
هین کـه در دسـت تـسـت قـفـل امروزدر هـر هـفــت مـحــکــم انـدر بــنـد
هــمــه ره آتـــشــســـت شـــاخ زنــانکــه ابـــد بـــیــخ آن نــدانــد کــنــد
مـلــک اویـی کــز آن هـمـی تــرســیتــو شــوی مـالـک ار پــذیـری پــنـد
آن نـه بــیـنـی هـمــی کــه مــالــک رانــکــنــد هــیـچ آتــشــیـش گــزنــد
دیـن بــه دنـیـا مـده کـه هـیـچ هـمـاینــدهــد پــر بــه پــرنــیـان و پــرنــد
دیـن فـروشـی هـمـی کـه تــا ســازیبــارگـی نـقــره خــنـگ زیـن زرکـنـد
خــر چــنـان شــد کــه در گــرفــتــن اوسـاخـت بــایـد ز زلـف حـور کـمـنـد
گـویـی از بــهـر حـشـمـت عـلـمـسـتاینهمه طـمـطـراق خـنگ و سـمـند
عـلـم ازین بـار نـامـه مـسـتـغـنـیـسـتتـو بــرو بــر بــروت خـویـش بــخـنـد
مـــــهـــــره گــــــردن خــــــر دجــــــالاز پــی عـقـد بــر مـســیـح مـبــنـد
از پـــــی قـــــوت و قـــــوت دل گــــرگجــگــر یــوســفــان عــصــر مــرنــد
کــفــش عــیـســی مــدوز از اطــلــسخــر او را مــســاز پــشــمــا گــنــد
شــهـوتــت خــوش هـمــی نـمــایـانـدمـــهـــر جـــاه و زر و زن و فـــرزنـــد
کـــی بـــود کـــیــن نــقـــاب بـــردارنــدتــا بــدانـی تــو طـعـم زهـر از قـنـد
چـــنــد ازیــن لـــاف و بـــارنــامـــه تـــودر چـنـیـن مـنـزلـی کـثـیـف و نـژنـد
بـــارنـــامـــه گـــزیــن کـــه بـــرگـــذریایـن هـمــه بــارنــامــه روزی چــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.