ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»و ایضا در مذمت دنیا جویان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مـرحـبــا بـحـری کـه از آب و گـلـش گـوهـر بـرنـدحــبــذا کـانـی کـزو پــاکـیـزه ســیـم و زر بــرنـد
نـی ز هـر کـانـی کـه بـینـی سـیم و زر آید پـدیدنـی ز هر بـحـری کـه بـینی گـوهر احـمـر بـرنـد
در مـیان صـدهزاران نی یکـی نی بـیش نیسـتکـز مـیـان او بـه حـاصـل شـاکـران شـکـر بــرنـد
در مـیان صـد هزاران نحـل جـز یک نحـل نیسـتکـز لـعـابــش انـگـبــیـن نـاب جــان پــرور بــرنـد
جــانـور بــسـیـار دیـدســتــم بــه دریـاهـا ولـیـکچـون صـدف نـبـود کـه غـواصـان ازو گـوهر بـرند
گـاو آبــی در جــزیـره سـنـبــل و سـوسـن چــردلاجـرم هر جـا که خـفـت از خـاک او عـنبـر بـرند
همچـو آهو شو تـو نیز از سنبـل و سوسن بـچـرتــا بــهـر جــایـی ز نــافــت نــافــه اذفــر بــرنـد
باغشان از شوخ چشمی گشت شورستان خارطـمـع آن دارند کـز وی سـوسـن و عـنـبـر بـرند
سوسـن و عنبـر کجـا آید بـه دسـت ار روضه ایکاندرو تـخـم سـپـست و سیر و سیسنبـر بـرند
هر چـه کـاری بـدروی و هر چـه گـویی بـشـنویاین سخـن حـقست اگر نزد سخن گستـر بـرند
خــواب نـایـد مـرزنـی را کـانـدر آن بــاشــد نـیـتهـفــتــه دیـگــر مـر او را خــانـه شــوهـر بــرنـد
ای بـهمـت از زنی کـم چـند خـسـبـی چـون تـراهــم کــنــون زی کــردگــار قــادر اکــبــر بــرنــد
ور هــمــی گـــویــی کـــه مــن در آرزوی ایــزدمکـو نـشـانـی تـا تـرا بــاری سـوی دلـبــر بــرنـد
ایـن جــهـان دریـا و مـا کـشـتــی و زنـهـار انـدروتـا نه پـنـداری کـه کـشـتـیها همـه همـبـر بـرند
کـشـتـیـی را پــیـش بــاد امـروز در تـازان کـنـنـدکـشــتــیـی را بــاز از پــیـش بــلـا لـنـگـر بــرنـد
کـشــتــیـی را غــرق گـردانـنـد در دریـای غـیـبکـشـتـیـی را هـم ز صـرصـر تـا در مـعـبــر بـرنـد
مـر یکـی را گـل دهـد تـا او بـه بـویش جـان دهدو آن دگـر را بـاز جـانش ز آتـشـین خـنـجـر بـرند
مـر یـکـی را ســر فـرازانـنـد ز آتــش از جــحــیـممـر یـکـی را بــاز از گـوهـر هـمـه افـسـر بــرنـد
خــنــده آیـد مــر مــرا ز آنـهـا کــه از ســیـم ربــادرگـه رفـتــن کـفـن از دیـبــه شـوشــتــر بــرنـد
مـرد آن مردسـت کـه چـون پـهلـو نهد اندر لـحـدهم به ساعت از بهشتش بـالش و بـستر بـرند
مرد را بـاید شهادت چـونکه بـاشـد بـاک نیسـتگـرو را انـدر بـه چـیـن سـوی لـحـد مـیـزر بـرنـد
تـا نبـاشـی غـافـل و دایم همی تـرسـی ز حـقگر همی خواهی که چون ایمان ترا بر سر برند
گـر نـدادی حـق خـبــر هـرگـز کـرا بــودی گـمـانکز جـهان چـون بـلعـمی را نزد حـق کـافـر بـرند
عالم آمد این سـخـن مخـصـوص فردا روز حـشـرعـالـمـان بـی عـمـل از کـرد خـود کـیـفـر بــرنـد
یـک پــرسـتـار و یـکـی عـالـم کـه در دوزخ بــرنـدهمچـنان بـاشد که از جـاهل دوصد کشور بـرند
حـسـرت آن را کـی بـود کـز دخـمه زی دوزخ رودحـسـرت آن را کـش بـه دوزخ از سـر منبـر بـرند
مـنـظـر و کـاشـانه پـر نقـش و نگـارسـت مـر تـراچـون بـمیری هم بـر آن کـاشـانه و مـنظـر بـرند
اشـتــر و اسـتـر فـزون کـردن سـزاوار اسـت اگـربــار عـصـیـان تــرا بــر اشــتــر و اســتــر بــرنـد
مـضـمـر آمـدن مـردن هـر یـک ولـی وقـت شـدننسـخـه قـسـمـت همه یکـبـارگـی مظـهر بـرند
مـرد عـالـم را ســوی دوزخ شــدن چــونـان بــودچـونکه تـرکی را بـه سـوی خـوان خـنیاگر بـرند
مضـمـر آمـد مـردن هر یک ولـی مضـمر بـهسـتبـانگ خـیزد از جـهان گـر جـان مـا مـضـمـر بـرند
مــرد نــابــیـنـا اگــر در ره بــســاود بــا کــســیعـیـب دارنـد و ورا خــصـمـان سـوی داور بــرنـد
بــاز اگــر بــیـنـا بــســاود مـنـکــری بــاشــد دروشـایـد این مـعـروف رازی جـبـر آن مـنـکـر بـرنـد
این سـخـن بـر مـا پـدیـد آیـد بـه مـا بـر آن زمـانکـز بـرای حـشـرمان فـردا سـوی محـشـر بـرند
عـاصـیا هـین زار بـگـری زان کـه فـردا روز حـشـرعـاصـیـان را سـوی فـردوس بـرین کـمـتـر بـرنـد
ظــالــمــان را حــشــر گــردانــنــد بـــا آب نــیــازعــادلــان را زی امـیـرالـمـومـنـیـن عــمـر بــرنـد
عـالـمـان را در جـنـان بــا غـازیـان سـازنـد جــایسـاقـیـان را در سـقـر نـزدیـک رامـشـگـر بــرنـد
ای سـنایی این چـنین غـافـل مـبـاش و بـاز گـردکآفـتـابــت را بـه زودی هـم سـوی خـاور بــرنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.