ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مذمت دشمنان و جاهلان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
این ابـلـهـان کـه بـی سـبـب دشـمـن مـنـنـدبـس بـوالـفـضـول و یـافـه درای و زنـخ زنـنـد
انـدر مـصـاف مـردی و در شـرط شـرع و دیـنچـون خـنـثـی و مـخـنـث نه مـرد و نه زنـنـد
مـاننـد نـقـش رسـمـی بـی اصـل و مـعـنینـدگـر چـه بــه نـزد عـامـه و خـطـی مـبـیـنـنـد
چــون گـور کــافــران ز درون پــر عــفــونـتــنـدگـر چـه بــرون بــه رنـگ و نـگـاری مـزیـنـنـد
در قـعـر و دوزخــنـد نـه جــنـی نـه انـسـیـنـددر چـاه وحـشـتـنـد نـه یوسـف نـه بـیـژنـنـد
هم ناکـسـند گـر چـه همـی بـا کـسـان روندهم جـولـهنـد گـرچـه همـی بـر فـلـک تـنند
یـکـرنـگ و بــا زبــان دل مـن هـمـچــو آخــرتوینـان بـه طـبـع و جـامـه چـو دنـیا مـلـونـنـد
دنـــدانـــه کـــلـــیـــد در دعـــویــنـــد لـــیــکهـمـچـون زبـان قـفـل گـه مـعـنـی الـکـنـنـد
زان بـی سـرند همـچـو گـریبـان کـه از طـمـعپـیوستـه پـای بـوس خـسیسان چـو دامنند
دعــوی ده کــنــنــد ولــیـکــن چــو بــنــگــریهــادوریــان کــوی و گــدایــان خـــرمــنــنــد
دهـقـان عـقـل و جـان مـنـم امـروز و دیـگـرانهر کس که هست خوشه چن خرمن منند
فـرزنـد شـعـر مـن همـه و خـصـم شـعـر مـنگــویـی نـه مــردمــنــد هـمــه ریـم آهـنـنـد
گــاهــم چــو روی مــائده خــود بـــغــارتـــنــدگـاهـم چـو وزن بـیهـده خـویش بـشـکـنـنـد
از راه خـشـم دشـمـن ایـن طـبـع و خـاطـرنـدوز درد چـشـم دشـمـن خـورشـید روشـنند
بــس روشــنـســت روز ولـیـک از شــعـاع آنبـی روزنـنـد زان کـه هـمـه بـسـتـه روزنـنـد
گـر نا ممـکـنم سـوی این قـوم ممـکـن سـتکـایشـان بـه نزد عـقـل و خـرد نـا مـمـکـنند
تـهمـت نهنـد بـر مـن و مـعـنیش کـبـر و بـسخــود در مــیـان کــار چــو درزی و در زنــنــد
درد دل هــمــه فـــضـــلــای از فـــضـــولــیــمعـذرسـت جـملـه را اگـرم جـملـه دشـمنند
مـــن قـــرص آفـــتـــابــــم روزی ده نـــجـــومایـشــان هـمـنـد قــرص ولـی قـرص ارزنـنـد
هم خود خورند خویشتن از خشم من از آنکبــوالـواسـعـان و خـشـک مـزاجـان بــرزنـنـد
از خــاطــر چــو تــیــر و زبــان چــو تــیـغ مــنپــرچـیـن و زرد رخ چــو زرانـدوده جــوشـنـد
تــا خــامـشــنـد مـطـبــخــیـان ضـمـیـرشــانبـر دیگ گـنـده گـشـتـه تـو گـویی نهنـبـننـد
دور از شـمـا و مـا چــون در آیـنـد در ســخــنگــویـی بــه وقــت کــوفــتــن زهـر هـاونـنـد
هان ای سـنـایی ار چـه چـنین سـت تـیغ دهکـایـشـان نـه آهـنـنـد کـه ریـم خـمـاهـنـنـد
درزی صـفـت مـبــاش بـرایـشـان کـجـا هـمـهبـر رشـتـه تـو خـشـک تـر از مـغـز سـوزننـد
مــشــاطــه عــروس ضــمــیــر تــوانــد پـــاکاین نغـز پـیکـران کـه بـرین سـبـز گـلـشـنند
شــیـر آفــریـن گــلـشــن روحــانـیـان تــویـیایـشـان کـه انـد گـر بــه نـگـاران گـلـخـنـنـد
تــو تــخــت سـاز تــا حــکـمـا رخـت بــرگـرنـدتــو نـرد بــاز تــا شــعــرا مـهـره بــر چــنـنـد
بـر کـن بـه رفـق سـبـلتـشـان گر چـه دولتـندبـشـکن بـه خـلق گردنشـان گر چـه گردنند
آن کـره ای بـه مـادر خـود گـفـت چـونـکـه مـاآبـی هـمـی خـوریم، صـفـیری همـی زنـنـد
مـادر بــه کــره گـفــت: بــرو بــیـهـده مـگـویتـو کـار خـویش کن که همه ریش می کنندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.