ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
روز بــر عـاشـقـان ســیـاه کـنـدمست چـون قصد خـوابـگاه کند
راه بــر عـقـل و عــافـیـت بــزنـدز آنــچــه او در مــیـان راه کــنـد
گـاه چـون نعـل انـدر آذر بـسـتیـوســفـان را اسـیـر چــاه کـنـد
گـاه چـون زلف را ز هم بـگشـادتــنـگ بــر آفــتــاب و مـاه کــنـد
گـاه بـیجـاده را بـطـوع و بـطـبـعدر ســر رنـگ بــرگ کــاه کــنــد
گه چـو دندان سپـید کرد بـطمعمـلــک الـمـوت را ســیـاه کــنـد
گـه بـیـنـدازد از سـمـن بــسـتـرگــاه بــالــیـن گــل گــیـاه کــنـد
گـاه زلـف شـکـسـتــه را بــر دلحــلــقــه حــضــرت الــاه کــنــد
گــاه خــط دمــیــده را بــر جــاننـســخــه تــوبــه گــنــاه کــنــد
گـاه بــر جــبــرئیـل صــومـعـه راچـــار دیــوار خـــانــقـــاه کـــنــد
گـاه بـر دیو هم ز سـایه خـویششش سوی صحن خوابگاه کند
بــوی او کـش عـدم نـبــویـیـدیگـاهـش از قــهـر در پــنـاه کـنـد
لـب او را کـه بـوسـه گـه بـودیگاهش از لطف بـوسه خواه کند
عـشـق را گـه دلـی نـهـد در بـرتــا دل انـدر بــرش سـیـاه کـنـد
عـقـل را گـه کـلـه نـهـد بـر سـرتــا ســر انـدر ســر کــلـاه کـنـد
پــیـشـه آفـتــاب خـود ایـنـسـتچـون کـسـی نیک تـر نگاه کـند
جــامـه گــازر ار ســپــیـد کــنـدروز گــازر هــمــو ســیـاه کــنــد
اینهمـه مـی کـنـد ولـیک از بـیمآه را زهــره نــی کــه آه کـــنــد
از پـی آنـکـه رویـش آینـه اسـتآه آیـــیـــنـــه را تـــبـــاه کـــنـــد
من غلام کسی که هر چه کندچـون سـنـایی بـه جـایگـاه کـند
همه کـردار او بـه جـایگه اسـتخـاصه وقتـی که مدح شاه کند
شـاه بـهـرامـشـاه آنـکـه همـیدیـن و دولــت بــدو پــنـاه کــنـد
گـور بـا شـرزه شـیـر از عـدلـشدر مـیـان شــعــر شــنـاه کــنـد
صـعـوه در چـشـم بـاز از امـنشاز پــی بــیـضــه جــایـگـاه کـنـد
تــا رخ و زلــف دلــبــران وصــافبـه گـل و مشـک اشـتـبـاه کـند
چــاه صــد بــاز را اگــر خــواهـدتــاج ســیـصـد هـزار جــاه کـنـد
مــحـــتـــرز بـــاد ظــلــم از در اوتــا چـو نـحـل آرزوی شـاه کـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.